Владимир МаяковскийДаже мерин сивый (Даешь изячную жизнь)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Даже мерин сивый
желает жизни изящной и красивой.
Вертит игриво
4 хвостом и гривой.
Вертит всегда, но особо пылко —
если навстречу особа-кобылка.
Еще грациозней, еще капризней
8 стремится человечество к изящной жизни.
У каждого класса свое понятье,
особые обычаи, особое платье.
Рабочей рукою старое выжми —
12 посыплются фраки, польются фижмы.
Царь безмятежно в могилке спит...
Сбит Милюков, Керенский сбит...
Но в быту походкой рачьей
16 пятятся многие к жизни фрачьей.
Отверзаю поэтические уста,
чтоб описать такого хлюста.
Запонки и пуговицы и спереди и сзади.
20 Теряются и отрываются раз десять на день.
В моде в каждой так положено,
что нельзя без пуговицы, а без головы можно.
Чтоб было оправдание для стольких запонок,
24 в крахмалы туловище сплошь заляпано.
На голове прилизанные волоса,
посредине пробрита лысая полоса.
Ноги давит узкий хром.
28 В день обмозолишься и станешь хром.
На всех мизинцах аршинные ногти.
Обломаются — работу не трогайте!
Для сморкания — пальчики,
32 для виду — платочек.
Торчит из карманчика
кружевной уголочек.
Толку не добьешься, что ни спроси —
36 одни «пардоны», одни «мерси».
Чтоб не было ям на хилых грудях,
ходит, в петлицу хризантемы вкрутя.
Изящные улыбки настолько тонки,
40 чтоб только виднелись золотые коронки.
Косится на косицы — стрельнуть за кем? —
и пошлость про ландыш на слюнявом языке.
А в очереди венерической клиники
44 читает усердно «Мощи» Калинникова.
Таким образом день оттрудясь,
разденет фигуру, не мытую отродясь.
Зевнет и спит,
48 излюблен, испит.
От хлама в комнате тесней, чем в каюте.
И это называется: — Живем-с в уюте! —
Лозунг: — В ногах у старья не ползай! —
52 Готов ежедневно твердить раз сто:
изящество — это стопроцентная польза,
удобство одежд и жилья простор.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

чтоб один деть спить вертеть изящный запонка особый пуговица сбить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 704

Количество символов без пробелов

1 439

Количество слов

252

Количество уникальных слов

189

Количество значимых слов

115

Количество стоп-слов

83

Количество строк

54

Количество строф

1

Водность

54,4 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

4,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

чтоб

4

1,59 %

деть

3

1,19 %

изящный

3

1,19 %

вертеть

2

0,79 %

запонка

2

0,79 %

один

2

0,79 %

особый

2

0,79 %

пуговица

2

0,79 %

сбить

2

0,79 %

спить

2

0,79 %

хромой

2

0,79 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Dazhe merin sivy

Vladimir Mayakovsky

Dayesh izyachnuyu zhizn

Dazhe merin sivy
zhelayet zhizni izyashchnoy i krasivoy.
Vertit igrivo
khvostom i grivoy.
Vertit vsegda, no osobo pylko —
yesli navstrechu osoba-kobylka.
Yeshche gratsiozney, yeshche kaprizney
stremitsya chelovechestvo k izyashchnoy zhizni.
U kazhdogo klassa svoye ponyatye,
osobye obychai, osoboye platye.
Rabochey rukoyu staroye vyzhmi —
posyplyutsya fraki, polyutsya fizhmy.
Tsar bezmyatezhno v mogilke spit...
Sbit Milyukov, Kerensky sbit...
No v bytu pokhodkoy rachyey
pyatyatsya mnogiye k zhizni frachyey.
Otverzayu poeticheskiye usta,
chtob opisat takogo khlyusta.
Zaponki i pugovitsy i speredi i szadi.
Teryayutsya i otryvayutsya raz desyat na den.
V mode v kazhdoy tak polozheno,
chto nelzya bez pugovitsy, a bez golovy mozhno.
Chtob bylo opravdaniye dlya stolkikh zaponok,
v krakhmaly tulovishche splosh zalyapano.
Na golove prilizannye volosa,
posredine probrita lysaya polosa.
Nogi davit uzky khrom.
V den obmozolishsya i stanesh khrom.
Na vsekh mizintsakh arshinnye nogti.
Oblomayutsya — rabotu ne trogayte!
Dlya smorkania — palchiki,
dlya vidu — platochek.
Torchit iz karmanchika
kruzhevnoy ugolochek.
Tolku ne dobyeshsya, chto ni sprosi —
odni «pardony», odni «mersi».
Chtob ne bylo yam na khilykh grudyakh,
khodit, v petlitsu khrizantemy vkrutya.
Izyashchnye ulybki nastolko tonki,
chtob tolko vidnelis zolotye koronki.
Kositsya na kositsy — strelnut za kem? —
i poshlost pro landysh na slyunyavom yazyke.
A v ocheredi venericheskoy kliniki
chitayet userdno «Moshchi» Kalinnikova.
Takim obrazom den ottrudyas,
razdenet figuru, ne mytuyu otrodyas.
Zevnet i spit,
izlyublen, ispit.
Ot khlama v komnate tesney, chem v kayute.
I eto nazyvayetsya: — Zhivem-s v uyute! —
Lozung: — V nogakh u starya ne polzay! —
Gotov yezhednevno tverdit raz sto:
izyashchestvo — eto stoprotsentnaya polza,
udobstvo odezhd i zhilya prostor.

Lf;t vthby cbdsq

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Lftim bpzxye/ ;bpym

Lf;t vthby cbdsq
;tkftn ;bpyb bpzoyjq b rhfcbdjq/
Dthnbn buhbdj
[djcnjv b uhbdjq/
Dthnbn dctulf, yj jcj,j gskrj —
tckb yfdcnhtxe jcj,f-rj,skrf/
Tot uhfwbjpytq, tot rfghbpytq
cnhtvbncz xtkjdtxtcndj r bpzoyjq ;bpyb/
E rf;ljuj rkfccf cdjt gjyznmt,
jcj,st j,sxfb, jcj,jt gkfnmt/
Hf,jxtq herj/ cnfhjt ds;vb —
gjcsgk/ncz ahfrb, gjkm/ncz ab;vs/
Wfhm ,tpvznt;yj d vjubkrt cgbn///
C,bn Vbk/rjd, Rthtycrbq c,bn///
Yj d ,sne gj[jlrjq hfxmtq
gznzncz vyjubt r ;bpyb ahfxmtq/
Jndthpf/ gj'nbxtcrbt ecnf,
xnj, jgbcfnm nfrjuj [k/cnf/
Pfgjyrb b geujdbws b cgthtlb b cpflb/
Nthz/ncz b jnhsdf/ncz hfp ltcznm yf ltym/
D vjlt d rf;ljq nfr gjkj;tyj,
xnj ytkmpz ,tp geujdbws, f ,tp ujkjds vj;yj/
Xnj, ,skj jghfdlfybt lkz cnjkmrb[ pfgjyjr,
d rhf[vfks nekjdbot cgkjim pfkzgfyj/
Yf ujkjdt ghbkbpfyyst djkjcf,
gjchtlbyt ghj,hbnf kscfz gjkjcf/
Yjub lfdbn eprbq [hjv/
D ltym j,vjpjkbimcz b cnfytim [hjv/
Yf dct[ vbpbywf[ fhibyyst yjunb/
J,kjvf/ncz — hf,jne yt nhjufqnt!
Lkz cvjhrfybz — gfkmxbrb,
lkz dble — gkfnjxtr/
Njhxbn bp rfhvfyxbrf
rhe;tdyjq eujkjxtr/
Njkre yt lj,mtimcz, xnj yb cghjcb —
jlyb «gfhljys», jlyb «vthcb»/
Xnj, yt ,skj zv yf [bks[ uhelz[,
[jlbn, d gtnkbwe [hbpfyntvs drhenz/
Bpzoyst eks,rb yfcnjkmrj njyrb,
xnj, njkmrj dblytkbcm pjkjnst rjhjyrb/
Rjcbncz yf rjcbws — cnhtkmyenm pf rtv? —
b gjikjcnm ghj kfylsi yf ck/yzdjv zpsrt/
F d jxthtlb dtythbxtcrjq rkbybrb
xbnftn ecthlyj «Vjob» Rfkbyybrjdf/
Nfrbv j,hfpjv ltym jnnhelzcm,
hfpltytn abuehe, yt vsne/ jnhjlzcm/
Ptdytn b cgbn,
bpk/,kty, bcgbn/
Jn [kfvf d rjvyfnt ntcytq, xtv d rf/nt/
B 'nj yfpsdftncz: — ;bdtv-c d e/nt! —
Kjpeyu: — D yjuf[ e cnfhmz yt gjkpfq! —
Ujnjd t;tlytdyj ndthlbnm hfp cnj:
bpzotcndj — 'nj cnjghjwtynyfz gjkmpf,
elj,cndj jlt;l b ;bkmz ghjcnjh/