Дмитрий МережковскийГоворят и блещут с вышины (Вечер)

Дмитрий Мережковский [merezhkovsky]

Говорят и блещут с вышины
Зарей рассыпанные розы
На бледной зелени березы,
4 На темном бархате сосны.
По красной глине с тощим мохом
Бреду я скользкою тропой;
Струится вечер надо мной
8 Благоуханным, теплым вздохом.
Поникнув, дремлют тростники;
Сверкает пенистой пучиной,
Разбито вдребезги плотиной
12 Стекло прозрачное реки.
Колосья зреющего хлеба
Глядят с обрыва на меня;
Там колья ветхого плетня
16 Чернеют на лазури неба...
Уж пламень меркнувшего дня
Бледней, торжественней и тише...
Он подымается все выше...
20 Погибший день, ты был ничтожен
И пуст, и мелочно-тревожен;
За что ж на тихий твой конец
Самой природою возложен
24 Такой блистательный венец?

Другие анализы стихотворений Дмитрия Мережковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

тихий бледный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

643

Количество символов без пробелов

548

Количество слов

95

Количество уникальных слов

82

Количество значимых слов

47

Количество стоп-слов

28

Количество строк

24

Количество строф

1

Водность

50,5 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

бледный

2

2,11 %

тихий

2

2,11 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Govoryat i bleshchut s vyshiny

Dmitry Merezhkovsky

Vecher

Govoryat i bleshchut s vyshiny
Zarey rassypannye rozy
Na blednoy zeleni berezy,
Na temnom barkhate sosny.
Po krasnoy gline s toshchim mokhom
Bredu ya skolzkoyu tropoy;
Struitsya vecher nado mnoy
Blagoukhannym, teplym vzdokhom.
Poniknuv, dremlyut trostniki;
Sverkayet penistoy puchinoy,
Razbito vdrebezgi plotinoy
Steklo prozrachnoye reki.
Kolosya zreyushchego khleba
Glyadyat s obryva na menya;
Tam kolya vetkhogo pletnya
Cherneyut na lazuri neba...
Uzh plamen merknuvshego dnya
Bledney, torzhestvenney i tishe...
On podymayetsya vse vyshe...
Pogibshy den, ty byl nichtozhen
I pust, i melochno-trevozhen;
Za chto zh na tikhy tvoy konets
Samoy prirodoyu vozlozhen
Takoy blistatelny venets?

Ujdjhzn b ,ktoen c dsibys

Lvbnhbq Vtht;rjdcrbq

Dtxth

Ujdjhzn b ,ktoen c dsibys
Pfhtq hfccsgfyyst hjps
Yf ,ktlyjq ptktyb ,thtps,
Yf ntvyjv ,fh[fnt cjcys/
Gj rhfcyjq ukbyt c njobv vj[jv
,htle z crjkmprj/ nhjgjq;
Cnhebncz dtxth yflj vyjq
,kfuje[fyysv, ntgksv dplj[jv/
Gjybryed, lhtvk/n nhjcnybrb;
Cdthrftn gtybcnjq gexbyjq,
Hfp,bnj dlht,tpub gkjnbyjq
Cntrkj ghjphfxyjt htrb/
Rjkjcmz pht/otuj [kt,f
Ukzlzn c j,hsdf yf vtyz;
Nfv rjkmz dtn[juj gktnyz
Xthyt/n yf kfpehb yt,f///
E; gkfvtym vthryedituj lyz
,ktlytq, njh;tcndtyytq b nbit///
Jy gjlsvftncz dct dsit///
Gjub,ibq ltym, ns ,sk ybxnj;ty
B gecn, b vtkjxyj-nhtdj;ty;
Pf xnj ; yf nb[bq ndjq rjytw
Cfvjq ghbhjlj/ djpkj;ty
Nfrjq ,kbcnfntkmysq dtytw?