Борис ПастернакКак обещало, не обманывая (Август)

Борис Пастернак [pasternak]

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
4 От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую,
8 И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
12 Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
16 Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
20 К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
24 Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
28 Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
32 Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
36 Звучал, не тронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса
Смягчи последней лаской женскою
40 Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины,
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
44 Я — поле твоего сражения.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
48 И творчество, и чудотворство».

Другие анализы стихотворений Бориса Пастернака

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно голос вспомнить леса лес прощать подушка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 396

Количество символов без пробелов

1 182

Количество слов

202

Количество уникальных слов

163

Количество значимых слов

75

Количество стоп-слов

61

Количество строк

48

Количество строф

12

Водность

62,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

голос

3

1,49 %

прощать

3

1,49 %

вспомнить

2

0,99 %

лес

2

0,99 %

леса

2

0,99 %

оно

2

0,99 %

подушка

2

0,99 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak obeshchalo, ne obmanyvaya

Boris Pasternak

Avgust

Kak obeshchalo, ne obmanyvaya,
Proniklo solntse utrom rano
Kosoyu polosoy shafranovoyu
Ot zanavesi do divana.

Ono pokrylo zharkoy okhroyu
Sosedny les, doma poselka,
Moyu postel, podushku mokruyu,
I kray steny za knizhnoy polkoy.

Ya vspomnil, po kakomu povodu
Slegka uvlazhnena podushka.
Mne snilos, chto ko mne na provody
Shli po lesu vy drug za druzhkoy.

Vy shli tolpoyu, vroz i parami,
Vdrug kto-to vspomnil, chto segodnya
Shestoye avgusta po staromu,
Preobrazheniye Gospodne.

Obyknovenno svet bez plameni
Iskhodit v etot den s Favora,
I osen, yasnaya, kak znamenye,
K sebe prikovyvayet vzory.

I vy proshli skvoz melky, nishchensky,
Nagoy, trepeshchushchy olshanik
V imbirno-krasny les kladbishchensky,
Gorevshy, kak pechatny pryanik.

S pritikhshimi yego vershinami
Sosedstvovalo nebo vazhno,
I golosami petushinymi
Pereklikalas dal protyazhno.

V lesu kazennoy zemlemersheyu
Stoyala smert sredi pogosta,
Smotrya v litso moye umersheye,
Chtob vyryt yamu mne po rostu.

Byl vsemi oshchutim fizicheski
Spokoyny golos chey-to ryadom.
To prezhny golos moy providchesky
Zvuchal, ne tronuty raspadom:

«Proshchay, lazur preobrazhenskaya
I zoloto vtorogo Spasa
Smyagchi posledney laskoy zhenskoyu
Mne gorech rokovogo chasa.

Proshchayte, gody bezvremenshchiny,
Prostimsya, bezdne unizheny
Brosayushchaya vyzov zhenshchina!
Ya — pole tvoyego srazhenia.

Proshchay, razmakh kryla raspravlenny,
Poleta volnoye uporstvo,
I obraz mira, v slove yavlenny,
I tvorchestvo, i chudotvorstvo».

Rfr j,tofkj, yt j,vfysdfz

,jhbc Gfcnthyfr

Fduecn

Rfr j,tofkj, yt j,vfysdfz,
Ghjybrkj cjkywt enhjv hfyj
Rjcj/ gjkjcjq ifahfyjdj/
Jn pfyfdtcb lj lbdfyf/

Jyj gjrhskj ;fhrjq j[hj/
Cjctlybq ktc, ljvf gjctkrf,
Vj/ gjcntkm, gjleire vjrhe/,
B rhfq cntys pf ryb;yjq gjkrjq/

Z dcgjvybk, gj rfrjve gjdjle
Ckturf edkf;ytyf gjleirf/
Vyt cybkjcm, xnj rj vyt yf ghjdjls
Ikb gj ktce ds lheu pf lhe;rjq/

Ds ikb njkgj/, dhjpm b gfhfvb,
Dlheu rnj-nj dcgjvybk, xnj ctujlyz
Itcnjt fduecnf gj cnfhjve,
Ghtj,hf;tybt Ujcgjlyt/

J,sryjdtyyj cdtn ,tp gkfvtyb
Bc[jlbn d 'njn ltym c Afdjhf,
B jctym, zcyfz, rfr pyfvtymt,
R ct,t ghbrjdsdftn dpjhs/

B ds ghjikb crdjpm vtkrbq, ybotycrbq,
Yfujq, nhtgtoeobq jkmifybr
D bv,bhyj-rhfcysq ktc rkfl,botycrbq,
Ujhtdibq, rfr gtxfnysq ghzybr/

C ghbnb[ibvb tuj dthibyfvb
Cjctlcndjdfkj yt,j df;yj,
B ujkjcfvb gtneibysvb
Gthtrkbrfkfcm lfkm ghjnz;yj/

D ktce rfptyyjq ptvktvthit/
Cnjzkf cvthnm chtlb gjujcnf,
Cvjnhz d kbwj vjt evthitt,
Xnj, dshsnm zve vyt gj hjcne/

,sk dctvb joenbv abpbxtcrb
Cgjrjqysq ujkjc xtq-nj hzljv/
Nj ght;ybq ujkjc vjq ghjdblxtcrbq
Pdexfk, yt nhjyensq hfcgfljv:

«Ghjofq, kfpehm ghtj,hf;tycrfz
B pjkjnj dnjhjuj Cgfcf
Cvzuxb gjcktlytq kfcrjq ;tycrj/
Vyt ujhtxm hjrjdjuj xfcf/

Ghjofqnt, ujls ,tpdhtvtyobys,
Ghjcnbvcz, ,tplyt eyb;tybq
,hjcf/ofz dspjd ;tyobyf!
Z — gjkt ndjtuj chf;tybz/

Ghjofq, hfpvf[ rhskf hfcghfdktyysq,
Gjktnf djkmyjt egjhcndj,
B j,hfp vbhf, d ckjdt zdktyysq,
B ndjhxtcndj, b xeljndjhcndj»/