Владимир МаяковскийДым табачный воздух выел (Лиличка!)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
4 Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
8 Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
12 может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
16 тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
20 Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
24 Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
28 куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят —
32 он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
36 нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
40 Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
44 Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
48 ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
52 и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
56 Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
60 растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
64 Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой последний один любовь звон дать кроме нету

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 341

Количество символов без пробелов

1 115

Количество слов

219

Количество уникальных слов

156

Количество значимых слов

55

Количество стоп-слов

79

Количество строк

66

Количество строф

1

Водность

74,9 %

Классическая тошнота

2,65

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

7

3,20 %

любовь

5

2,28 %

кроме

4

1,83 %

дать

3

1,37 %

звон

2

0,91 %

нету

2

0,91 %

один

2

0,91 %

последний

2

0,91 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Dym tabachny vozdukh vyel

Vladimir Mayakovsky

Lilichka!

Dym tabachny vozdukh vyel.
Komnata —
glava v kruchenykhovskom ade.
Vspomni —
za etim oknom
vpervye
ruki tvoi, isstuplenny, gladil.
Segodnya sidish vot,
serdtse v zheleze.
Den yeshche —
vygonish,
mozhet byt, izrugav.
V mutnoy peredney dolgo ne vlezet
slomannaya drozhyu ruka v rukav.
Vybegu,
telo v ulitsu broshu ya.
Diky,
obezumlyus,
otchayanyem issechas.
Ne nado etogo,
dorogaya,
khoroshaya,
day prostimsya seychas.
Vse ravno
lyubov moya —
tyazhkaya girya ved —
visit na tebe,
kuda ni bezhala b.
Day v poslednem krike vyrevet
gorech obizhennykh zhalob.
Yesli byka trudom umoryat —
on uydet,
razlyazhetsya v kholodnykh vodakh.
Krome lyubvi tvoyey,
mne
netu morya,
a u lyubvi tvoyey i plachem ne vymolish otdykh.
Zakhochet pokoya ustavshy slon —
tsarstvenny lyazhet v opozharennom peske.
Krome lyubvi tvoyey,
mne
netu solntsa,
a ya i ne znayu, gde ty i s kem.
Yesli b tak poeta izmuchila,
on
lyubimuyu na dengi b i slavu vymenyal,
a mne
ni odin ne radosten zvon,
krome zvona tvoyego lyubimogo imeni.
I v prolet ne broshus,
i ne vypyu yada,
i kurok ne smogu nad viskom nazhat.
Nado mnoyu,
krome tvoyego vzglyada,
ne vlastno lezviye ni odnogo nozha.
Zavtra zabudesh,
chto tebya koronoval,
chto dushu tsvetushchuyu lyubovyu vyzheg,
i suyetnykh dney vzmetenny karnaval
rastreplet stranitsy moikh knizhek...
Slov moikh sukhiye listya li
zastavyat ostanovitsya,
zhadno dysha?
Day khot
posledney nezhnostyu vystelit
tvoy ukhodyashchy shag.

Lsv nf,fxysq djple[ dstk

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Kbkbxrf!

Lsv nf,fxysq djple[ dstk/
Rjvyfnf —
ukfdf d rhextys[jdcrjv flt/
Dcgjvyb —
pf 'nbv jryjv
dgthdst
herb ndjb, bccnegktyysq, ukflbk/
Ctujlyz cblbim djn,
cthlwt d ;tktpt/
Ltym tot —
dsujybim,
vj;tn ,snm, bpheufd/
D venyjq gthtlytq ljkuj yt dktptn
ckjvfyyfz lhj;m/ herf d herfd/
Ds,tue,
ntkj d ekbwe ,hjie z/
Lbrbq,
j,tpevk/cm,
jnxfzymtv bcctxfcm/
Yt yflj 'njuj,
ljhjufz,
[jhjifz,
lfq ghjcnbvcz ctqxfc/
Dct hfdyj
k/,jdm vjz —
nz;rfz ubhz dtlm —
dbcbn yf nt,t,
relf yb ,t;fkf ,/
Lfq d gjcktlytv rhbrt dshtdtnm
ujhtxm j,b;tyys[ ;fkj,/
Tckb ,srf nheljv evjhzn —
jy eqltn,
hfpkz;tncz d [jkjlys[ djlf[/
Rhjvt k/,db ndjtq,
vyt
ytne vjhz,
f e k/,db ndjtq b gkfxtv yt dsvjkbim jnls[/
Pf[jxtn gjrjz ecnfdibq ckjy —
wfhcndtyysq kz;tn d jgj;fhtyyjv gtcrt/
Rhjvt k/,db ndjtq,
vyt
ytne cjkywf,
f z b yt pyf/, ult ns b c rtv/
Tckb , nfr gj'nf bpvexbkf,
jy
k/,bve/ yf ltymub , b ckfde dsvtyzk,
f vyt
yb jlby yt hfljcnty pdjy,
rhjvt pdjyf ndjtuj k/,bvjuj bvtyb/
B d ghjktn yt ,hjiecm,
b yt dsgm/ zlf,
b rehjr yt cvjue yfl dbcrjv yf;fnm/
Yflj vyj/,
rhjvt ndjtuj dpukzlf,
yt dkfcnyj ktpdbt yb jlyjuj yj;f/
Pfdnhf pf,eltim,
xnj nt,z rjhjyjdfk,
xnj leie wdtneoe/ k/,jdm/ ds;tu,
b cetnys[ lytq dpvtntyysq rfhyfdfk
hfcnhtgktn cnhfybws vjb[ ryb;tr///
Ckjd vjb[ ce[bt kbcnmz kb
pfcnfdzn jcnfyjdbnmcz,
;flyj lsif?
Lfq [jnm
gjcktlytq yt;yjcnm/ dscntkbnm
ndjq e[jlzobq ifu/