Дмитрий МережковскийДалеких стад унылое мычанье (Родное)

Дмитрий Мережковский [merezhkovsky]

Далеких стад унылое мычанье
И близкий шорох свежего листа...
Потом опять глубокое молчанье —
4 Родимые, печальные места!

Протяжный гул однообразных сосен,
И белые, сыпучие пески...
О, бледный май, задумчивый как осень!..
8 В полях затишье, полное тоски...

И крепкий запах молодой березы,
Травы и хвойных игл, когда порой,
Как робкие, беспомощные слезы,
12 Струится теплый дождь во тьме ночной.

Здесь — тише радость и спокойней горе,
Живешь как в милом и безгрешном сне.
И каждый миг, подобно капле в море,
16 Теряется в бесстрастной тишине.

Другие анализы стихотворений Дмитрия Мережковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

534

Количество символов без пробелов

449

Количество слов

80

Количество уникальных слов

69

Количество значимых слов

23

Количество стоп-слов

21

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

71,2 %

Классическая тошнота

1,00

Академическая тошнота

0,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Семантическое ядро отсутствует.

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Dalekikh stad unyloye mychanye

Dmitry Merezhkovsky

Rodnoye

Dalekikh stad unyloye mychanye
I blizky shorokh svezhego lista...
Potom opyat glubokoye molchanye —
Rodimye, pechalnye mesta!

Protyazhny gul odnoobraznykh sosen,
I belye, sypuchiye peski...
O, bledny may, zadumchivy kak osen!..
V polyakh zatishye, polnoye toski...

I krepky zapakh molodoy berezy,
Travy i khvoynykh igl, kogda poroy,
Kak robkiye, bespomoshchnye slezy,
Struitsya teply dozhd vo tme nochnoy.

Zdes — tishe radost i spokoyney gore,
Zhivesh kak v milom i bezgreshnom sne.
I kazhdy mig, podobno kaple v more,
Teryayetsya v besstrastnoy tishine.

Lfktrb[ cnfl eyskjt vsxfymt

Lvbnhbq Vtht;rjdcrbq

Hjlyjt

Lfktrb[ cnfl eyskjt vsxfymt
B ,kbprbq ijhj[ cdt;tuj kbcnf///
Gjnjv jgznm uke,jrjt vjkxfymt —
Hjlbvst, gtxfkmyst vtcnf!

Ghjnz;ysq uek jlyjj,hfpys[ cjcty,
B ,tkst, csgexbt gtcrb///
J, ,ktlysq vfq, pflevxbdsq rfr jctym!//
D gjkz[ pfnbimt, gjkyjt njcrb///

B rhtgrbq pfgf[ vjkjljq ,thtps,
Nhfds b [djqys[ buk, rjulf gjhjq,
Rfr hj,rbt, ,tcgjvjoyst cktps,
Cnhebncz ntgksq lj;lm dj nmvt yjxyjq/

Pltcm — nbit hfljcnm b cgjrjqytq ujht,
;bdtim rfr d vbkjv b ,tpuhtiyjv cyt/
B rf;lsq vbu, gjlj,yj rfgkt d vjht,
Nthztncz d ,tccnhfcnyjq nbibyt/