Владимир МаяковскийГраждане, у меня огромная радость (Я счастлив!)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Граждане, у меня огромная радость.
Разулыбьте сочувственные лица.
Мне обязательно поделиться надо,
4 стихами хотя бы поделиться.
Я сегодня дышу как слон,
походка моя легка,
и ночь пронеслась, как чудесный сон,
8 без единого кашля и плевка.
Неизмеримо выросли удовольствий дозы.
Дни осени — баней воняют,
а мне цветут, извините, — розы,
12 и я их, представьте, обоняю.
И мысли и рифмы покрасивели и особенные,
аж вытаращит глаза редактор.
Стал вынослив и работоспособен,
16 как лошадь или даже — трактор.
Бюджет и желудок абсолютно превосходен,
укреплен и приведен в равновесие.
Стопроцентная экономия на основном расходе —
20 и поздоровел и прибавил в весе я.
Как будто на язык за кусом кус
кладут воздушнейшие торта —
такой установился феерический вкус
24 в благоуханных апартаментах рта.
Голова снаружи всегда чиста,
а теперь чиста и изнутри.
В день придумывает не меньше листа,
28 хоть Толстому ноздрю утри.
Женщины окружили, платья испестря,
все спрашивают имя и отчество,
я стал определенный весельчак и остряк —
32 ну просто — душа общества.
Я порозовел и пополнел в лице,
забыл и гриппы и кровать.
Граждане, вас интересует рецепт?
36 Открыть? или... не открывать?
Граждане, вы утомились от жданья,
готовы корить и крыть.
Не волнуйтесь, сообщаю: граждане — я
40 сегодня — бросил курить.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

сегодня чистый кус гражданин поделиться

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 265

Количество символов без пробелов

1 069

Количество слов

187

Количество уникальных слов

140

Количество значимых слов

58

Количество стоп-слов

68

Количество строк

40

Количество строф

1

Водность

69,0 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

4,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

гражданин

4

2,14 %

кус

2

1,07 %

поделиться

2

1,07 %

сегодня

2

1,07 %

чистый

2

1,07 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Grazhdane, u menya ogromnaya radost

Vladimir Mayakovsky

Ya schastliv!

Grazhdane, u menya ogromnaya radost.
Razulybte sochuvstvennye litsa.
Mne obyazatelno podelitsya nado,
stikhami khotya by podelitsya.
Ya segodnya dyshu kak slon,
pokhodka moya legka,
i noch proneslas, kak chudesny son,
bez yedinogo kashlya i plevka.
Neizmerimo vyrosli udovolstvy dozy.
Dni oseni — baney vonyayut,
a mne tsvetut, izvinite, — rozy,
i ya ikh, predstavte, obonyayu.
I mysli i rifmy pokrasiveli i osobennye,
azh vytarashchit glaza redaktor.
Stal vynosliv i rabotosposoben,
kak loshad ili dazhe — traktor.
Byudzhet i zheludok absolyutno prevoskhoden,
ukreplen i priveden v ravnovesiye.
Stoprotsentnaya ekonomia na osnovnom raskhode —
i pozdorovel i pribavil v vese ya.
Kak budto na yazyk za kusom kus
kladut vozdushneyshiye torta —
takoy ustanovilsya feyerichesky vkus
v blagoukhannykh apartamentakh rta.
Golova snaruzhi vsegda chista,
a teper chista i iznutri.
V den pridumyvayet ne menshe lista,
khot Tolstomu nozdryu utri.
Zhenshchiny okruzhili, platya ispestrya,
vse sprashivayut imya i otchestvo,
ya stal opredelenny veselchak i ostryak —
nu prosto — dusha obshchestva.
Ya porozovel i popolnel v litse,
zabyl i grippy i krovat.
Grazhdane, vas interesuyet retsept?
Otkryt? ili... ne otkryvat?
Grazhdane, vy utomilis ot zhdanya,
gotovy korit i kryt.
Ne volnuytes, soobshchayu: grazhdane — ya
segodnya — brosil kurit.

Uhf;lfyt, e vtyz juhjvyfz hfljcnm

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Z cxfcnkbd!

Uhf;lfyt, e vtyz juhjvyfz hfljcnm/
Hfpeks,mnt cjxedcndtyyst kbwf/
Vyt j,zpfntkmyj gjltkbnmcz yflj,
cnb[fvb [jnz ,s gjltkbnmcz/
Z ctujlyz lsie rfr ckjy,
gj[jlrf vjz kturf,
b yjxm ghjytckfcm, rfr xeltcysq cjy,
,tp tlbyjuj rfikz b gktdrf/
Ytbpvthbvj dshjckb eljdjkmcndbq ljps/
Lyb jctyb — ,fytq djyz/n,
f vyt wdtnen, bpdbybnt, — hjps,
b z b[, ghtlcnfdmnt, j,jyz//
B vsckb b hbavs gjrhfcbdtkb b jcj,tyyst,
f; dsnfhfobn ukfpf htlfrnjh/
Cnfk dsyjckbd b hf,jnjcgjcj,ty,
rfr kjiflm bkb lf;t — nhfrnjh/
,/l;tn b ;tkeljr f,cjk/nyj ghtdjc[jlty,
erhtgkty b ghbdtlty d hfdyjdtcbt/
Cnjghjwtynyfz 'rjyjvbz yf jcyjdyjv hfc[jlt —
b gjpljhjdtk b ghb,fdbk d dtct z/
Rfr ,elnj yf zpsr pf recjv rec
rkflen djpleiytqibt njhnf —
nfrjq ecnfyjdbkcz atthbxtcrbq drec
d ,kfuje[fyys[ fgfhnfvtynf[ hnf/
Ujkjdf cyfhe;b dctulf xbcnf,
f ntgthm xbcnf b bpyenhb/
D ltym ghblevsdftn yt vtymit kbcnf,
[jnm Njkcnjve yjplh/ enhb/
;tyobys jrhe;bkb, gkfnmz bcgtcnhz,
dct cghfibdf/n bvz b jnxtcndj,
z cnfk jghtltktyysq dtctkmxfr b jcnhzr —
ye ghjcnj — leif j,otcndf/
Z gjhjpjdtk b gjgjkytk d kbwt,
pf,sk b uhbggs b rhjdfnm/
Uhf;lfyt, dfc bynthtcetn htwtgn?
Jnrhsnm? bkb/// yt jnrhsdfnm?
Uhf;lfyt, ds enjvbkbcm jn ;lfymz,
ujnjds rjhbnm b rhsnm/
Yt djkyeqntcm, cjj,of/: uhf;lfyt — z
ctujlyz — ,hjcbk rehbnm/