Александр ПушкинКакая ночь! Мороз трескучий

Александр Пушкин [pushkin]

Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
4 Пестреет частыми звездами.
В домах все темно. У ворот
Затворы с тяжкими замками.
Везде покоится народ;
8 Утих и шум, и крик торговый;
Лишь только лает страж дворовый
Да цепью звонкою гремит.

И вся Москва покойно спит,
12 Забыв волнение боязни.
А площадь в сумраке ночном
Стоит, полна вчерашней казни.
Мучений свежий след кругом:
16 Где труп, разрубленный с размаха,
Где столп, где вилы; там котлы,
Остывшей полные смолы;
Здесь опрокинутая плаха;
20 Торчат железные зубцы,
С костями груды пепла тлеют,
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют...
24 Недавно кровь со всех сторон
Струею тощей снег багрила,
И подымался томный стон,
Но смерть коснулась к ним как сон,
28 Свою добычу захватила.
Кто там? Чей конь во весь опор
По грозной площади несется?
Чей свист, чей громкий разговор
32 Во мраке ночи раздается?
Кто сей? — Кромешник удалой.
Спешит, летит он на свиданье,
В его груди кипит желанье.
36 Он говорит: «Мой конь лихой,
Мой верный конь! лети стрелой!
Скорей, скорей!..» Но конь ретивый
Вдруг размахнул плетеной гривой
40 И стал. Во мгле между столпов
На перекладине дубовой
Качался труп. Ездок суровый
Под ним промчаться был готов,
44 Но борзый конь под плетью бьется,
Храпит, и фыркает, и рвется
Назад. «Куда? мой конь лихой!
Чего боишься? Что с тобой?
48 Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
52 Не их ли кровию омыты
Твои булатные копыты!
Теперь ужель их не узнал?
Мой борзый конь, мой конь удалый,
56 Несись, лети!..» И конь усталый
В столбы проскакал.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

мыть лететь ночь чей полный конь нестись лихой борзый площадь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 579

Количество символов без пробелов

1 321

Количество слов

256

Количество уникальных слов

192

Количество значимых слов

97

Количество стоп-слов

74

Количество строк

57

Количество строф

2

Водность

62,1 %

Классическая тошнота

3,00

Академическая тошнота

7,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

конь

9

3,52 %

мыть

5

1,95 %

лететь

3

1,17 %

лихой

3

1,17 %

чей

3

1,17 %

борзый

2

0,78 %

нестись

2

0,78 %

ночь

2

0,78 %

площадь

2

0,78 %

полный

2

0,78 %

скорый

2

0,78 %

столп

2

0,78 %

труп

2

0,78 %

удалый

2

0,78 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kakaya noch! Moroz treskuchy

Aleksandr Pushkin

* * *

Kakaya noch! Moroz treskuchy,
Na nebe ni yedinoy tuchi;
Kak shity polog, siny svod
Pestreyet chastymi zvezdami.
V domakh vse temno. U vorot
Zatvory s tyazhkimi zamkami.
Vezde pokoitsya narod;
Utikh i shum, i krik torgovy;
Lish tolko layet strazh dvorovy
Da tsepyu zvonkoyu gremit.

I vsya Moskva pokoyno spit,
Zabyv volneniye boyazni.
A ploshchad v sumrake nochnom
Stoit, polna vcherashney kazni.
Mucheny svezhy sled krugom:
Gde trup, razrublenny s razmakha,
Gde stolp, gde vily; tam kotly,
Ostyvshey polnye smoly;
Zdes oprokinutaya plakha;
Torchat zheleznye zubtsy,
S kostyami grudy pepla tleyut,
Na kolyakh, skorchas, mertvetsy
Otsepenelye cherneyut...
Nedavno krov so vsekh storon
Struyeyu toshchey sneg bagrila,
I podymalsya tomny ston,
No smert kosnulas k nim kak son,
Svoyu dobychu zakhvatila.
Kto tam? Chey kon vo ves opor
Po groznoy ploshchadi nesetsya?
Chey svist, chey gromky razgovor
Vo mrake nochi razdayetsya?
Kto sey? — Kromeshnik udaloy.
Speshit, letit on na svidanye,
V yego grudi kipit zhelanye.
On govorit: «Moy kon likhoy,
Moy verny kon! leti streloy!
Skorey, skorey!..» No kon retivy
Vdrug razmakhnul pletenoy grivoy
I stal. Vo mgle mezhdu stolpov
Na perekladine dubovoy
Kachalsya trup. Yezdok surovy
Pod nim promchatsya byl gotov,
No borzy kon pod pletyu byetsya,
Khrapit, i fyrkayet, i rvetsya
Nazad. «Kuda? moy kon likhoy!
Chego boishsya? Chto s toboy?
Ne my li zdes vchera skakali,
Ne my li yarostno toptali,
Userdnoy mestiyu gorya,
Likhikh izmennikov tsarya?
Ne ikh li kroviyu omyty
Tvoi bulatnye kopyty!
Teper uzhel ikh ne uznal?
Moy borzy kon, moy kon udaly,
Nesis, leti!..» I kon ustaly
V stolby proskakal.

Rfrfz yjxm! Vjhjp nhtcrexbq

Fktrcfylh Geirby

* * *

Rfrfz yjxm! Vjhjp nhtcrexbq,
Yf yt,t yb tlbyjq nexb;
Rfr ibnsq gjkju, cbybq cdjl
Gtcnhttn xfcnsvb pdtplfvb/
D ljvf[ dct ntvyj/ E djhjn
Pfndjhs c nz;rbvb pfvrfvb/
Dtplt gjrjbncz yfhjl;
Enb[ b iev, b rhbr njhujdsq;
Kbim njkmrj kftn cnhf; ldjhjdsq
Lf wtgm/ pdjyrj/ uhtvbn/

B dcz Vjcrdf gjrjqyj cgbn,
Pf,sd djkytybt ,jzpyb/
F gkjoflm d cevhfrt yjxyjv
Cnjbn, gjkyf dxthfiytq rfpyb/
Vextybq cdt;bq cktl rheujv:
Ult nheg, hfphe,ktyysq c hfpvf[f,
Ult cnjkg, ult dbks; nfv rjnks,
Jcnsditq gjkyst cvjks;
Pltcm jghjrbyenfz gkf[f;
Njhxfn ;tktpyst pe,ws,
C rjcnzvb uhels gtgkf nkt/n,
Yf rjkmz[, crjhxfcm, vthndtws
Jwtgtytkst xthyt/n///
Ytlfdyj rhjdm cj dct[ cnjhjy
Cnhet/ njotq cytu ,fuhbkf,
B gjlsvfkcz njvysq cnjy,
Yj cvthnm rjcyekfcm r ybv rfr cjy,
Cdj/ lj,sxe pf[dfnbkf/
Rnj nfv? Xtq rjym dj dtcm jgjh
Gj uhjpyjq gkjoflb ytctncz?
Xtq cdbcn, xtq uhjvrbq hfpujdjh
Dj vhfrt yjxb hfplftncz?
Rnj ctq? — Rhjvtiybr elfkjq/
Cgtibn, ktnbn jy yf cdblfymt,
D tuj uhelb rbgbn ;tkfymt/
Jy ujdjhbn: «Vjq rjym kb[jq,
Vjq dthysq rjym! ktnb cnhtkjq!
Crjhtq, crjhtq!//» Yj rjym htnbdsq
Dlheu hfpvf[yek gktntyjq uhbdjq
B cnfk/ Dj vukt vt;le cnjkgjd
Yf gthtrkflbyt le,jdjq
Rfxfkcz nheg/ Tpljr cehjdsq
Gjl ybv ghjvxfnmcz ,sk ujnjd,
Yj ,jhpsq rjym gjl gktnm/ ,mtncz,
[hfgbn, b ashrftn, b hdtncz
Yfpfl/ «Relf? vjq rjym kb[jq!
Xtuj ,jbimcz? Xnj c nj,jq?
Yt vs kb pltcm dxthf crfrfkb,
Yt vs kb zhjcnyj njgnfkb,
Ecthlyjq vtcnb/ ujhz,
Kb[b[ bpvtyybrjd wfhz?
Yt b[ kb rhjdb/ jvsns
Ndjb ,ekfnyst rjgsns!
Ntgthm e;tkm b[ yt epyfk?
Vjq ,jhpsq rjym, vjq rjym elfksq,
Ytcbcm, ktnb!//» B rjym ecnfksq
D cnjk,s ghjcrfrfk/