Михаил ЛермонтовИ скучно и грустно, и некому руку подать (И скучно и грустно)

Михаил Лермонтов [lermontov]

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
4 А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
8 И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг —
12 Такая пустая и глупая шутка...

Другие анализы стихотворений Михаила Лермонтова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все любить вечный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

492

Количество символов без пробелов

404

Количество слов

81

Количество уникальных слов

64

Количество значимых слов

14

Количество стоп-слов

39

Количество строк

12

Количество строф

3

Водность

82,7 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

8,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

вечный

2

2,47 %

все

2

2,47 %

любить

2

2,47 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

I skuchno i grustno, i nekomu ruku podat

Mikhail Lermontov

I skuchno i grustno

I skuchno i grustno, i nekomu ruku podat
V minutu dushevnoy nevzgody...
Zhelanya!.. chto polzy naprasno i vechno zhelat?..
A gody prokhodyat — vse luchshiye gody!

Lyubit... no kogo zhe?.. na vremya — ne stoit truda,
A vechno lyubit nevozmozhno.
V sebya li zaglyanesh? — tam proshlogo net i sleda:
I radost, i muki, i vse tam nichtozhno...

Chto strasti? — ved rano il pozdno ikh sladky nedug
Ischeznet pri slove rassudka;
I zhizn, kak posmotrish s kholodnym vnimanyem vokrug —
Takaya pustaya i glupaya shutka...

B crexyj b uhecnyj, b ytrjve here gjlfnm

Vb[fbk Kthvjynjd

B crexyj b uhecnyj

B crexyj b uhecnyj, b ytrjve here gjlfnm
D vbyene leitdyjq ytdpujls///
;tkfymz!// xnj gjkmps yfghfcyj b dtxyj ;tkfnm?//
F ujls ghj[jlzn — dct kexibt ujls!

K/,bnm/// yj rjuj ;t?// yf dhtvz — yt cnjbn nhelf,
F dtxyj k/,bnm ytdjpvj;yj/
D ct,z kb pfukzytim? — nfv ghjikjuj ytn b cktlf:
B hfljcnm, b verb, b dct nfv ybxnj;yj///

Xnj cnhfcnb? — dtlm hfyj bkm gjplyj b[ ckflrbq ytleu
Bcxtpytn ghb ckjdt hfccelrf;
B ;bpym, rfr gjcvjnhbim c [jkjlysv dybvfymtv djrheu —
Nfrfz gecnfz b ukegfz ienrf///