Михаил ЛермонтовДубовый листок оторвался от ветки родимой (Листок)

Михаил Лермонтов [lermontov]

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
4 И вот, наконец, докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
8 Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
12 До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
16 Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара, —
Ты пылен и желт — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
20 Мой слух утомили давно уж и райские птицы.
Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
24 И корни мои умывает холодное море».

Другие анализы стихотворений Михаила Лермонтова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать птица море корень зеленый ветвь давно дубовый засохнуть райский

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 048

Количество символов без пробелов

855

Количество слов

185

Количество уникальных слов

126

Количество значимых слов

53

Количество стоп-слов

73

Количество строк

24

Количество строф

5

Водность

71,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ветвь

3

1,62 %

море

3

1,62 %

давно

2

1,08 %

дубовый

2

1,08 %

засохнуть

2

1,08 %

зеленый

2

1,08 %

знать

2

1,08 %

корень

2

1,08 %

птица

2

1,08 %

райский

2

1,08 %

странник

2

1,08 %

увянуть

2

1,08 %

черный

2

1,08 %

чинара

2

1,08 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Dubovy listok otorvalsya ot vetki rodimoy

Mikhail Lermontov

Listok

Dubovy listok otorvalsya ot vetki rodimoy
I v step ukatilsya, zhestokoyu burey gonimy;
Zasokh i uvyal on ot kholoda, znoya i gorya
I vot, nakonets, dokatilsya do Chernogo morya.

U Chernogo morya chinara stoit molodaya;
S ney shepchetsya veter, zelenye vetvi laskaya;
Na vetvyakh zelenykh kachayutsya rayskiye ptitsy;
Poyut oni pesni pro slavu morskoy tsar-devitsy.

I strannik prizhalsya u kornya chinary vysokoy;
Priyuta na vremya on molit s toskoyu glubokoy,
I tak govorit on: «Ya bedny listochek dubovy,
Do sroka sozrel ya i vyros v otchizne surovoy.

Odin i bez tseli po svetu noshusya davno ya,
Zasokh ya bez teni, uvyal ya bez sna i pokoya.
Primi zhe prisheltsa mezh listyev svoikh izumrudnykh,
Nemalo ya znayu rasskazov mudrenykh i chudnykh».

«Na chto mne tebya? — otvechayet mladaya chinara, —
Ty pylen i zhelt — i synam moim svezhim ne para.
Ty mnogo vidal — da k chemu mne tvoi nebylitsy?
Moy slukh utomili davno uzh i rayskiye ptitsy.
Idi sebe dalshe; o strannik! tebya ya ne znayu!
Ya solntsem lyubima, tsvetu dlya nego i blistayu;
Po nebu ya vetvi raskinula zdes na prostore,
I korni moi umyvayet kholodnoye more».

Le,jdsq kbcnjr jnjhdfkcz jn dtnrb hjlbvjq

Vb[fbk Kthvjynjd

Kbcnjr

Le,jdsq kbcnjr jnjhdfkcz jn dtnrb hjlbvjq
B d cntgm erfnbkcz, ;tcnjrj/ ,ehtq ujybvsq;
Pfcj[ b edzk jy jn [jkjlf, pyjz b ujhz
B djn, yfrjytw, ljrfnbkcz lj Xthyjuj vjhz/

E Xthyjuj vjhz xbyfhf cnjbn vjkjlfz;
C ytq itgxtncz dtnth, ptktyst dtndb kfcrfz;
Yf dtndz[ ptktys[ rfxf/ncz hfqcrbt gnbws;
Gj/n jyb gtcyb ghj ckfde vjhcrjq wfhm-ltdbws/

B cnhfyybr ghb;fkcz e rjhyz xbyfhs dscjrjq;
Ghb/nf yf dhtvz jy vjkbn c njcrj/ uke,jrjq,
B nfr ujdjhbn jy: «Z ,tlysq kbcnjxtr le,jdsq,
Lj chjrf cjphtk z b dshjc d jnxbpyt cehjdjq/

Jlby b ,tp wtkb gj cdtne yjiecz lfdyj z,
Pfcj[ z ,tp ntyb, edzk z ,tp cyf b gjrjz/
Ghbvb ;t ghbitkmwf vt; kbcnmtd cdjb[ bpevhelys[,
Ytvfkj z pyf/ hfccrfpjd velhtys[ b xelys[»/

«Yf xnj vyt nt,z? — jndtxftn vkflfz xbyfhf, —
Ns gskty b ;tkn — b csyfv vjbv cdt;bv yt gfhf/
Ns vyjuj dblfk — lf r xtve vyt ndjb yt,skbws?
Vjq cke[ enjvbkb lfdyj e; b hfqcrbt gnbws/
Blb ct,t lfkmit; j cnhfyybr! nt,z z yt pyf/!
Z cjkywtv k/,bvf, wdtne lkz ytuj b ,kbcnf/;
Gj yt,e z dtndb hfcrbyekf pltcm yf ghjcnjht,
B rjhyb vjb evsdftn [jkjlyjt vjht»/