Иосиф БродскийДевушки, которых мы обнимали (Июльское интермеццо)

Иосиф Бродский [brodsky]

Девушки, которых мы обнимали,
с которыми мы спали,
приятели, с которыми мы пили,
4 родственники, которые нас кормили и все покупали,
братья и сестры, которых мы так любили,
знакомые, случайные соседи этажом выше,
наши однокашники, наши учителя, — да, все вместе, —
8 почему я их больше не вижу,
куда они все исчезли.

Приближается осень, какая по счету, приближается осень,
новая осень незнакомо шумит в листьях,
12 вот опять предо мною проезжают, проходят ночью,
в белом свете дня красные, неизвестные мне лица.
Неужели все они мертвы, неужели это правда,
каждый, который любил меня, обнимал, так смеялся,
16 неужели я не услышу издали крик брата,
неужели они ушли,
а я остался.

Здесь, один, между старых и новых улиц,
20 прохожу один, никого не встречаю больше,
мне нельзя входить, чистеньких лестниц узость
и чужие квартиры звонят над моей болью.

Ну, звени, звени, новая жизнь, над моим плачем,
24 к новым, каким по счету, любовям привыкать, к потерям,
к незнакомым лицам, к чужому шуму и к новым платьям,
ну, звени, звени, закрывай предо мною двери.

Ну, шуми надо мной, своим новым, широким флангом,
28 тарахти подо мной, отражай мою тень
своим камнем твердым,
светлым камнем своим маячь из мрака,
оставляя меня, оставляя меня моим мертвым.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все мертвый любить осень много камень брат новое звенеть неужели

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 229

Количество символов без пробелов

1 030

Количество слов

193

Количество уникальных слов

117

Количество значимых слов

35

Количество стоп-слов

77

Количество строк

31

Количество строф

5

Водность

81,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

9,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

4

2,07 %

звенеть

4

2,07 %

неужели

4

2,07 %

новое

4

2,07 %

осень

3

1,55 %

брат

2

1,04 %

камень

2

1,04 %

любить

2

1,04 %

мертвый

2

1,04 %

много

2

1,04 %

над

2

1,04 %

незнакомый

2

1,04 %

обнимать

2

1,04 %

один

2

1,04 %

оставлять

2

1,04 %

предо

2

1,04 %

приближаться

2

1,04 %

проходить

2

1,04 %

счет

2

1,04 %

шуметь

2

1,04 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Devushki, kotorykh my obnimali

Iosif Brodsky

Iyulskoye intermetstso

Devushki, kotorykh my obnimali,
s kotorymi my spali,
priateli, s kotorymi my pili,
rodstvenniki, kotorye nas kormili i vse pokupali,
bratya i sestry, kotorykh my tak lyubili,
znakomye, sluchaynye sosedi etazhom vyshe,
nashi odnokashniki, nashi uchitelya, — da, vse vmeste, —
pochemu ya ikh bolshe ne vizhu,
kuda oni vse ischezli.

Priblizhayetsya osen, kakaya po schetu, priblizhayetsya osen,
novaya osen neznakomo shumit v listyakh,
vot opyat predo mnoyu proyezzhayut, prokhodyat nochyu,
v belom svete dnya krasnye, neizvestnye mne litsa.
Neuzheli vse oni mertvy, neuzheli eto pravda,
kazhdy, kotory lyubil menya, obnimal, tak smeyalsya,
neuzheli ya ne uslyshu izdali krik brata,
neuzheli oni ushli,
a ya ostalsya.

Zdes, odin, mezhdu starykh i novykh ulits,
prokhozhu odin, nikogo ne vstrechayu bolshe,
mne nelzya vkhodit, chistenkikh lestnits uzost
i chuzhiye kvartiry zvonyat nad moyey bolyu.

Nu, zveni, zveni, novaya zhizn, nad moim plachem,
k novym, kakim po schetu, lyubovyam privykat, k poteryam,
k neznakomym litsam, k chuzhomu shumu i k novym platyam,
nu, zveni, zveni, zakryvay predo mnoyu dveri.

Nu, shumi nado mnoy, svoim novym, shirokim flangom,
tarakhti podo mnoy, otrazhay moyu ten
svoim kamnem tverdym,
svetlym kamnem svoim mayach iz mraka,
ostavlyaya menya, ostavlyaya menya moim mertvym.

Ltdeirb, rjnjhs[ vs j,ybvfkb

Bjcba ,hjlcrbq

B/kmcrjt bynthvtwwj

Ltdeirb, rjnjhs[ vs j,ybvfkb,
c rjnjhsvb vs cgfkb,
ghbzntkb, c rjnjhsvb vs gbkb,
hjlcndtyybrb, rjnjhst yfc rjhvbkb b dct gjregfkb,
,hfnmz b ctcnhs, rjnjhs[ vs nfr k/,bkb,
pyfrjvst, ckexfqyst cjctlb 'nf;jv dsit,
yfib jlyjrfiybrb, yfib exbntkz, — lf, dct dvtcnt, —
gjxtve z b[ ,jkmit yt db;e,
relf jyb dct bcxtpkb/

Ghb,kb;ftncz jctym, rfrfz gj cxtne, ghb,kb;ftncz jctym,
yjdfz jctym ytpyfrjvj ievbn d kbcnmz[,
djn jgznm ghtlj vyj/ ghjtp;f/n, ghj[jlzn yjxm/,
d ,tkjv cdtnt lyz rhfcyst, ytbpdtcnyst vyt kbwf/
Yte;tkb dct jyb vthnds, yte;tkb 'nj ghfdlf,
rf;lsq, rjnjhsq k/,bk vtyz, j,ybvfk, nfr cvtzkcz,
yte;tkb z yt ecksie bplfkb rhbr ,hfnf,
yte;tkb jyb eikb,
f z jcnfkcz/

Pltcm, jlby, vt;le cnfhs[ b yjds[ ekbw,
ghj[j;e jlby, ybrjuj yt dcnhtxf/ ,jkmit,
vyt ytkmpz d[jlbnm, xbcntymrb[ ktcnybw epjcnm
b xe;bt rdfhnbhs pdjyzn yfl vjtq ,jkm//

Ye, pdtyb, pdtyb, yjdfz ;bpym, yfl vjbv gkfxtv,
r yjdsv, rfrbv gj cxtne, k/,jdzv ghbdsrfnm, r gjnthzv,
r ytpyfrjvsv kbwfv, r xe;jve ieve b r yjdsv gkfnmzv,
ye, pdtyb, pdtyb, pfrhsdfq ghtlj vyj/ ldthb/

Ye, ievb yflj vyjq, cdjbv yjdsv, ibhjrbv akfyujv,
nfhf[nb gjlj vyjq, jnhf;fq vj/ ntym
cdjbv rfvytv ndthlsv,
cdtnksv rfvytv cdjbv vfzxm bp vhfrf,
jcnfdkzz vtyz, jcnfdkzz vtyz vjbv vthndsv/