Николай ГумилевДа, этот храм и дивен, и печален (Падуанский собор)

Николай Гумилев [gumilev]

Да, этот храм и дивен, и печален,
Он — искушенье, радость и гроза,
Горят в окошечках исповедален
4 Желаньем истомленные глаза.

Растет и падает напев органа
И вновь растет полнее и страшней,
Как будто кровь, бунтующая пьяно
8 В гранитных венах сумрачных церквей.

От пурпура, от мучеников томных,
От белизны их обнаженных тел,
Бежать бы из под этих сводов темных,
12 Пока соблазн душой не овладел.

В глухой таверне старого квартала
Сесть на террасе и спросить вина,
Там от воды приморского канала
16 Совсем зеленой кажется стена.

Скорей! Одно последнее усилье!
Но вдруг слабеешь, выходя на двор, —
Готические башни, словно крылья,
20 Католицизм в лазури распростер.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

расти

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

655

Количество символов без пробелов

549

Количество слов

100

Количество уникальных слов

85

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

30

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

66,0 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

2,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

расти

2

2,00 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Da, etot khram i diven, i pechalen

Nikolay Gumilev

Paduansky sobor

Da, etot khram i diven, i pechalen,
On — iskushenye, radost i groza,
Goryat v okoshechkakh ispovedalen
Zhelanyem istomlennye glaza.

Rastet i padayet napev organa
I vnov rastet polneye i strashney,
Kak budto krov, buntuyushchaya pyano
V granitnykh venakh sumrachnykh tserkvey.

Ot purpura, ot muchenikov tomnykh,
Ot belizny ikh obnazhennykh tel,
Bezhat by iz pod etikh svodov temnykh,
Poka soblazn dushoy ne ovladel.

V glukhoy taverne starogo kvartala
Sest na terrase i sprosit vina,
Tam ot vody primorskogo kanala
Sovsem zelenoy kazhetsya stena.

Skorey! Odno posledneye usilye!
No vdrug slabeyesh, vykhodya na dvor, —
Goticheskiye bashni, slovno krylya,
Katolitsizm v lazuri rasproster.

Lf, 'njn [hfv b lbdty, b gtxfkty

Ybrjkfq Uevbktd

Gflefycrbq cj,jh

Lf, 'njn [hfv b lbdty, b gtxfkty,
Jy — bcreitymt, hfljcnm b uhjpf,
Ujhzn d jrjitxrf[ bcgjdtlfkty
;tkfymtv bcnjvktyyst ukfpf/

Hfcntn b gflftn yfgtd jhufyf
B dyjdm hfcntn gjkytt b cnhfiytq,
Rfr ,elnj rhjdm, ,eyne/ofz gmzyj
D uhfybnys[ dtyf[ cevhfxys[ wthrdtq/

Jn gehgehf, jn vextybrjd njvys[,
Jn ,tkbpys b[ j,yf;tyys[ ntk,
,t;fnm ,s bp gjl 'nb[ cdjljd ntvys[,
Gjrf cj,kfpy leijq yt jdkfltk/

D uke[jq nfdthyt cnfhjuj rdfhnfkf
Ctcnm yf nthhfct b cghjcbnm dbyf,
Nfv jn djls ghbvjhcrjuj rfyfkf
Cjdctv ptktyjq rf;tncz cntyf/

Crjhtq! Jlyj gjcktlytt ecbkmt!
Yj dlheu ckf,ttim, ds[jlz yf ldjh, —
Ujnbxtcrbt ,fiyb, ckjdyj rhskmz,
Rfnjkbwbpv d kfpehb hfcghjcnth/