Александр БлокИдут часы, и дни, и годы

Александр Блок [blok]

Идут часы, и дни, и годы.
Хочу стряхнуть какой-то сон,
Взглянуть в лицо людей, природы,
4 Рассеять сумерки времен...

Там кто-то машет, дразнит светом
(Так зимней ночью, на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом,
8 И быстро спрячется лицо).

Вот меч. Он — был. Но он — не нужен.
Кто обессилил руку мне? —
Я помню: мелкий ряд жемчужин
12 Однажды ночью, при луне,

Больная, жалобная стужа,
И моря снеговая гладь...
Из-под ресниц сверкнувший ужас —
16 Старинный ужас (дай понять)...

Слова? — Их не было. — Что ж было? —
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
20 И отделялось от земли...

И умерло. А губы пели.
Прошли часы, или года...
(Лишь телеграфные звенели
24 На черном небе провода...)
И вдруг (как памятно, знакомо!)
Отчетливо, издалека
Раздался голос: Ecce homo!
28 Меч выпал. Дрогнула рука...

И перевязан шелком душным
(Чтоб кровь не шла из черных жил),
Я был веселым и послушным,
32 Обезоруженный — служил.

Но час настал. Припоминая,
Я вспомнил: Нет, я не слуга.
Так падай, перевязь цветная!
36 Хлынь, кровь, и обагри снега!

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сон час кровь ночь черный вдали ужас меч звенеть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 021

Количество символов без пробелов

846

Количество слов

160

Количество уникальных слов

122

Количество значимых слов

50

Количество стоп-слов

61

Количество строк

36

Количество строф

8

Водность

68,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

час

3

1,88 %

вдали

2

1,25 %

звенеть

2

1,25 %

кровь

2

1,25 %

меч

2

1,25 %

ночь

2

1,25 %

сон

2

1,25 %

ужас

2

1,25 %

черный

2

1,25 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Idut chasy, i dni, i gody

Aleksandr Blok

* * *

Idut chasy, i dni, i gody.
Khochu stryakhnut kakoy-to son,
Vzglyanut v litso lyudey, prirody,
Rasseyat sumerki vremen...

Tam kto-to mashet, draznit svetom
(Tak zimney nochyu, na kryltso
Ten chya-to glyanet siluetom,
I bystro spryachetsya litso).

Vot mech. On — byl. No on — ne nuzhen.
Kto obessilil ruku mne? —
Ya pomnyu: melky ryad zhemchuzhin
Odnazhdy nochyu, pri lune,

Bolnaya, zhalobnaya stuzha,
I morya snegovaya glad...
Iz-pod resnits sverknuvshy uzhas —
Starinny uzhas (day ponyat)...

Slova? — Ikh ne bylo. — Chto zh bylo? —
Ni son, ni yav. Vdali, vdali
Zvenelo, gaslo, ukhodilo
I otdelyalos ot zemli...

I umerlo. A guby peli.
Proshli chasy, ili goda...
(Lish telegrafnye zveneli
Na chernom nebe provoda...)
I vdrug (kak pamyatno, znakomo!)
Otchetlivo, izdaleka
Razdalsya golos: Ecce homo!
Mech vypal. Drognula ruka...

I perevyazan shelkom dushnym
(Chtob krov ne shla iz chernykh zhil),
Ya byl veselym i poslushnym,
Obezoruzhenny — sluzhil.

No chas nastal. Pripominaya,
Ya vspomnil: Net, ya ne sluga.
Tak paday, perevyaz tsvetnaya!
Khlyn, krov, i obagri snega!

Blen xfcs, b lyb, b ujls

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Blen xfcs, b lyb, b ujls/
[jxe cnhz[yenm rfrjq-nj cjy,
Dpukzyenm d kbwj k/ltq, ghbhjls,
Hfcctznm cevthrb dhtvty///

Nfv rnj-nj vfitn, lhfpybn cdtnjv
(Nfr pbvytq yjxm/, yf rhskmwj
Ntym xmz-nj ukzytn cbke'njv,
B ,scnhj cghzxtncz kbwj)/

Djn vtx/ Jy — ,sk/ Yj jy — yt ye;ty/
Rnj j,tccbkbk here vyt? —
Z gjvy/: vtkrbq hzl ;tvxe;by
Jlyf;ls yjxm/, ghb keyt,

,jkmyfz, ;fkj,yfz cne;f,
B vjhz cytujdfz ukflm///
Bp-gjl htcybw cdthryedibq e;fc —
Cnfhbyysq e;fc (lfq gjyznm)///

Ckjdf? — B[ yt ,skj/ — Xnj ; ,skj? —
Yb cjy, yb zdm/ Dlfkb, dlfkb
Pdtytkj, ufckj, e[jlbkj
B jnltkzkjcm jn ptvkb///

B evthkj/ F ue,s gtkb/
Ghjikb xfcs, bkb ujlf///
(Kbim ntktuhfayst pdtytkb
Yf xthyjv yt,t ghjdjlf///)
B dlheu (rfr gfvznyj, pyfrjvj!)
Jnxtnkbdj, bplfktrf
Hfplfkcz ujkjc: Ecce homo!
Vtx dsgfk/ Lhjuyekf herf///

B gthtdzpfy itkrjv leiysv
(Xnj, rhjdm yt ikf bp xthys[ ;bk),
Z ,sk dtctksv b gjckeiysv,
J,tpjhe;tyysq — cke;bk/

Yj xfc yfcnfk/ Ghbgjvbyfz,
Z dcgjvybk: Ytn, z yt ckeuf/
Nfr gflfq, gthtdzpm wdtnyfz!
[ksym, rhjdm, b j,fuhb cytuf!