Федор ТютчевКак ни гнетет рука судьбины (Весна)

Федор Тютчев [tyutchev]

Как ни гнетет рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины
4 И сердце как ни полно ран;
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены, —
Что устоит перед дыханьем
8 И первой встречею весны!

Весна... она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет,
12 И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам,
Светла, блаженно-равнодушна,
16 Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею —
20 О том не ведает она:
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея;
Она ни следу не находит
24 Отцветших весен бытия.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
28 Не о былом Аврора льет, —
И страх кончины неизбежной
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
32 Вся в настоящем разлита.

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
36 В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
40 Хотя на миг причастен будь!

Другие анализы стихотворений Фёдора Тютчева

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

весна прийти былой перед океан обман морщина чело

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 052

Количество символов без пробелов

866

Количество слов

178

Количество уникальных слов

122

Количество значимых слов

57

Количество стоп-слов

76

Количество строк

40

Количество строф

5

Водность

68,0 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

весна

4

2,25 %

былой

2

1,12 %

морщина

2

1,12 %

обман

2

1,12 %

океан

2

1,12 %

перед

2

1,12 %

прийти

2

1,12 %

чело

2

1,12 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak ni gnetet ruka sudbiny

Fedor Tyutchev

Vesna

Kak ni gnetet ruka sudbiny,
Kak ni tomit lyudey obman,
Kak ni brazdyat chelo morshchiny
I serdtse kak ni polno ran;
Kakim by strogim ispytanyam
Vy ni byli podchineny, —
Chto ustoit pered dykhanyem
I pervoy vstrecheyu vesny!

Vesna... ona o vas ne znayet,
O vas, o gore i o zle;
Bessmertyem vzor yee siaet,
I ni morshchiny na chele.
Svoim zakonam lish poslushna,
V uslovny chas sletayet k vam,
Svetla, blazhenno-ravnodushna,
Kak podobayet bozhestvam.

Tsvetami syplet nad zemleyu,
Svezha, kak pervaya vesna;
Byla l drugaya pered neyu —
O tom ne vedayet ona:
Po nebu mnogo oblak brodit,
No eti oblaka yeya;
Ona ni sledu ne nakhodit
Ottsvetshikh vesen bytia.

Ne o bylom vzdykhayut rozy
I solovey v nochi poyet;
Blagoukhayushchiye slezy
Ne o bylom Avrora lyet, —
I strakh konchiny neizbezhnoy
Ne sveyet s dreva ni lista:
Ikh zhizn, kak okean bezbrezhny,
Vsya v nastoyashchem razlita.

Igra i zhertva zhizni chastnoy!
Pridi zh, otvergni chuvstv obman
I rinsya, bodry, samovlastny,
V sey zhivotvorny okean!
Pridi, struyey yego efirnoy
Omoy stradalcheskuyu grud —
I zhizni bozhesko-vsemirnoy
Khotya na mig prichasten bud!

Rfr yb uytntn herf celm,bys

Atljh N/nxtd

Dtcyf

Rfr yb uytntn herf celm,bys,
Rfr yb njvbn k/ltq j,vfy,
Rfr yb ,hfplzn xtkj vjhobys
B cthlwt rfr yb gjkyj hfy;
Rfrbv ,s cnhjubv bcgsnfymzv
Ds yb ,skb gjlxbytys, —
Xnj ecnjbn gthtl ls[fymtv
B gthdjq dcnhtxt/ dtcys!

Dtcyf/// jyf j dfc yt pyftn,
J dfc, j ujht b j pkt;
,tccvthnmtv dpjh tt cbztn,
B yb vjhobys yf xtkt/
Cdjbv pfrjyfv kbim gjckeiyf,
D eckjdysq xfc cktnftn r dfv,
Cdtnkf, ,kf;tyyj-hfdyjleiyf,
Rfr gjlj,ftn ,j;tcndfv/

Wdtnfvb csgktn yfl ptvkt/,
Cdt;f, rfr gthdfz dtcyf;
,skf km lheufz gthtl yt/ —
J njv yt dtlftn jyf:
Gj yt,e vyjuj j,kfr ,hjlbn,
Yj 'nb j,kfrf tz;
Jyf yb cktle yt yf[jlbn
Jnwdtnib[ dtcty ,snbz/

Yt j ,skjv dpls[f/n hjps
B cjkjdtq d yjxb gjtn;
,kfuje[f/obt cktps
Yt j ,skjv Fdhjhf kmtn, —
B cnhf[ rjyxbys ytbp,t;yjq
Yt cdttn c lhtdf yb kbcnf:
B[ ;bpym, rfr jrtfy ,tp,ht;ysq,
Dcz d yfcnjzotv hfpkbnf/

Buhf b ;thndf ;bpyb xfcnyjq!
Ghblb ;, jndthuyb xedcnd j,vfy
B hbymcz, ,jlhsq, cfvjdkfcnysq,
D ctq ;bdjndjhysq jrtfy!
Ghblb, cnhetq tuj 'abhyjq
Jvjq cnhflfkmxtcre/ uhelm —
B ;bpyb ,j;tcrj-dctvbhyjq
[jnz yf vbu ghbxfcnty ,elm!