Валерий БрюсовГде вы, грядущие гунны (Грядущие гунны)

Валерий Брюсов [bryusov]

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
4 По еще не открытым Памирам.

На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий —
Оживить одряхлевшее тело
8 Волной пылающей крови.

Поставьте, невольники воли,
Шалаши у дворцов, как бывало,
Всколосите веселое поле
12 На месте тронного зала.

Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме, —
16 Вы во всем неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
20 В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

И что, под бурей летучей,
Под этой грозой разрушений,
Сохранит играющий Случай
24 Из наших заветных творений?

Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
28 Встречаю приветственным гимном.

Другие анализы стихотворений Валерия Брюсова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

765

Количество символов без пробелов

640

Количество слов

117

Количество уникальных слов

100

Количество значимых слов

48

Количество стоп-слов

40

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

59,0 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

2,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

2

1,71 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Gde vy, gryadushchiye gunny

Valery Bryusov

Gryadushchiye gunny

Gde vy, gryadushchiye gunny,
Chto tuchey navisli nad mirom!
Slyshu vash topot chugunny
Po yeshche ne otkrytym Pamiram.

Na nas ordoy opyaneloy
Rukhnite s temnykh stanovy —
Ozhivit odryakhlevsheye telo
Volnoy pylayushchey krovi.

Postavte, nevolniki voli,
Shalashi u dvortsov, kak byvalo,
Vskolosite veseloye pole
Na meste tronnogo zala.

Slozhite knigi kostrami,
Plyashite v ikh radostnom svete,
Tvorite merzost vo khrame, —
Vy vo vsem nepovinny, kak deti!

A my, mudretsy i poety,
Khraniteli tayny i very,
Unesem zazhzhennye svety
V katakomby, v pustyni, v peshchery.

I chto, pod burey letuchey,
Pod etoy grozoy razrusheny,
Sokhranit igrayushchy Sluchay
Iz nashikh zavetnykh tvoreny?

Bessledno vse sgibnet, byt mozhet,
Chto vedomo bylo odnim nam,
No vas, kto menya unichtozhit,
Vstrechayu privetstvennym gimnom.

Ult ds, uhzleobt ueyys

Dfkthbq ,h/cjd

Uhzleobt ueyys

Ult ds, uhzleobt ueyys,
Xnj nextq yfdbckb yfl vbhjv!
Cksie dfi njgjn xeueyysq
Gj tot yt jnrhsnsv Gfvbhfv/

Yf yfc jhljq jgmzytkjq
He[ybnt c ntvys[ cnfyjdbq —
J;bdbnm jlhz[ktditt ntkj
Djkyjq gskf/otq rhjdb/

Gjcnfdmnt, ytdjkmybrb djkb,
Ifkfib e ldjhwjd, rfr ,sdfkj,
Dcrjkjcbnt dtctkjt gjkt
Yf vtcnt nhjyyjuj pfkf/

Ckj;bnt rybub rjcnhfvb,
Gkzibnt d b[ hfljcnyjv cdtnt,
Ndjhbnt vthpjcnm dj [hfvt, —
Ds dj dctv ytgjdbyys, rfr ltnb!

F vs, velhtws b gj'ns,
[hfybntkb nfqys b dths,
Eytctv pf;;tyyst cdtns
D rfnfrjv,s, d gecnsyb, d gtoths/

B xnj, gjl ,ehtq ktnextq,
Gjl 'njq uhjpjq hfpheitybq,
Cj[hfybn buhf/obq Ckexfq
Bp yfib[ pfdtnys[ ndjhtybq?

,tccktlyj dct cub,ytn, ,snm vj;tn,
Xnj dtljvj ,skj jlybv yfv,
Yj dfc, rnj vtyz eybxnj;bn,
Dcnhtxf/ ghbdtncndtyysv ubvyjv/