Марина ЦветаеваДве руки, легко опущенные

Марина Цветаева [tsvetayeva]

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
4 Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
8 Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать — разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
12 За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем непонято,
16 Что дитя мое в земле.

Другие анализы стихотворений Марины Цветаевой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

один головка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

416

Количество символов без пробелов

338

Количество слов

63

Количество уникальных слов

52

Количество значимых слов

21

Количество стоп-слов

29

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

66,7 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

8,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

головка

2

3,17 %

один

2

3,17 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Dve ruki, legko opushchennye

Marina Tsvetayeva

* * *

Dve ruki, legko opushchennye
Na mladencheskuyu golovu!
Byli — po odnoy na kazhduyu —
Dve golovki mne darovany.

No obeimi — zazhatymi —
Yarostnymi — kak mogla! —
Starshuyu u tmy vykhvatyvaya —
Mladshey ne uberegla.

Dve ruki — laskat — razglazhivat
Nezhnye golovki pyshnye.
Dve ruki — i vot odna iz nikh
Za noch okazalas lishnyaya.

Svetlaya — na sheyke tonenkoy —
Oduvanchik na steble!
Mnoy yeshche sovsem neponyato,
Chto ditya moye v zemle.

Ldt herb, kturj jgeotyyst

Vfhbyf Wdtnftdf

* * *

Ldt herb, kturj jgeotyyst
Yf vkfltyxtcre/ ujkjde!
,skb — gj jlyjq yf rf;le/ —
Ldt ujkjdrb vyt lfhjdfys/

Yj j,tbvb — pf;fnsvb —
Zhjcnysvb — rfr vjukf! —
Cnfhie/ e nmvs ds[dfnsdfz —
Vkflitq yt e,thtukf/

Ldt herb — kfcrfnm — hfpukf;bdfnm
Yt;yst ujkjdrb gsiyst/
Ldt herb — b djn jlyf bp yb[
Pf yjxm jrfpfkfcm kbiyzz/

Cdtnkfz — yf itqrt njytymrjq —
Jledfyxbr yf cnt,kt!
Vyjq tot cjdctv ytgjyznj,
Xnj lbnz vjt d ptvkt/