Алексей ТолстойДруги, вы слышите ль крик оглушительный (Против течения)

Алексей Толстой [tolstoy]

Други, вы слышите ль крик оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
4 Много ли вас остается, мечтатели?
Сдайтеся натиску нового времени,
Мир отрезвился, прошли увлечения —
Где ж устоять вам, отжившему племени,
8 Против течения?»

Други, не верьте! Все та же единая
Сила нас манит к себе неизвестная,
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
12 Те же нас радуют звезды небесные!
Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
16 Против течения!

Вспомните: в дни Византии расслабленной,
В приступах ярых на божьи обители,
Дерзко ругаясь святыне награбленной,
20 Так же кричали икон истребители:
«Кто воспротивится нашему множеству?
Мир обновили мы силой мышления —
Где ж побежденному спорить художеству
24 Против течения?»

В оные ж дни, после казни спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово учителя,
28 Книжники так говорили надменные:
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
32 Против течения!»

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею —
На берег вскоре мы, волн победители,
36 Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
40 Против течения!

Другие анализы стихотворений Алексея Толстого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все имя звезда мир сила верить течение против грести святыня

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 345

Количество символов без пробелов

1 145

Количество слов

193

Количество уникальных слов

138

Количество значимых слов

75

Количество стоп-слов

66

Количество строк

40

Количество строф

5

Водность

61,1 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

7,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

течение

6

3,11 %

против

5

2,59 %

все

3

1,55 %

верить

2

1,04 %

грести

2

1,04 %

звезда

2

1,04 %

имя

2

1,04 %

мир

2

1,04 %

святыня

2

1,04 %

сила

2

1,04 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Drugi, vy slyshite l krik oglushitelny

Aleksey Tolstoy

Protiv techenia

Drugi, vy slyshite l krik oglushitelny:
«Sdaytes, pevtsy i khudozhniki! Kstati li
Vymysly vashi v nash vek polozhitelny?
Mnogo li vas ostayetsya, mechtateli?
Sdaytesya natisku novogo vremeni,
Mir otrezvilsya, proshli uvlechenia —
Gde zh ustoyat vam, otzhivshemu plemeni,
Protiv techenia?»

Drugi, ne verte! Vse ta zhe yedinaya
Sila nas manit k sebe neizvestnaya,
Ta zhe plenyayet nas pesn solovyinaya,
Te zhe nas raduyut zvezdy nebesnye!
Pravda vse ta zhe! Sred mraka nenastnogo
Verte chudesnoy zvezde vdokhnovenia,
Druzhno grebite, vo imya prekrasnogo,
Protiv techenia!

Vspomnite: v dni Vizantii rasslablennoy,
V pristupakh yarykh na bozhyi obiteli,
Derzko rugayas svyatyne nagrablennoy,
Tak zhe krichali ikon istrebiteli:
«Kto vosprotivitsya nashemu mnozhestvu?
Mir obnovili my siloy myshlenia —
Gde zh pobezhdennomu sporit khudozhestvu
Protiv techenia?»

V onye zh dni, posle kazni spasitelya,
V dni, kak apostoly shli vdokhnovennye,
Shli propovedovat slovo uchitelya,
Knizhniki tak govorili nadmennye:
«Raspyat myatezhnik! Net proku v osmeyannom,
Vsem nenavistnom, bezumnom uchenii!
Im li ubogim idti galileyanam
Protiv techenia!»

Drugi, grebite! Naprasno khuliteli
Mnyat oskorbit nas svoyeyu gordyneyu —
Na bereg vskore my, voln pobediteli,
Vydem torzhestvenno s nashey svyatyneyu!
Verkh nad konechnym vozmet beskonechnoye,
Veroyu v nashe svyatoye znacheniye
My zhe vozbudim techeniye vstrechnoye
Protiv techenia!

Lheub, ds cksibnt km rhbr jukeibntkmysq

Fktrctq Njkcnjq

Ghjnbd ntxtybz

Lheub, ds cksibnt km rhbr jukeibntkmysq:
«Clfqntcm, gtdws b [elj;ybrb! Rcnfnb kb
Dsvscks dfib d yfi dtr gjkj;bntkmysq?
Vyjuj kb dfc jcnftncz, vtxnfntkb?
Clfqntcz yfnbcre yjdjuj dhtvtyb,
Vbh jnhtpdbkcz, ghjikb edktxtybz —
Ult ; ecnjznm dfv, jn;bditve gktvtyb,
Ghjnbd ntxtybz?»

Lheub, yt dthmnt! Dct nf ;t tlbyfz
Cbkf yfc vfybn r ct,t ytbpdtcnyfz,
Nf ;t gktyztn yfc gtcym cjkjdmbyfz,
Nt ;t yfc hfle/n pdtpls yt,tcyst!
Ghfdlf dct nf ;t! Chtlm vhfrf ytyfcnyjuj
Dthmnt xeltcyjq pdtplt dlj[yjdtybz,
Lhe;yj uht,bnt, dj bvz ghtrhfcyjuj,
Ghjnbd ntxtybz!

Dcgjvybnt: d lyb Dbpfynbb hfcckf,ktyyjq,
D ghbcnegf[ zhs[ yf ,j;mb j,bntkb,
Lthprj heufzcm cdznsyt yfuhf,ktyyjq,
Nfr ;t rhbxfkb brjy bcnht,bntkb:
«Rnj djcghjnbdbncz yfitve vyj;tcnde?
Vbh j,yjdbkb vs cbkjq vsiktybz —
Ult ; gj,t;ltyyjve cgjhbnm [elj;tcnde
Ghjnbd ntxtybz?»

D jyst ; lyb, gjckt rfpyb cgfcbntkz,
D lyb, rfr fgjcnjks ikb dlj[yjdtyyst,
Ikb ghjgjdtljdfnm ckjdj exbntkz,
Ryb;ybrb nfr ujdjhbkb yflvtyyst:
«Hfcgzn vznt;ybr! Ytn ghjre d jcvtzyyjv,
Dctv ytyfdbcnyjv, ,tpevyjv extybb!
Bv kb e,jubv blnb ufkbktzyfv
Ghjnbd ntxtybz!»

Lheub, uht,bnt! Yfghfcyj [ekbntkb
Vyzn jcrjh,bnm yfc cdjt/ ujhlsyt/ —
Yf ,thtu dcrjht vs, djky gj,tlbntkb,
Dsqltv njh;tcndtyyj c yfitq cdznsyt/!
Dth[ yfl rjytxysv djpmvtn ,tcrjytxyjt,
Dthj/ d yfit cdznjt pyfxtybt
Vs ;t djp,elbv ntxtybt dcnhtxyjt
Ghjnbd ntxtybz!