Иосиф БродскийИмяреку, тебе, — потому что не станет за труд (На смерть друга)

Иосиф Бродский [brodsky]

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
4 так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколол ты свои полюса
8 в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
12 на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
16 одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
20 и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
24 чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
28 с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

камень тщетный имярек

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 328

Количество символов без пробелов

1 111

Количество слов

213

Количество уникальных слов

158

Количество значимых слов

79

Количество стоп-слов

88

Количество строк

28

Количество строф

1

Водность

62,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

3,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

камень

3

1,41 %

имярек

2

0,94 %

тщетный

2

0,94 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Imyareku, tebe, — potomu chto ne stanet za trud

Iosif Brodsky

Na smert druga

Imyareku, tebe, — potomu chto ne stanet za trud
iz-pod kamnya tebya razdobyt, — ot menya, anonima,
kak po tem zhe delam: potomu chto i s kamnya sotrut,
tak i v silu togo, chto ya sverkhu i, kamnya pomimo,
chereschur daleko, chtob tebe razlichat golosa —
na ezopovoy fene v otechestve belykh golovok,
gde naoshchup i slukh nakolol ty svoi polyusa
v mokrom kosmose zlykh korolkov i vizglivykh sipovok;
imyareku, tebe, synu vdovoy konduktorshi ot
to li Dukha Svyatogo, to l podnyatoy pyli dvorovoy,
pokhititelyu knig, sochinitelyu luchshey iz od
na padenye A. S. v kruzheva i k nogam Goncharovoy,
slovoverzhtsu, lzhetsu, pozhiratelyu melkoy slezy,
obozhatelyu Engra, tramvaynykh zvonkov, asfodeley,
belozuboy zmeye v kolonnade zhandarmskoy kirzy,
odinokomu serdtsu i telu besschetnykh posteley —
da lezhitsya tebe, kak v bolshom orenburgskom platke,
v nashey buroy zemle, mestnykh trub prokhodimtsu i dyma,
ponimavshemu zhizn, kak pchela na goryachem tsvetke,
i zamerzshemu nasmert v paradnike Tretyego Rima.
Mozhet, luchshey i netu na svete kalitki v Nichto.
Chelovek mostovoy, ty skazal by, chto luchshey ne nado,
vniz po temnoy reke uplyvaya v bestsvetnom palto,
chyi zastezhki odni i spasali tebya ot raspada.
Tshchetno drakhmu vo rtu tvoyem ishchet ugryumy Kharon,
tshchetno nekto trubit naverkhu v svoyu dudku protyazhno.
Posylayu tebe bezymyanny proshchalny poklon
s beregov neizvestno kakikh. Da tebe i nevazhno.

Bvzhtre, nt,t, — gjnjve xnj yt cnfytn pf nhel

Bjcba ,hjlcrbq

Yf cvthnm lheuf

Bvzhtre, nt,t, — gjnjve xnj yt cnfytn pf nhel
bp-gjl rfvyz nt,z hfplj,snm, — jn vtyz, fyjybvf,
rfr gj ntv ;t ltkfv: gjnjve xnj b c rfvyz cjnhen,
nfr b d cbke njuj, xnj z cdth[e b, rfvyz gjvbvj,
xthtcxeh lfktrj, xnj, nt,t hfpkbxfnm ujkjcf —
yf 'pjgjdjq atyt d jntxtcndt ,tks[ ujkjdjr,
ult yfjoegm b cke[ yfrjkjk ns cdjb gjk/cf
d vjrhjv rjcvjct pks[ rjhjkmrjd b dbpukbds[ cbgjdjr;
bvzhtre, nt,t, csye dljdjq rjylernjhib jn
nj kb Le[f Cdznjuj, nj km gjlyznjq gskb ldjhjdjq,
gj[bnbntk/ rybu, cjxbybntk/ kexitq bp jl
yf gfltymt F/ C/ d rhe;tdf b r yjufv Ujyxfhjdjq,
ckjdjdth;we, k;twe, gj;bhfntk/ vtkrjq cktps,
j,j;fntk/ 'yuhf, nhfvdfqys[ pdjyrjd, fcajltktq,
,tkjpe,jq pvtt d rjkjyyflt ;fylfhvcrjq rbhps,
jlbyjrjve cthlwe b ntke ,tccxtnys[ gjcntktq —
lf kt;bncz nt,t, rfr d ,jkmijv jhty,ehucrjv gkfnrt,
d yfitq ,ehjq ptvkt, vtcnys[ nhe, ghj[jlbvwe b lsvf,
gjybvfditve ;bpym, rfr gxtkf yf ujhzxtv wdtnrt,
b pfvthpitve yfcvthnm d gfhflybrt Nhtnmtuj Hbvf/
Vj;tn, kexitq b ytne yf cdtnt rfkbnrb d Ybxnj/
Xtkjdtr vjcnjdjq, ns crfpfk ,s, xnj kexitq yt yflj,
dybp gj ntvyjq htrt egksdfz d ,tcwdtnyjv gfkmnj,
xmb pfcnt;rb jlyb b cgfcfkb nt,z jn hfcgflf/
Notnyj lhf[ve dj hne ndjtv botn euh/vsq [fhjy,
notnyj ytrnj nhe,bn yfdth[e d cdj/ lelre ghjnz;yj/
Gjcskf/ nt,t ,tpsvzyysq ghjofkmysq gjrkjy
c ,thtujd ytbpdtcnyj rfrb[/ Lf nt,t b ytdf;yj/