Александр БлокДали слепы, дни безгневны

Александр Блок [blok]

Дали слепы, дни безгневны,
Сомкнуты уста.
В непробудном сне царевны,
4 Синева пуста.

Были дни — над теремами
Пламенел закат.
Нежно белыми словами
8 Кликал брата брат

Брата брат из дальних келий
Извещал: «Хвала!»
Где-то голуби звенели,
12 Расплескав крыла

С золотистых ульев пчелы
Приносили мед.
Наполнял весельем долы
16 Праздничный народ

В пестрых бусах, в алых лентах
Девушки цвели...
Кто там скачет в позументах
20 В голубой пыли?

Всадник в битвенном наряде,
В золотой парче,
Светлых кудрей бьются пряди,
24 Искры на мече,

Белый конь, как цвет вишневый.
Блещут стремена...
На кафтан его парчевый
28 Пролилась весна —

Пролилась — он сгинет в тучах,
Вспыхнет за холмом.
На зеленых встанет кручах
32 В блеске заревом,

Где-то перьями промашет,
Крикнет: «Берегись!»
На коне селом пропляшет,
36 К ночи канет ввысь...

Ночью девушкам приснится,
Прилетит из туч
Конь — мгновенная зарница,
40 Всадник — беглый луч...

И, как луч, пройдет в прохладу
Узкого окна,
И Царевна, гостю рада,
44 Встанет с ложа сна...

Или, в злые дни ненастий,
Глянет в сонный пруд,
И его, дрожа от страсти,
48 Руки заплетут.

И потом обманут — вскинут
Руки к серебру,
Рыбьим плесом отодвинут
52 В струйную игру...

И душа, летя на север
Золотой пчелой,
В алый сон, в медовый клевер
56 Ляжет на покой...

И опять в венках и росах
Запоет мечта,
Засверкает на откосах
60 Золото щита,

И поднимет щит девица,
И опять вдали
Всадник встанет, конь вздыбится
64 В голубой пыли...

Будут весны в вечной смене
И падений гнет.
Вихрь, исполненный видений, —
68 Голубиный лет...

Что мгновенные бессилья?
Время — легкий дым...
Мы опять расплещем крылья,
72 Снова отлетим?

И опять, в безумной смене
Рассекая твердь,
Встретим новый вихрь видений,
76 Встретим жизнь и смерть!

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сон весна белый опять конь брат встать алый всадник видение

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 685

Количество символов без пробелов

1 401

Количество слов

258

Количество уникальных слов

179

Количество значимых слов

107

Количество стоп-слов

63

Количество строк

76

Количество строф

19

Водность

58,5 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

брат

4

1,55 %

конь

4

1,55 %

опять

4

1,55 %

всадник

3

1,16 %

встать

3

1,16 %

сон

3

1,16 %

алый

2

0,78 %

белый

2

0,78 %

весна

2

0,78 %

видение

2

0,78 %

вихрь

2

0,78 %

встретить

2

0,78 %

где-то

2

0,78 %

голубой

2

0,78 %

девушка

2

0,78 %

золотой

2

0,78 %

иза

2

0,78 %

луч

2

0,78 %

мгновенный

2

0,78 %

ночь

2

0,78 %

оно

2

0,78 %

пролиться

2

0,78 %

пчела

2

0,78 %

пыль

2

0,78 %

расплескать

2

0,78 %

смена

2

0,78 %

туча

2

0,78 %

царевна

2

0,78 %

щит

2

0,78 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Dali slepy, dni bezgnevny

Aleksandr Blok

* * *

Dali slepy, dni bezgnevny,
Somknuty usta.
V neprobudnom sne tsarevny,
Sineva pusta.

Byli dni — nad teremami
Plamenel zakat.
Nezhno belymi slovami
Klikal brata brat

Brata brat iz dalnikh kely
Izveshchal: «Khvala!»
Gde-to golubi zveneli,
Raspleskav kryla

S zolotistykh ulyev pchely
Prinosili med.
Napolnyal veselyem doly
Prazdnichny narod

V pestrykh busakh, v alykh lentakh
Devushki tsveli...
Kto tam skachet v pozumentakh
V goluboy pyli?

Vsadnik v bitvennom naryade,
V zolotoy parche,
Svetlykh kudrey byutsya pryadi,
Iskry na meche,

Bely kon, kak tsvet vishnevy.
Bleshchut stremena...
Na kaftan yego parchevy
Prolilas vesna —

Prolilas — on sginet v tuchakh,
Vspykhnet za kholmom.
Na zelenykh vstanet kruchakh
V bleske zarevom,

Gde-to peryami promashet,
Kriknet: «Beregis!»
Na kone selom proplyashet,
K nochi kanet vvys...

Nochyu devushkam prisnitsya,
Priletit iz tuch
Kon — mgnovennaya zarnitsa,
Vsadnik — begly luch...

I, kak luch, proydet v prokhladu
Uzkogo okna,
I Tsarevna, gostyu rada,
Vstanet s lozha sna...

Ili, v zlye dni nenasty,
Glyanet v sonny prud,
I yego, drozha ot strasti,
Ruki zapletut.

I potom obmanut — vskinut
Ruki k serebru,
Rybyim plesom otodvinut
V struynuyu igru...

I dusha, letya na sever
Zolotoy pcheloy,
V aly son, v medovy klever
Lyazhet na pokoy...

I opyat v venkakh i rosakh
Zapoyet mechta,
Zasverkayet na otkosakh
Zoloto shchita,

I podnimet shchit devitsa,
I opyat vdali
Vsadnik vstanet, kon vzdybitsya
V goluboy pyli...

Budut vesny v vechnoy smene
I padeny gnet.
Vikhr, ispolnenny videny, —
Golubiny let...

Chto mgnovennye bessilya?
Vremya — legky dym...
My opyat raspleshchem krylya,
Snova otletim?

I opyat, v bezumnoy smene
Rassekaya tverd,
Vstretim novy vikhr videny,
Vstretim zhizn i smert!

Lfkb cktgs, lyb ,tpuytdys

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Lfkb cktgs, lyb ,tpuytdys,
Cjvryens ecnf/
D ytghj,elyjv cyt wfhtdys,
Cbytdf gecnf/

,skb lyb — yfl nthtvfvb
Gkfvtytk pfrfn/
Yt;yj ,tksvb ckjdfvb
Rkbrfk ,hfnf ,hfn

,hfnf ,hfn bp lfkmyb[ rtkbq
Bpdtofk: «[dfkf!»
Ult-nj ujke,b pdtytkb,
Hfcgktcrfd rhskf

C pjkjnbcns[ ekmtd gxtks
Ghbyjcbkb vtl/
Yfgjkyzk dtctkmtv ljks
Ghfplybxysq yfhjl

D gtcnhs[ ,ecf[, d fks[ ktynf[
Ltdeirb wdtkb///
Rnj nfv crfxtn d gjpevtynf[
D ujke,jq gskb?

Dcflybr d ,bndtyyjv yfhzlt,
D pjkjnjq gfhxt,
Cdtnks[ relhtq ,m/ncz ghzlb,
Bcrhs yf vtxt,

,tksq rjym, rfr wdtn dbiytdsq/
,ktoen cnhtvtyf///
Yf rfanfy tuj gfhxtdsq
Ghjkbkfcm dtcyf —

Ghjkbkfcm — jy cubytn d nexf[,
Dcgs[ytn pf [jkvjv/
Yf ptktys[ dcnfytn rhexf[
D ,ktcrt pfhtdjv,

Ult-nj gthmzvb ghjvfitn,
Rhbrytn: «,thtubcm!»
Yf rjyt ctkjv ghjgkzitn,
R yjxb rfytn ddscm///

Yjxm/ ltdeirfv ghbcybncz,
Ghbktnbn bp nex
Rjym — vuyjdtyyfz pfhybwf,
Dcflybr — ,tuksq kex///

B, rfr kex, ghjqltn d ghj[kfle
Eprjuj jryf,
B Wfhtdyf, ujcn/ hflf,
Dcnfytn c kj;f cyf///

Bkb, d pkst lyb ytyfcnbq,
Ukzytn d cjyysq ghel,
B tuj, lhj;f jn cnhfcnb,
Herb pfgktnen/

B gjnjv j,vfyen — dcrbyen
Herb r ctht,he,
Hs,mbv gktcjv jnjldbyen
D cnheqye/ buhe///

B leif, ktnz yf ctdth
Pjkjnjq gxtkjq,
D fksq cjy, d vtljdsq rktdth
Kz;tn yf gjrjq///

B jgznm d dtyrf[ b hjcf[
Pfgjtn vtxnf,
Pfcdthrftn yf jnrjcf[
Pjkjnj obnf,

B gjlybvtn obn ltdbwf,
B jgznm dlfkb
Dcflybr dcnfytn, rjym dpls,bncz
D ujke,jq gskb///

,elen dtcys d dtxyjq cvtyt
B gfltybq uytn/
Db[hm, bcgjkytyysq dbltybq, —
Ujke,bysq ktn///

Xnj vuyjdtyyst ,tccbkmz?
Dhtvz — kturbq lsv///
Vs jgznm hfcgktotv rhskmz,
Cyjdf jnktnbv?

B jgznm, d ,tpevyjq cvtyt
Hfcctrfz ndthlm,
Dcnhtnbv yjdsq db[hm dbltybq,
Dcnhtnbv ;bpym b cvthnm!