Сергей ЕсенинДумы печальные, думы глубокие (Думы)

Сергей Есенин [yesenin]

Думы печальные, думы глубокие,
Горькие думы, думы тяжелые,
Думы от счастия вечно далекие,
4 Спутники жизни моей невеселые!

Думы — родители звуков мучения,
Думы несчастные, думы холодные,
Думы — источники слез огорчения,
8 Вольные думы, думы свободные!

Что вы терзаете грудь истомленную,
Что заграждаете путь вы мне мой?
Что возбуждаете силу сломленную
12 Вновь на борьбу с непроглядною тьмой?

Не поддержать вам костра догоревшего,
Искры потухшие... Поздно, бесплодные.
Не исцелить сердца вам наболевшего,
16 Думы больные, без жизни, холодные!

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ 1

холодное дума

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

536

Количество символов без пробелов

458

Количество слов

73

Количество уникальных слов

54

Количество значимых слов

19

Количество стоп-слов

17

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

74,0 %

Классическая тошнота

3,46

Академическая тошнота

21,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

дума

12

16,44 %

холодное

2

2,74 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Dumy pechalnye, dumy glubokiye

Sergey Yesenin

Dumy

Dumy pechalnye, dumy glubokiye,
Gorkiye dumy, dumy tyazhelye,
Dumy ot schastia vechno dalekiye,
Sputniki zhizni moyey neveselye!

Dumy — roditeli zvukov muchenia,
Dumy neschastnye, dumy kholodnye,
Dumy — istochniki slez ogorchenia,
Volnye dumy, dumy svobodnye!

Chto vy terzayete grud istomlennuyu,
Chto zagrazhdayete put vy mne moy?
Chto vozbuzhdayete silu slomlennuyu
Vnov na borbu s neproglyadnoyu tmoy?

Ne podderzhat vam kostra dogorevshego,
Iskry potukhshiye... Pozdno, besplodnye.
Ne istselit serdtsa vam nabolevshego,
Dumy bolnye, bez zhizni, kholodnye!

Levs gtxfkmyst, levs uke,jrbt

Cthutq Tctyby

Levs

Levs gtxfkmyst, levs uke,jrbt,
Ujhmrbt levs, levs nz;tkst,
Levs jn cxfcnbz dtxyj lfktrbt,
Cgenybrb ;bpyb vjtq ytdtctkst!

Levs — hjlbntkb pderjd vextybz,
Levs ytcxfcnyst, levs [jkjlyst,
Levs — bcnjxybrb cktp jujhxtybz,
Djkmyst levs, levs cdj,jlyst!

Xnj ds nthpftnt uhelm bcnjvktyye/,
Xnj pfuhf;lftnt genm ds vyt vjq?
Xnj djp,e;lftnt cbke ckjvktyye/
Dyjdm yf ,jhm,e c ytghjukzlyj/ nmvjq?

Yt gjllth;fnm dfv rjcnhf ljujhtdituj,
Bcrhs gjne[ibt/// Gjplyj, ,tcgkjlyst/
Yt bcwtkbnm cthlwf dfv yf,jktdituj,
Levs ,jkmyst, ,tp ;bpyb, [jkjlyst!