Владимир МаяковскийЧуть ночь превратится в рассвет (Прозаседавшиеся)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Чуть ночь превратится в рассвет,
нижу каждый день я:
кто в глав,
4 кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
8 Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
12 служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
16 «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
20 Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
24 Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
28 голо!
Все до двадцати двух лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
32 на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де- е-же-зе-кома».

36 Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрытая.
40 И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
44 «Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
48 И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
52 заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
56 а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее,
60 Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
64 относительно искоренения всех заседаний!»

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

ночь деть прийти иван ранний заседание ваныч двадцать заседать половина

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 297

Количество символов без пробелов

1 097

Количество слов

188

Количество уникальных слов

138

Количество значимых слов

56

Количество стоп-слов

69

Количество строк

64

Количество строф

7

Водность

70,2 %

Классическая тошнота

2,83

Академическая тошнота

9,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

заседание

8

4,26 %

ваныч

2

1,06 %

двадцать

2

1,06 %

деть

2

1,06 %

заседать

2

1,06 %

иван

2

1,06 %

ночь

2

1,06 %

половина

2

1,06 %

прийти

2

1,06 %

ранний

2

1,06 %

рассвет

2

1,06 %

расходиться

2

1,06 %

секретарить

2

1,06 %

товарищ

2

1,06 %

час

2

1,06 %

чуть

2

1,06 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Chut noch prevratitsya v rassvet

Vladimir Mayakovsky

Prozasedavshiyesya

Chut noch prevratitsya v rassvet,
nizhu kazhdy den ya:
kto v glav,
kto v kom,
kto v polit,
kto v prosvet,
raskhoditsya narod v uchrezhdenya.
Obdayut dozhdem dela bumazhnye,
chut voydesh v zdaniye:
otobrav s polsotni —
samye vazhnye! —
sluzhashchiye raskhodyatsya na zasedania.

Zayavishsya:
«Ne mogut li audiyentsiyu dat?
Khozhu so vremeni ona». —
«Tovarishch Ivan Vanych ushli zasedat —
obyedineniye Teo i Gukona».

Iskolesish sto lestnits.
Svet ne mil.
Opyat:
«Cherez chas veleli pridti vam.
Zasedayut:
pokupka sklyanki chernil
Gubkooperativom».

Cherez chas:
ni sekretarya,
ni sekretarshi net —
golo!
Vse do dvadtsati dvukh let
na zasedanii komsomola.

Snova vzbirayus, glyadya na noch,
na verkhny etazh semietazhnogo doma.
«Prishel tovarishch Ivan Vanych?» —
«Na zasedanii
A-be-ve-ge-de- ye-zhe-ze-koma».

Vzyarenny,
na zasedaniye
vryvayus lavinoy,
dikiye proklyatya dorogoy izrytaya.
I vizhu:
sidyat lyudey poloviny.
O dyavolshchina!
Gde zhe polovina drugaya?
«Zarezali!
Ubili!»
Mechus, orya.
Ot strashnoy kartiny svikhnulsya razum.
I slyshu
spokoyneyshy golosok sekretarya:
«One na dvukh zasedaniakh srazu.
V den
zasedany na dvadtsat
nado pospet nam.
Ponevole prikhoditsya razdvoyatsya.
Do poyasa zdes,
a ostalnoye
tam».

S volnenia ne usnesh.
Utro ranneye,
Mechtoy vstrechayu rassvet ranny:
«O, khotya by
yeshche
odno zasedaniye
otnositelno iskorenenia vsekh zasedany!»

Xenm yjxm ghtdhfnbncz d hfccdtn

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Ghjpfctlfdibtcz

Xenm yjxm ghtdhfnbncz d hfccdtn,
yb;e rf;lsq ltym z:
rnj d ukfd,
rnj d rjv,
rnj d gjkbn,
rnj d ghjcdtn,
hfc[jlbncz yfhjl d exht;ltymz/
J,lf/n lj;ltv ltkf ,evf;yst,
xenm djqltim d plfybt:
jnj,hfd c gjkcjnyb —
cfvst df;yst! —
cke;fobt hfc[jlzncz yf pfctlfybz/

Pfzdbimcz:
«Yt vjuen kb felbtywb/ lfnm?
[j;e cj dhtvtyb jyf»/ —
«Njdfhbo Bdfy Dfysx eikb pfctlfnm —
j,]tlbytybt Ntj b Uerjyf»/

Bcrjktcbim cnj ktcnybw/
Cdtn yt vbk/
Jgznm:
«Xthtp xfc dtktkb ghblnb dfv/
Pfctlf/n:
gjregrf crkzyrb xthybk
Ue,rjjgthfnbdjv»/

Xthtp xfc:
yb ctrhtnfhz,
yb ctrhtnfhib ytn —
ujkj!
Dct lj ldflwfnb lde[ ktn
yf pfctlfybb rjvcjvjkf/

Cyjdf dp,bhf/cm, ukzlz yf yjxm,
yf dth[ybq 'nf; ctvb'nf;yjuj ljvf/
«Ghbitk njdfhbo Bdfy Dfysx?» —
«Yf pfctlfybb
F-,t-dt-ut-lt- t-;t-pt-rjvf»/

Dp]zhtyysq,
yf pfctlfybt
dhsdf/cm kfdbyjq,
lbrbt ghjrkznmz ljhjujq bphsnfz/
B db;e:
cblzn k/ltq gjkjdbys/
J lmzdjkmobyf!
Ult ;t gjkjdbyf lheufz?
«Pfhtpfkb!
E,bkb!»
Vtxecm, jhz/
Jn cnhfiyjq rfhnbys cdb[yekcz hfpev/
B cksie
cgjrjqytqibq ujkjcjr ctrhtnfhz:
«Jyt yf lde[ pfctlfybz[ chfpe/
D ltym
pfctlfybq yf ldflwfnm
yflj gjcgtnm yfv/
Gjytdjkt ghb[jlbncz hfpldjznmcz/
Lj gjzcf pltcm,
f jcnfkmyjt
nfv»/

C djkytybz yt ecytim/
Enhj hfyytt,
Vtxnjq dcnhtxf/ hfccdtn hfyybq:
«J, [jnz ,s
tot
jlyj pfctlfybt
jnyjcbntkmyj bcrjhtytybz dct[ pfctlfybq!»