Анна АхматоваГоворит оно (Творчество)

Анна Ахматова [akhmatova]

Говорит оно:
Я помню все в одно и то же время,
Вселенную перед собой, как бремя
4 Нетрудное в протянутой руке,
Как дальний свет на дальнем маяке,
Несу, а в недрах тайно зреет семя
Грядущего...
8 Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
12 Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
16 Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
20 И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

Другие анализы стихотворений Анны Ахматовой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все оно дальний один какой-то тайный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

701

Количество символов без пробелов

585

Количество слов

115

Количество уникальных слов

90

Количество значимых слов

40

Количество стоп-слов

44

Количество строк

23

Количество строф

1

Водность

65,2 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

2

1,74 %

дальний

2

1,74 %

какой-то

2

1,74 %

один

2

1,74 %

оно

2

1,74 %

тайный

2

1,74 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Govorit ono

Anna Akhmatova

Tvorchestvo

Govorit ono:
Ya pomnyu vse v odno i to zhe vremya,
Vselennuyu pered soboy, kak bremya
Netrudnoye v protyanutoy ruke,
Kak dalny svet na dalnem mayake,
Nesu, a v nedrakh tayno zreyet semya
Gryadushchego...
Byvayet tak: kakaya-to istoma;
V ushakh ne umolkayet boy chasov;
Vdali raskat stikhayushchego groma.
Neuznannykh i plennykh golosov
Mne chudyatsya i zhaloby i stony,
Suzhayetsya kakoy-to tayny krug,
No v etoy bezdne shepotov i zvonov
Vstayet odin, vse pobedivshy zvuk.
Tak vkrug nego nepopravimo tikho,
Chto slyshno, kak v lesu rastet trava,
Kak po zemle idet s kotomkoy likho...
No vot uzhe poslyshalis slova
I legkikh rifm signalnye zvonochki, —
Togda ya nachinayu ponimat,
I prosto prodiktovannye strochki
Lozhatsya v belosnezhnuyu tetrad.

Ujdjhbn jyj

Fyyf F[vfnjdf

Ndjhxtcndj

Ujdjhbn jyj:
Z gjvy/ dct d jlyj b nj ;t dhtvz,
Dctktyye/ gthtl cj,jq, rfr ,htvz
Ytnhelyjt d ghjnzyenjq hert,
Rfr lfkmybq cdtn yf lfkmytv vfzrt,
Ytce, f d ytlhf[ nfqyj phttn ctvz
Uhzleotuj///
,sdftn nfr: rfrfz-nj bcnjvf;
D eif[ yt evjkrftn ,jq xfcjd;
Dlfkb hfcrfn cnb[f/otuj uhjvf/
Ytepyfyys[ b gktyys[ ujkjcjd
Vyt xelzncz b ;fkj,s b cnjys,
Ce;ftncz rfrjq-nj nfqysq rheu,
Yj d 'njq ,tplyt itgjnjd b pdjyjd
Dcnftn jlby, dct gj,tlbdibq pder/
Nfr drheu ytuj ytgjghfdbvj nb[j,
Xnj cksiyj, rfr d ktce hfcntn nhfdf,
Rfr gj ptvkt bltn c rjnjvrjq kb[j///
Yj djn e;t gjcksifkbcm ckjdf
B kturb[ hbav cbuyfkmyst pdjyjxrb, —
Njulf z yfxbyf/ gjybvfnm,
B ghjcnj ghjlbrnjdfyyst cnhjxrb
Kj;fncz d ,tkjcyt;ye/ ntnhflm/