Владимир МаяковскийЭтот сорт народа — тих (Подлиза)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Этот сорт народа — тих
и бесформен, словно студень, —
очень многие из них
4 в наши дни выходят в люди,
Худ умом и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
8 зря краснеет на плечах
не башка — а набалдашник.
Этот фрукт теперь согрет
солнцем нежного начальства.
12 Где причина? В чем секрет?
Я задумываюсь часто.
Жизнь его идет на лад;
на него не брошу тень я.
16 Клад его — его талант:
нежный способ обхожденья.
Лижет ногу, лижет руку,
лижет в пояс, лижет ниже, —
20 как кутенок лижет суку,
как котенок кошку лижет.
А язык?! На метров тридцать
догонять начальство вылез —
24 мыльный весь, аж может бриться,
даже кисточкой не мылясь.
Все похвалит, впавши в раж,
что фантазия позволит —
28 ваш катар, и чин, и стаж,
вашу доблесть и мозоли.
И ему пошли чины,
на него в быту равненье.
32 Где-то будто вручены
чуть ли не — бразды правленья.
Раз уже в руках вожжа,
всех сведя к подлизным взглядам,
36 расслюнявит: «Уважать,
уважать начальство надо...»
Мы глядим, уныло ахая,
как растет от ихней братии
40 архи-разиерархия
в издевательстве над демократией.

Вея шваброй верхом, низом,
сместь бы всех, кто поддались,
44 всех, радеющих подлизам,
всех радетельских подлиз.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ваш оно нежный лизать начальство подлиза уважать чин

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 149

Количество символов без пробелов

957

Количество слов

183

Количество уникальных слов

136

Количество значимых слов

75

Количество стоп-слов

63

Количество строк

45

Количество строф

2

Водность

59,0 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

8,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

лизать

6

3,28 %

оно

6

3,28 %

начальство

3

1,64 %

ваш

2

1,09 %

нежный

2

1,09 %

подлиза

2

1,09 %

уважать

2

1,09 %

чин

2

1,09 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Etot sort naroda — tikh

Vladimir Mayakovsky

Podliza

Etot sort naroda — tikh
i besformen, slovno studen, —
ochen mnogiye iz nikh
v nashi dni vykhodyat v lyudi,
Khud umom i telom chakhl
Petr Ivanovich Boldashkin.
V vozmutitelnykh pryshchakh
zrya krasneyet na plechakh
ne bashka — a nabaldashnik.
Etot frukt teper sogret
solntsem nezhnogo nachalstva.
Gde prichina? V chem sekret?
Ya zadumyvayus chasto.
Zhizn yego idet na lad;
na nego ne broshu ten ya.
Klad yego — yego talant:
nezhny sposob obkhozhdenya.
Lizhet nogu, lizhet ruku,
lizhet v poyas, lizhet nizhe, —
kak kutenok lizhet suku,
kak kotenok koshku lizhet.
A yazyk?! Na metrov tridtsat
dogonyat nachalstvo vylez —
mylny ves, azh mozhet britsya,
dazhe kistochkoy ne mylyas.
Vse pokhvalit, vpavshi v razh,
chto fantazia pozvolit —
vash katar, i chin, i stazh,
vashu doblest i mozoli.
I yemu poshli chiny,
na nego v bytu ravnenye.
Gde-to budto vrucheny
chut li ne — brazdy pravlenya.
Raz uzhe v rukakh vozhzha,
vsekh svedya k podliznym vzglyadam,
rasslyunyavit: «Uvazhat,
uvazhat nachalstvo nado...»
My glyadim, unylo akhaya,
kak rastet ot ikhney bratii
arkhi-raziyerarkhia
v izdevatelstve nad demokratiyey.

Veya shvabroy verkhom, nizom,
smest by vsekh, kto poddalis,
vsekh, radeyushchikh podlizam,
vsekh radetelskikh podliz.

'njn cjhn yfhjlf — nb[

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Gjlkbpf

'njn cjhn yfhjlf — nb[
b ,tcajhvty, ckjdyj cneltym, —
jxtym vyjubt bp yb[
d yfib lyb ds[jlzn d k/lb,
[el evjv b ntkjv xf[k
Gtnh Bdfyjdbx ,jklfirby/
D djpvenbntkmys[ ghsof[
phz rhfcyttn yf gktxf[
yt ,firf — f yf,fklfiybr/
'njn ahern ntgthm cjuhtn
cjkywtv yt;yjuj yfxfkmcndf/
Ult ghbxbyf? D xtv ctrhtn?
Z pflevsdf/cm xfcnj/
;bpym tuj bltn yf kfl;
yf ytuj yt ,hjie ntym z/
Rkfl tuj — tuj nfkfyn:
yt;ysq cgjcj, j,[j;ltymz/
Kb;tn yjue, kb;tn here,
kb;tn d gjzc, kb;tn yb;t, —
rfr rentyjr kb;tn cere,
rfr rjntyjr rjire kb;tn/
F zpsr?! Yf vtnhjd nhblwfnm
ljujyznm yfxfkmcndj dsktp —
vskmysq dtcm, f; vj;tn ,hbnmcz,
lf;t rbcnjxrjq yt vskzcm/
Dct gj[dfkbn, dgfdib d hf;,
xnj afynfpbz gjpdjkbn —
dfi rfnfh, b xby, b cnf;,
dfie lj,ktcnm b vjpjkb/
B tve gjikb xbys,
yf ytuj d ,sne hfdytymt/
Ult-nj ,elnj dhextys
xenm kb yt — ,hfpls ghfdktymz/
Hfp e;t d herf[ dj;;f,
dct[ cdtlz r gjlkbpysv dpukzlfv,
hfcck/yzdbn: «Edf;fnm,
edf;fnm yfxfkmcndj yflj///»
Vs ukzlbv, eyskj f[fz,
rfr hfcntn jn b[ytq ,hfnbb
fh[b-hfpbthfh[bz
d bpltdfntkmcndt yfl ltvjrhfnbtq/

Dtz idf,hjq dth[jv, ybpjv,
cvtcnm ,s dct[, rnj gjllfkbcm,
dct[, hflt/ob[ gjlkbpfv,
dct[ hfltntkmcrb[ gjlkbp/