Николай НекрасовИдет-гудет Зеленый Шум (Зеленый шум)

Николай Некрасов [nekrasov]

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Играючи, расходится
4 Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако, — все зелено:
8 И воздух, и вода!

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Скромна моя хозяюшка
12 Наталья Патрикеевна,
Водой не замутит!
Да с ней беда случилася,
Как лето жил я в Питере...
16 Сама сказала, глупая,
Типун ей на язык!

В избе сам-друг с обманщицей
Зима нас заперла,
20 В мои глаза суровые
Глядит — молчит жена.
Молчу... а дума лютая
Покоя не дает:
24 Убить... так жаль сердечную!
Стерпеть — так силы нет!
А тут зима косматая
Ревет и день и ночь:
28 «Убей, убей изменницу!
Злодея изведи!
Не то весь век промаешься,
Ни днем, ни долгой ноченькой
32 Покоя не найдешь.
В глаза твои бесстыжие
Соседи наплюют!..»
Под песню-вьюгу зимнюю
36 Окрепла дума лютая —
Припас я вострый нож...
Да вдруг весна подкралася...

Идет-гудет Зеленый Шум,
40 Зеленый Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
44 Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
48 Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березонька
С зеленою косой!
52 Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему...

56 Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
60 И все мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
64 Прощай, пока прощается,
И — бог тебе судья!»

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

вода дума вдруг весенний зеленый шум убить шуметь идти-густи лютый

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 458

Количество символов без пробелов

1 222

Количество слов

222

Количество уникальных слов

144

Количество значимых слов

82

Количество стоп-слов

56

Количество строк

65

Количество строф

9

Водность

63,1 %

Классическая тошнота

3,46

Академическая тошнота

11,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

шум

12

5,41 %

зеленый

10

4,50 %

весенний

5

2,25 %

шуметь

5

2,25 %

идти-густи

4

1,80 %

дума

3

1,35 %

лютый

3

1,35 %

убить

3

1,35 %

вдруг

2

0,90 %

вода

2

0,90 %

все

2

0,90 %

зима

2

0,90 %

лес

2

0,90 %

молчать

2

0,90 %

нож

2

0,90 %

песня

2

0,90 %

по-новый

2

0,90 %

покоить

2

0,90 %

покуда

2

0,90 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Idet-gudet Zeleny Shum

Nikolay Nekrasov

Zeleny shum

Idet-gudet Zeleny Shum,
Zeleny Shum, vesenny shum!

Igrayuchi, raskhoditsya
Vdrug veter verkhovoy:
Kachnet kusty olkhovye,
Podymet pyl tsvetochnuyu,
Kak oblako, — vse zeleno:
I vozdukh, i voda!

Idet-gudet Zeleny Shum,
Zeleny Shum, vesenny shum!

Skromna moya khozyayushka
Natalya Patrikeyevna,
Vodoy ne zamutit!
Da s ney beda sluchilasya,
Kak leto zhil ya v Pitere...
Sama skazala, glupaya,
Tipun yey na yazyk!

V izbe sam-drug s obmanshchitsey
Zima nas zaperla,
V moi glaza surovye
Glyadit — molchit zhena.
Molchu... a duma lyutaya
Pokoya ne dayet:
Ubit... tak zhal serdechnuyu!
Sterpet — tak sily net!
A tut zima kosmataya
Revet i den i noch:
«Ubey, ubey izmennitsu!
Zlodeya izvedi!
Ne to ves vek promayeshsya,
Ni dnem, ni dolgoy nochenkoy
Pokoya ne naydesh.
V glaza tvoi besstyzhiye
Sosedi naplyuyut!..»
Pod pesnyu-vyugu zimnyuyu
Okrepla duma lyutaya —
Pripas ya vostry nozh...
Da vdrug vesna podkralasya...

Idet-gudet Zeleny Shum,
Zeleny Shum, vesenny shum!

Kak molokom oblitye,
Stoyat sady vishnevye,
Tikhokhonko shumyat;
Prigrety teplym solnyshkom,
Shumyat poveselelye
Sosnovye lesa;
A ryadom novoy zelenyu
Lepechut pesnyu novuyu
I lipa blednolistaya,
I belaya berezonka
S zelenoyu kosoy!
Shumit trostinka malaya,
Shumit vysoky klen...
Shumyat oni po-novomu,
Po-novomu, vesennemu...

Idet-gudet Zeleny Shum,
Zeleny Shum, vesenny shum!

Slabeyet duma lyutaya,
Nozh valitsya iz ruk,
I vse mne pesnya slyshitsya
Odna — v lesu, v lugu:
«Lyubi, pokuda lyubitsya,
Terpi, pokuda terpitsya,
Proshchay, poka proshchayetsya,
I — bog tebe sudya!»

Bltn-ueltn Ptktysq Iev

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Ptktysq iev

Bltn-ueltn Ptktysq Iev,
Ptktysq Iev, dtctyybq iev!

Buhf/xb, hfc[jlbncz
Dlheu dtnth dth[jdjq:
Rfxytn recns jkm[jdst,
Gjlsvtn gskm wdtnjxye/,
Rfr j,kfrj, — dct ptktyj:
B djple[, b djlf!

Bltn-ueltn Ptktysq Iev,
Ptktysq Iev, dtctyybq iev!

Crhjvyf vjz [jpz/irf
Yfnfkmz Gfnhbrttdyf,
Djljq yt pfvenbn!
Lf c ytq ,tlf ckexbkfcz,
Rfr ktnj ;bk z d Gbntht///
Cfvf crfpfkf, ukegfz,
Nbgey tq yf zpsr!

D bp,t cfv-lheu c j,vfyobwtq
Pbvf yfc pfgthkf,
D vjb ukfpf cehjdst
Ukzlbn — vjkxbn ;tyf/
Vjkxe/// f levf k/nfz
Gjrjz yt lftn:
E,bnm/// nfr ;fkm cthltxye/!
Cnthgtnm — nfr cbks ytn!
F nen pbvf rjcvfnfz
Htdtn b ltym b yjxm:
«E,tq, e,tq bpvtyybwe!
Pkjltz bpdtlb!
Yt nj dtcm dtr ghjvftimcz,
Yb lytv, yb ljkujq yjxtymrjq
Gjrjz yt yfqltim/
D ukfpf ndjb ,tccns;bt
Cjctlb yfgk//n!//»
Gjl gtcy/-dm/ue pbvy//
Jrhtgkf levf k/nfz —
Ghbgfc z djcnhsq yj;///
Lf dlheu dtcyf gjlrhfkfcz///

Bltn-ueltn Ptktysq Iev,
Ptktysq Iev, dtctyybq iev!

Rfr vjkjrjv j,kbnst,
Cnjzn cfls dbiytdst,
Nb[j[jymrj ievzn;
Ghbuhtns ntgksv cjkysirjv,
Ievzn gjdtctktkst
Cjcyjdst ktcf;
F hzljv yjdjq ptktym/
Ktgtxen gtcy/ yjde/
B kbgf ,ktlyjkbcnfz,
B ,tkfz ,thtpjymrf
C ptktyj/ rjcjq!
Ievbn nhjcnbyrf vfkfz,
Ievbn dscjrbq rkty///
Ievzn jyb gj-yjdjve,
Gj-yjdjve, dtctyytve///

Bltn-ueltn Ptktysq Iev,
Ptktysq Iev, dtctyybq iev!

Ckf,ttn levf k/nfz,
Yj; dfkbncz bp her,
B dct vyt gtcyz cksibncz
Jlyf — d ktce, d keue:
«K/,b, gjrelf k/,bncz,
Nthgb, gjrelf nthgbncz,
Ghjofq, gjrf ghjoftncz,
B — ,ju nt,t celmz!»