Федор ТютчевКак хорошо ты, о море ночное

Федор Тютчев [tyutchev]

Как хорошо ты, о море ночное, —
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
4 Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
8 Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
12 Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаянье
16 Всю потопил бы я душу свою...

Другие анализы стихотворений Фёдора Тютчева

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

море ночной сияние зыбить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

527

Количество символов без пробелов

432

Количество слов

90

Количество уникальных слов

63

Количество значимых слов

24

Количество стоп-слов

41

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

73,3 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

сияние

3

3,33 %

зыбить

2

2,22 %

море

2

2,22 %

ночной

2

2,22 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak khorosho ty, o more nochnoye

Fedor Tyutchev

* * *

Kak khorosho ty, o more nochnoye, —
Zdes luchezarno, tam sizo-temno...
V lunnom sianii, slovno zhivoye,
Khodit, i dyshit, i bleshchet ono...

Na beskonechnom, na volnom prostore
Blesk i dvizheniye, grokhot i grom...
Tusklym sianyem oblitoye more,
Kak khorosho ty v bezlyudye nochnom!

Zyb ty velikaya, zyb ty morskaya,
Chey eto prazdnik tak prazdnuyesh ty?
Volny nesutsya, gremya i sverkaya,
Chutkiye zvezdy glyadyat s vysoty.

V etom volnenii, v etom sianye,
Ves, kak vo sne, ya poteryan stoyu —
O, kak okhotno by v ikh obayanye
Vsyu potopil by ya dushu svoyu...

Rfr [jhjij ns, j vjht yjxyjt

Atljh N/nxtd

* * *

Rfr [jhjij ns, j vjht yjxyjt, —
Pltcm kextpfhyj, nfv cbpj-ntvyj///
D keyyjv cbzybb, ckjdyj ;bdjt,
[jlbn, b lsibn, b ,ktotn jyj///

Yf ,tcrjytxyjv, yf djkmyjv ghjcnjht
,ktcr b ldb;tybt, uhj[jn b uhjv///
Necrksv cbzymtv j,kbnjt vjht,
Rfr [jhjij ns d ,tpk/lmt yjxyjv!

Ps,m ns dtkbrfz, ps,m ns vjhcrfz,
Xtq 'nj ghfplybr nfr ghfplyetim ns?
Djkys ytcencz, uhtvz b cdthrfz,
Xenrbt pdtpls ukzlzn c dscjns/

D 'njv djkytybb, d 'njv cbzymt,
Dtcm, rfr dj cyt, z gjnthzy cnj/ —
J, rfr j[jnyj ,s d b[ j,fzymt
Dc/ gjnjgbk ,s z leie cdj////