Дмитрий МережковскийКак часто выразить любовь мою хочу (Молчание)

Дмитрий Мережковский [merezhkovsky]

Как часто выразить любовь мою хочу,
Но ничего сказать я не умею,
Я только радуюсь, страдаю и молчу:
4 Как будто стыдно мне — я говорить не смею.

И в близости ко мне живой души твоей
Так все таинственно, так все необычайно, —
Что слишком страшною божественною тайной
8 Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней.

В нас чувства лучшие стыдливы и безмолвны,
И все священное объемлет тишина:
Пока шумят вверху сверкающие волны,
12 Безмолвствует морская глубина.

Другие анализы стихотворений Дмитрия Мережковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все любовь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

450

Количество символов без пробелов

374

Количество слов

72

Количество уникальных слов

56

Количество значимых слов

19

Количество стоп-слов

31

Количество строк

12

Количество строф

3

Водность

73,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

8,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

4,17 %

любовь

2

2,78 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak chasto vyrazit lyubov moyu khochu

Dmitry Merezhkovsky

Molchaniye

Kak chasto vyrazit lyubov moyu khochu,
No nichego skazat ya ne umeyu,
Ya tolko raduyus, stradayu i molchu:
Kak budto stydno mne — ya govorit ne smeyu.

I v blizosti ko mne zhivoy dushi tvoyey
Tak vse tainstvenno, tak vse neobychayno, —
Chto slishkom strashnoyu bozhestvennoyu taynoy
Mne kazhetsya lyubov, chtob govorit o ney.

V nas chuvstva luchshiye stydlivy i bezmolvny,
I vse svyashchennoye obyemlet tishina:
Poka shumyat vverkhu sverkayushchiye volny,
Bezmolvstvuyet morskaya glubina.

Rfr xfcnj dshfpbnm k/,jdm vj/ [jxe

Lvbnhbq Vtht;rjdcrbq

Vjkxfybt

Rfr xfcnj dshfpbnm k/,jdm vj/ [jxe,
Yj ybxtuj crfpfnm z yt evt/,
Z njkmrj hfle/cm, cnhflf/ b vjkxe:
Rfr ,elnj cnslyj vyt — z ujdjhbnm yt cvt//

B d ,kbpjcnb rj vyt ;bdjq leib ndjtq
Nfr dct nfbycndtyyj, nfr dct ytj,sxfqyj, —
Xnj ckbirjv cnhfiyj/ ,j;tcndtyyj/ nfqyjq
Vyt rf;tncz k/,jdm, xnj, ujdjhbnm j ytq/

D yfc xedcndf kexibt cnslkbds b ,tpvjkdys,
B dct cdzotyyjt j,]tvktn nbibyf:
Gjrf ievzn ddth[e cdthrf/obt djkys,
,tpvjkdcndetn vjhcrfz uke,byf/