Марина ЦветаеваИпполит! Ипполит! Болит (Федра)

Марина Цветаева [tsvetayeva]

Ипполит! Ипполит! Болит!
Опаляет... В жару ланиты...
Что за ужас жестокий скрыт
4 В этом имени Ипполита!

Точно длительная волна
О гранитное побережье.
Ипполитом опалена!
8 Ипполитом клянусь и брежу!

Руки в землю хотят — от плеч!
Зубы щебень хотят — в опилки!..
Вместе плакать и вместе лечь!
12 Воспаляется ум мой пылкий...

Точно в ноздри и губы — пыль
Геркуланума... Вяну... Слепну...
Ипполит, это хуже пил!
16 Это суше песка и пепла!

Это слепень в раскрытый плач
Раны плещущей... Слепень злится.
Это — красною раной вскачь
20 Запаленная кобылица!

Ипполит! Ипполит! Спрячь!
В этом пеплуме — как в склепе.
Есть Элизиум — для — кляч:
24 Живодерня! — Палит слепень!

Ипполит! Ипполит! В плен!
Это в перси, в мой ключ жаркий,
Ипполитова вза — мен
28 Лепесткового — клюв Гарпий!

Ипполит! Ипполит! Пить!
Сын и пасынок? Со — общник!
Это лава — взамен плит
32 Под ступнею! — Олимп взропщет?

Олимпийцы?! Их взгляд спящ!
Небожителей — мы — лепим!
Ипполит! Ипполит! В плащ!
36 В этом пеплуме — как в склепе!

Ипполит, утоли...

Другие анализы стихотворений Марины Цветаевой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мыть точно пить склеп вместе рана ипполит слепень пеплум

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

998

Количество символов без пробелов

824

Количество слов

149

Количество уникальных слов

99

Количество значимых слов

77

Количество стоп-слов

44

Количество строк

37

Количество строф

10

Водность

48,3 %

Классическая тошнота

3,87

Академическая тошнота

15,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ипполит

15

10,07 %

слепень

3

2,01 %

вместе

2

1,34 %

мыть

2

1,34 %

пеплум

2

1,34 %

пить

2

1,34 %

рана

2

1,34 %

склеп

2

1,34 %

точно

2

1,34 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ippolit! Ippolit! Bolit

Marina Tsvetayeva

Fedra

Ippolit! Ippolit! Bolit!
Opalyayet... V zharu lanity...
Chto za uzhas zhestoky skryt
V etom imeni Ippolita!

Tochno dlitelnaya volna
O granitnoye poberezhye.
Ippolitom opalena!
Ippolitom klyanus i brezhu!

Ruki v zemlyu khotyat — ot plech!
Zuby shcheben khotyat — v opilki!..
Vmeste plakat i vmeste lech!
Vospalyayetsya um moy pylky...

Tochno v nozdri i guby — pyl
Gerkulanuma... Vyanu... Slepnu...
Ippolit, eto khuzhe pil!
Eto sushe peska i pepla!

Eto slepen v raskryty plach
Rany pleshchushchey... Slepen zlitsya.
Eto — krasnoyu ranoy vskach
Zapalennaya kobylitsa!

Ippolit! Ippolit! Spryach!
V etom peplume — kak v sklepe.
Yest Elizium — dlya — klyach:
Zhivodernya! — Palit slepen!

Ippolit! Ippolit! V plen!
Eto v persi, v moy klyuch zharky,
Ippolitova vza — men
Lepestkovogo — klyuv Garpy!

Ippolit! Ippolit! Pit!
Syn i pasynok? So — obshchnik!
Eto lava — vzamen plit
Pod stupneyu! — Olimp vzropshchet?

Olimpytsy?! Ikh vzglyad spyashch!
Nebozhiteley — my — lepim!
Ippolit! Ippolit! V plashch!
V etom peplume — kak v sklepe!

Ippolit, utoli...

Bggjkbn! Bggjkbn! ,jkbn

Vfhbyf Wdtnftdf

Atlhf

Bggjkbn! Bggjkbn! ,jkbn!
Jgfkztn/// D ;fhe kfybns///
Xnj pf e;fc ;tcnjrbq crhsn
D 'njv bvtyb Bggjkbnf!

Njxyj lkbntkmyfz djkyf
J uhfybnyjt gj,tht;mt/
Bggjkbnjv jgfktyf!
Bggjkbnjv rkzyecm b ,ht;e!

Herb d ptvk/ [jnzn — jn gktx!
Pe,s ot,tym [jnzn — d jgbkrb!//
Dvtcnt gkfrfnm b dvtcnt ktxm!
Djcgfkztncz ev vjq gskrbq///

Njxyj d yjplhb b ue,s — gskm
Uthrekfyevf/// Dzye/// Cktgye///
Bggjkbn, 'nj [e;t gbk!
'nj ceit gtcrf b gtgkf!

'nj cktgtym d hfcrhsnsq gkfx
Hfys gktoeotq/// Cktgtym pkbncz/
'nj — rhfcyj/ hfyjq dcrfxm
Pfgfktyyfz rj,skbwf!

Bggjkbn! Bggjkbn! Cghzxm!
D 'njv gtgkevt — rfr d crktgt/
Tcnm 'kbpbev — lkz — rkzx:
;bdjlthyz! — Gfkbn cktgtym!

Bggjkbn! Bggjkbn! D gkty!
'nj d gthcb, d vjq rk/x ;fhrbq,
Bggjkbnjdf dpf — vty
Ktgtcnrjdjuj — rk/d Ufhgbq!

Bggjkbn! Bggjkbn! Gbnm!
Csy b gfcsyjr? Cj — j,oybr!
'nj kfdf — dpfvty gkbn
Gjl cnegyt/! — Jkbvg dphjgotn?

Jkbvgbqws?! B[ dpukzl cgzo!
Yt,j;bntktq — vs — ktgbv!
Bggjkbn! Bggjkbn! D gkfo!
D 'njv gtgkevt — rfr d crktgt!

Bggjkbn, enjkb///