Александр ТвардовскийДавай-ка, друг, пройдем кружком (Сверстники)

Александр Твардовский [tvardovsky]

Давай-ка, друг, пройдем кружком
По тем дорожкам славным,
Где мы с тобою босиком
4 Отбегали недавно.
Еще в прогалинах кустов,
Где мы в ночном бывали,
Огнища наши от костров
8 Позаросли едва ли.
Еще на речке мы найдем
То место возле моста,
Где мы ловили решетом
12 Плотичек светлохвостых.
Пойдем-ка, друг, пойдем туда,
К плотине обветшалой,
Где, как по лесенке, вода
16 По колесу бежала.

Пойдем, посмотрим старый сад,
Где сторож был Данила.
Неделя без году назад
20 Все это вправду было.

И мы у дедовской земли
С тобой расти спешили.
Мы точно поле перешли —
24 И стали вдруг большие.

Наш день рабочий начался,
И мы с тобой мужчины.
Нам сеять хлеб, рубить леса
28 И в ход пускать машины.

И резать плугом целину,
И в океанах плавать,
И охранять свою страну
32 На всех ее заставах.

Народ мы взрослый, занятой.
Как знать, когда случится
Вот так стоять, вдвоем с тобой,
36 Над этою криницей?

И пусть в последний раз сюда
Зашли мы мимоходом,
Мы не забудем никогда,
40 Что мы отсюда родом.

И в грозных будущих боях
Мы вспомним, что за нами —
И эти милые края,
44 И этот куст, и камень...

Давай же, друг, пройдем кружком
По всем дорожкам славным,
Где мы с тобою босиком
48 Отбегали недавно...

Другие анализы стихотворений Александра Твардовского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все недавно пойти пройти славный куст дорожка босиком кружок отбегать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 157

Количество символов без пробелов

949

Количество слов

198

Количество уникальных слов

133

Количество значимых слов

40

Количество стоп-слов

90

Количество строк

48

Количество строф

9

Водность

79,8 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

5,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

босиком

2

1,01 %

все

2

1,01 %

дорожка

2

1,01 %

кружок

2

1,01 %

куст

2

1,01 %

недавно

2

1,01 %

отбегать

2

1,01 %

пойти

2

1,01 %

пройти

2

1,01 %

славный

2

1,01 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Davay-ka, drug, proydem kruzhkom

Aleksandr Tvardovsky

Sverstniki

Davay-ka, drug, proydem kruzhkom
Po tem dorozhkam slavnym,
Gde my s toboyu bosikom
Otbegali nedavno.
Yeshche v progalinakh kustov,
Gde my v nochnom byvali,
Ognishcha nashi ot kostrov
Pozarosli yedva li.
Yeshche na rechke my naydem
To mesto vozle mosta,
Gde my lovili reshetom
Plotichek svetlokhvostykh.
Poydem-ka, drug, poydem tuda,
K plotine obvetshaloy,
Gde, kak po lesenke, voda
Po kolesu bezhala.

Poydem, posmotrim stary sad,
Gde storozh byl Danila.
Nedelya bez godu nazad
Vse eto vpravdu bylo.

I my u dedovskoy zemli
S toboy rasti speshili.
My tochno pole pereshli —
I stali vdrug bolshiye.

Nash den rabochy nachalsya,
I my s toboy muzhchiny.
Nam seyat khleb, rubit lesa
I v khod puskat mashiny.

I rezat plugom tselinu,
I v okeanakh plavat,
I okhranyat svoyu stranu
Na vsekh yee zastavakh.

Narod my vzrosly, zanyatoy.
Kak znat, kogda sluchitsya
Vot tak stoyat, vdvoyem s toboy,
Nad etoyu krinitsey?

I pust v posledny raz syuda
Zashli my mimokhodom,
My ne zabudem nikogda,
Chto my otsyuda rodom.

I v groznykh budushchikh boyakh
My vspomnim, chto za nami —
I eti milye kraya,
I etot kust, i kamen...

Davay zhe, drug, proydem kruzhkom
Po vsem dorozhkam slavnym,
Gde my s toboyu bosikom
Otbegali nedavno...

Lfdfq-rf, lheu, ghjqltv rhe;rjv

Fktrcfylh Ndfhljdcrbq

Cdthcnybrb

Lfdfq-rf, lheu, ghjqltv rhe;rjv
Gj ntv ljhj;rfv ckfdysv,
Ult vs c nj,j/ ,jcbrjv
Jn,tufkb ytlfdyj/
Tot d ghjufkbyf[ recnjd,
Ult vs d yjxyjv ,sdfkb,
Juybof yfib jn rjcnhjd
Gjpfhjckb tldf kb/
Tot yf htxrt vs yfqltv
Nj vtcnj djpkt vjcnf,
Ult vs kjdbkb htitnjv
Gkjnbxtr cdtnkj[djcns[/
Gjqltv-rf, lheu, gjqltv nelf,
R gkjnbyt j,dtnifkjq,
Ult, rfr gj ktctyrt, djlf
Gj rjktce ,t;fkf/

Gjqltv, gjcvjnhbv cnfhsq cfl,
Ult cnjhj; ,sk Lfybkf/
Ytltkz ,tp ujle yfpfl
Dct 'nj dghfdle ,skj/

B vs e ltljdcrjq ptvkb
C nj,jq hfcnb cgtibkb/
Vs njxyj gjkt gthtikb —
B cnfkb dlheu ,jkmibt/

Yfi ltym hf,jxbq yfxfkcz,
B vs c nj,jq ve;xbys/
Yfv ctznm [kt,, he,bnm ktcf
B d [jl gecrfnm vfibys/

B htpfnm gkeujv wtkbye,
B d jrtfyf[ gkfdfnm,
B j[hfyznm cdj/ cnhfye
Yf dct[ tt pfcnfdf[/

Yfhjl vs dphjcksq, pfyznjq/
Rfr pyfnm, rjulf ckexbncz
Djn nfr cnjznm, dldjtv c nj,jq,
Yfl 'nj/ rhbybwtq?

B gecnm d gjcktlybq hfp c/lf
Pfikb vs vbvj[jljv,
Vs yt pf,eltv ybrjulf,
Xnj vs jnc/lf hjljv/

B d uhjpys[ ,eleob[ ,jz[
Vs dcgjvybv, xnj pf yfvb —
B 'nb vbkst rhfz,
B 'njn recn, b rfvtym///

Lfdfq ;t, lheu, ghjqltv rhe;rjv
Gj dctv ljhj;rfv ckfdysv,
Ult vs c nj,j/ ,jcbrjv
Jn,tufkb ytlfdyj///