Николай ГумилевЭльга, Эльга! — звучало над полями (Ольга)

Николай Гумилев [gumilev]

Эльга, Эльга! — звучало над полями,
Где ломали друг другу крестцы
С голубыми, свирепыми глазами
4 И жилистыми руками молодцы.

Ольга, Ольга! — вопили древляне
С волосами желтыми, как мед
Выцарапывая в раскаленной бане
8 Окровавленными ногтями ход.

И за дальними морями чужими
Не уставала звенеть,
То же звонкое вызванивая имя,
12 Варяжская сталь в византийскую медь.

Все забыл я, что помнил ране,
Христианские имена,
И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани
16 Слаще самого старого вина.

Год за годом все неизбежней
Запевают в крови века,
Опьянен я тяжестью прежней
20 Скандинавского костяка.

Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни затая вражду,
Сумасшедших сводов Валгаллы,
24 Славных битв и пиров я жду.

Вижу череп с брагой хмельною,
Бычьи розовые хребты,
И валькирией надо мною,
28 Ольга, Ольга, кружишь ты.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все имя ольга эльга

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

800

Количество символов без пробелов

671

Количество слов

121

Количество уникальных слов

99

Количество значимых слов

52

Количество стоп-слов

38

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

57,0 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

7,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ольга

5

4,13 %

имя

3

2,48 %

все

2

1,65 %

эльга

2

1,65 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Elga, Elga! — zvuchalo nad polyami

Nikolay Gumilev

Olga

Elga, Elga! — zvuchalo nad polyami,
Gde lomali drug drugu kresttsy
S golubymi, svirepymi glazami
I zhilistymi rukami molodtsy.

Olga, Olga! — vopili drevlyane
S volosami zheltymi, kak med
Vytsarapyvaya v raskalennoy bane
Okrovavlennymi nogtyami khod.

I za dalnimi moryami chuzhimi
Ne ustavala zvenet,
To zhe zvonkoye vyzvanivaya imya,
Varyazhskaya stal v vizantyskuyu med.

Vse zabyl ya, chto pomnil rane,
Khristianskiye imena,
I tvoye lish imya, Olga, dlya moyey gortani
Slashche samogo starogo vina.

God za godom vse neizbezhney
Zapevayut v krovi veka,
Opyanen ya tyazhestyu prezhney
Skandinavskogo kostyaka.

Drevnikh ratey voin otstaly,
K etoy zhizni zataya vrazhdu,
Sumasshedshikh svodov Valgally,
Slavnykh bitv i pirov ya zhdu.

Vizhu cherep s bragoy khmelnoyu,
Bychyi rozovye khrebty,
I valkiriyey nado mnoyu,
Olga, Olga, kruzhish ty.

'kmuf, 'kmuf! — pdexfkj yfl gjkzvb

Ybrjkfq Uevbktd

Jkmuf

'kmuf, 'kmuf! — pdexfkj yfl gjkzvb,
Ult kjvfkb lheu lheue rhtcnws
C ujke,svb, cdbhtgsvb ukfpfvb
B ;bkbcnsvb herfvb vjkjlws/

Jkmuf, Jkmuf! — djgbkb lhtdkzyt
C djkjcfvb ;tknsvb, rfr vtl
Dswfhfgsdfz d hfcrfktyyjq ,fyt
Jrhjdfdktyysvb yjunzvb [jl/

B pf lfkmybvb vjhzvb xe;bvb
Yt ecnfdfkf pdtytnm,
Nj ;t pdjyrjt dspdfybdfz bvz,
Dfhz;crfz cnfkm d dbpfynbqcre/ vtlm/

Dct pf,sk z, xnj gjvybk hfyt,
[hbcnbfycrbt bvtyf,
B ndjt kbim bvz, Jkmuf, lkz vjtq ujhnfyb
Ckfot cfvjuj cnfhjuj dbyf/

Ujl pf ujljv dct ytbp,t;ytq
Pfgtdf/n d rhjdb dtrf,
Jgmzyty z nz;tcnm/ ght;ytq
Crfylbyfdcrjuj rjcnzrf/

Lhtdyb[ hfntq djby jncnfksq,
R 'njq ;bpyb pfnfz dhf;le,
Cevfcitlib[ cdjljd Dfkufkks,
Ckfdys[ ,bnd b gbhjd z ;le/

Db;e xthtg c ,hfujq [vtkmyj/,
,sxmb hjpjdst [ht,ns,
B dfkmrbhbtq yflj vyj/,
Jkmuf, Jkmuf, rhe;bim ns/