Николай ЗаболоцкийКак мир меняется! И как я сам меняюсь (Метаморфозы)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь,
На самом деле то, что именуют мной, —
4 Не я один. Нас много. Я — живой
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
8 И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко
Лежащего меня. Он показал бы мне
12 Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край незримый,
Мой бедный прах, когда-то так любимый.
А я все жив! Все чище и полней
16 Объемлет дух скопленье чудных тварей.
Жива природа. Жив среди камней
И злак живой и мертвый мой гербарий.
Звено в звено и форма в форму. Мир
20 Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.
Как все меняется! Что было раньше птицей,
24 Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком,
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
28 Опять растет и мир растений множит.
Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
32 Бессмертием. О, суеверья наши!

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все мертвый мыть один лежать мир среди живой меняться звено

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 147

Количество символов без пробелов

946

Количество слов

198

Количество уникальных слов

130

Количество значимых слов

51

Количество стоп-слов

81

Количество строк

32

Количество строф

1

Водность

74,2 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

8,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

живой

6

3,03 %

все

3

1,52 %

меняться

3

1,52 %

мир

3

1,52 %

мыть

3

1,52 %

звено

2

1,01 %

лежать

2

1,01 %

мертвый

2

1,01 %

один

2

1,01 %

среди

2

1,01 %

тело

2

1,01 %

форма

2

1,01 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak mir menyayetsya! I kak ya sam menyayus

Nikolay Zabolotsky

Metamorfozy

Kak mir menyayetsya! I kak ya sam menyayus!
Lish imenem odnim ya nazyvayus,
Na samom dele to, chto imenuyut mnoy, —
Ne ya odin. Nas mnogo. Ya — zhivoy
Chtob krov moya ostynut ne uspela,
Ya umiral ne raz. O, skolko mertvykh tel
Ya otdelil ot sobstvennogo tela!
I yesli b tolko razum moy prozrel
I v zemlyu ustremil pronzitelnoye oko,
On uvidal by tam, sredi mogil, gluboko
Lezhashchego menya. On pokazal by mne
Menya, koleblemogo na morskoy volne,
Menya, letyashchego po vetru v kray nezrimy,
Moy bedny prakh, kogda-to tak lyubimy.
A ya vse zhiv! Vse chishche i polney
Obyemlet dukh skoplenye chudnykh tvarey.
Zhiva priroda. Zhiv sredi kamney
I zlak zhivoy i mertvy moy gerbary.
Zveno v zveno i forma v formu. Mir
Vo vsey yego zhivoy arkhitekture —
Organ poyushchy, more trub, klavir,
Ne umirayushchy ni v radosti, ni v bure.
Kak vse menyayetsya! Chto bylo ranshe ptitsey,
Teper lezhit napisannoy stranitsey;
Mysl nekogda byla prostym tsvetkom,
Poema shestvovala medlennym bykom;
A to, chto bylo mnoyu, to, byt mozhet,
Opyat rastet i mir rasteny mnozhit.
Vot tak, s trudom pytayas razvivat
Kak by klubok kakoy-to slozhnoy pryazhi,
Vdrug i uvidish to, chto dolzhno nazyvat
Bessmertiyem. O, suyeverya nashi!

Rfr vbh vtyztncz! B rfr z cfv vtyz/cm

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Vtnfvjhajps

Rfr vbh vtyztncz! B rfr z cfv vtyz/cm!
Kbim bvtytv jlybv z yfpsdf/cm,
Yf cfvjv ltkt nj, xnj bvtye/n vyjq, —
Yt z jlby/ Yfc vyjuj/ Z — ;bdjq
Xnj, rhjdm vjz jcnsyenm yt ecgtkf,
Z evbhfk yt hfp/ J, crjkmrj vthnds[ ntk
Z jnltkbk jn cj,cndtyyjuj ntkf!
B tckb , njkmrj hfpev vjq ghjphtk
B d ptvk/ ecnhtvbk ghjypbntkmyjt jrj,
Jy edblfk ,s nfv, chtlb vjubk, uke,jrj
Kt;fotuj vtyz/ Jy gjrfpfk ,s vyt
Vtyz, rjkt,ktvjuj yf vjhcrjq djkyt,
Vtyz, ktnzotuj gj dtnhe d rhfq ytphbvsq,
Vjq ,tlysq ghf[, rjulf-nj nfr k/,bvsq/
F z dct ;bd! Dct xbot b gjkytq
J,]tvktn le[ crjgktymt xelys[ ndfhtq/
;bdf ghbhjlf/ ;bd chtlb rfvytq
B pkfr ;bdjq b vthndsq vjq uth,fhbq/
Pdtyj d pdtyj b ajhvf d ajhve/ Vbh
Dj dctq tuj ;bdjq fh[bntrneht —
Jhufy gj/obq, vjht nhe,, rkfdbh,
Yt evbhf/obq yb d hfljcnb, yb d ,eht/
Rfr dct vtyztncz! Xnj ,skj hfymit gnbwtq,
Ntgthm kt;bn yfgbcfyyjq cnhfybwtq;
Vsckm ytrjulf ,skf ghjcnsv wdtnrjv,
Gj'vf itcndjdfkf vtlktyysv ,srjv;
F nj, xnj ,skj vyj/, nj, ,snm vj;tn,
Jgznm hfcntn b vbh hfcntybq vyj;bn/
Djn nfr, c nheljv gsnfzcm hfpdbdfnm
Rfr ,s rke,jr rfrjq-nj ckj;yjq ghz;b,
Dlheu b edblbim nj, xnj ljk;yj yfpsdfnm
,tccvthnbtv/ J, cetdthmz yfib!