Федор ТютчевКак неожиданно и ярко

Федор Тютчев [tyutchev]

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
4 В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила
8 И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
12 Лови его — лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело,
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
16 Чем ты и дышишь и живешь.

Другие анализы стихотворений Фёдора Тютчева

❤ Аффтар жжот 2💔 КГ/АМ

оно уйти ловить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

406

Количество символов без пробелов

331

Количество слов

70

Количество уникальных слов

55

Количество значимых слов

17

Количество стоп-слов

32

Количество строк

16

Количество строф

2

Водность

75,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

12,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

3

4,29 %

уйти

3

4,29 %

ловить

2

2,86 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak neozhidanno i yarko

Fedor Tyutchev

* * *

Kak neozhidanno i yarko,
Na vlazhnoy neba sineve,
Vozdushnaya vozdviglas arka
V svoyem minutnom torzhestve!
Odin konets v lesa vonzila,
Drugim za oblaka ushla —
Ona polneba obkhvatila
I v vysote iznemogla.

O, v etom raduzhnom videnye
Kakaya nega dlya ochey!
Ono dano nam na mgnovenye,
Lovi yego — lovi skorey!
Smotri — ono uzh poblednelo,
Yeshche minuta, dve — i chto zh?
Ushlo, kak to uydet vsetselo,
Chem ty i dyshish i zhivesh.

Rfr ytj;blfyyj b zhrj

Atljh N/nxtd

* * *

Rfr ytj;blfyyj b zhrj,
Yf dkf;yjq yt,f cbytdt,
Djpleiyfz djpldbukfcm fhrf
D cdjtv vbyenyjv njh;tcndt!
Jlby rjytw d ktcf djypbkf,
Lheubv pf j,kfrf eikf —
Jyf gjkyt,f j,[dfnbkf
B d dscjnt bpytvjukf/

J, d 'njv hfle;yjv dbltymt
Rfrfz ytuf lkz jxtq!
Jyj lfyj yfv yf vuyjdtymt,
Kjdb tuj — kjdb crjhtq!
Cvjnhb — jyj e; gj,ktlytkj,
Tot vbyenf, ldt — b xnj ;?
Eikj, rfr nj eqltn dctwtkj,
Xtv ns b lsibim b ;bdtim/