Борис ПастернакЧуть ночь, мой демон тут как тут (Магдалина)

Борис Пастернак [pasternak]

Чуть ночь, мой демон тут как тут,
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
4 Воспоминания разврата,
Когда, раба мужских причуд,
Была я дурой бесноватой
И улицей был мой приют.

8 Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но, раньше чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,
12 Как алавастровый сосуд,
Перед тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
16 Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

20 Но объясни, что значит грех,
И смерть, и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
24 Срослась в своей тоске безмерной.

Когда твои стопы, Исус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
28 Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готовя к погребенью.

У людей пред праздником уборка.
32 В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
36 Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,
40 Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
44 Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
48 Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
52 И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятья,
56 Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
60 Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток
64 И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Другие анализы стихотворений Бориса Пастернака

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мыть твой иза может крест земля миро столько волос исус

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 864

Количество символов без пробелов

1 536

Количество слов

315

Количество уникальных слов

203

Количество значимых слов

98

Количество стоп-слов

135

Количество строк

66

Количество строф

14

Водность

68,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

5,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мыть

4

1,27 %

столько

4

1,27 %

крест

3

0,95 %

твой

3

0,95 %

волос

2

0,63 %

земля

2

0,63 %

иза

2

0,63 %

исус

2

0,63 %

миро

2

0,63 %

может

2

0,63 %

ночь

2

0,63 %

пройти

2

0,63 %

рваться

2

0,63 %

слеза

2

0,63 %

словно

2

0,63 %

стопа

2

0,63 %

тут

2

0,63 %

упасть

2

0,63 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Chut noch, moy demon tut kak tut

Boris Pasternak

Magdalina

Chut noch, moy demon tut kak tut,
Za proshloye moya rasplata.
Pridut i serdtse mne sosut
Vospominania razvrata,
Kogda, raba muzhskikh prichud,
Byla ya duroy besnovatoy
I ulitsey byl moy priyut.

Ostalos neskolko minut,
I tish nastupit grobovaya.
No, ranshe chem oni proydut,
Ya zhizn svoyu, doydya do kraya,
Kak alavastrovy sosud,
Pered toboyu razbivayu.

O, gde by ya teper byla,
Uchitel moy i moy Spasitel,
Kogda b nochami u stola
Menya by vechnost ne zhdala,
Kak novy, v seti remesla
Mnoy zavlechenny posetitel.

No obyasni, chto znachit grekh,
I smert, i ad, i plamen serny,
Kogda ya na glazakh u vsekh
S toboy, kak s derevom pobeg,
Sroslas v svoyey toske bezmernoy.

Kogda tvoi stopy, Isus,
Opershi o svoi koleni,
Ya, mozhet, obnimat uchus
Kresta chetyrekhgranny brus
I, chuvstv lishayas, k telu rvus,
Tebya gotovya k pogrebenyu.

U lyudey pred prazdnikom uborka.
V storone ot etoy tolchei
Obmyvayu mirom iz vederka
Ya stopy prechistye tvoi.

Sharyu i ne nakhozhu sandaly.
Nichego ne vizhu iz-za slez.
Na glaza mne pelenoy upali
Pryadi raspustivshikhsya volos.

Nogi ya tvoi v podol uperla,
Ikh slezami oblila, Isus,
Nitkoy bus ikh obmotala s gorla,
V volosy zaryla, kak v burnus.

Budushcheye vizhu tak podrobno,
Slovno ty yego ostanovil.
Ya seychas predskazyvat sposobna
Veshchim yasnovidenyem sivill.

Zavtra upadet zavesa v khrame,
My v kruzhok sobyemsya v storone,
I zemlya kachnetsya pod nogami,
Mozhet byt, iz zhalosti ko mne.

Perestroyatsya ryady konvoya,
I nachnetsya vsadnikov razyezd.
Slovno v buryu smerch, nad golovoyu
Budet k nebu rvatsya etot krest.

Broshus na zemlyu u nog raspyatya,
Obomru i zakushu usta.
Slishkom mnogim ruki dlya obyatya
Ty raskinesh po kontsam kresta.

Dlya kogo na svete stolko shiri,
Stolko muki i takaya moshch?
Yest li stolko dush i zhizney v mire?
Stolko poseleny, rek i roshch?

No proydut takiye troye sutok
I stolknut v takuyu pustotu,
Chto za etot strashny promezhutok
Ya do voskresenya dorastu.

Xenm yjxm, vjq ltvjy nen rfr nen

,jhbc Gfcnthyfr

Vfulfkbyf

Xenm yjxm, vjq ltvjy nen rfr nen,
Pf ghjikjt vjz hfcgkfnf/
Ghblen b cthlwt vyt cjcen
Djcgjvbyfybz hfpdhfnf,
Rjulf, hf,f ve;crb[ ghbxel,
,skf z lehjq ,tcyjdfnjq
B ekbwtq ,sk vjq ghb/n/

Jcnfkjcm ytcrjkmrj vbyen,
B nbim yfcnegbn uhj,jdfz/
Yj, hfymit xtv jyb ghjqlen,
Z ;bpym cdj/, ljqlz lj rhfz,
Rfr fkfdfcnhjdsq cjcel,
Gthtl nj,j/ hfp,bdf//

J, ult ,s z ntgthm ,skf,
Exbntkm vjq b vjq Cgfcbntkm,
Rjulf , yjxfvb e cnjkf
Vtyz ,s dtxyjcnm yt ;lfkf,
Rfr yjdsq, d ctnb htvtckf
Vyjq pfdktxtyysq gjctnbntkm/

Yj j,]zcyb, xnj pyfxbn uht[,
B cvthnm, b fl, b gkfvtym cthysq,
Rjulf z yf ukfpf[ e dct[
C nj,jq, rfr c lthtdjv gj,tu,
Chjckfcm d cdjtq njcrt ,tpvthyjq/

Rjulf ndjb cnjgs, Bcec,
Jgthib j cdjb rjktyb,
Z, vj;tn, j,ybvfnm execm
Rhtcnf xtnsht[uhfyysq ,hec
B, xedcnd kbifzcm, r ntke hdecm,
Nt,z ujnjdz r gjuht,tym//

E k/ltq ghtl ghfplybrjv e,jhrf/
D cnjhjyt jn 'njq njkxtb
J,vsdf/ vbhjv bp dtlthrf
Z cnjgs ghtxbcnst ndjb/

Ifh/ b yt yf[j;e cfylfkbq/
Ybxtuj yt db;e bp-pf cktp/
Yf ukfpf vyt gtktyjq egfkb
Ghzlb hfcgecnbdib[cz djkjc/

Yjub z ndjb d gjljk egthkf,
B[ cktpfvb j,kbkf, Bcec,
Ybnrjq ,ec b[ j,vjnfkf c ujhkf,
D djkjcs pfhskf, rfr d ,ehyec/

,eleott db;e nfr gjlhj,yj,
Ckjdyj ns tuj jcnfyjdbk/
Z ctqxfc ghtlcrfpsdfnm cgjcj,yf
Dtobv zcyjdbltymtv cbdbkk/

Pfdnhf egfltn pfdtcf d [hfvt,
Vs d rhe;jr cj,mtvcz d cnjhjyt,
B ptvkz rfxytncz gjl yjufvb,
Vj;tn ,snm, bp ;fkjcnb rj vyt/

Gthtcnhjzncz hzls rjydjz,
B yfxytncz dcflybrjd hfp]tpl/
Ckjdyj d ,eh/ cvthx, yfl ujkjdj/
,eltn r yt,e hdfnmcz 'njn rhtcn/

,hjiecm yf ptvk/ e yju hfcgznmz,
J,jvhe b pfreie ecnf/
Ckbirjv vyjubv herb lkz j,]znmz
Ns hfcrbytim gj rjywfv rhtcnf/

Lkz rjuj yf cdtnt cnjkmrj ibhb,
Cnjkmrj verb b nfrfz vjom?
Tcnm kb cnjkmrj lei b ;bpytq d vbht?
Cnjkmrj gjctktybq, htr b hjo?

Yj ghjqlen nfrbt nhjt cenjr
B cnjkryen d nfre/ gecnjne,
Xnj pf 'njn cnhfiysq ghjvt;enjr
Z lj djcrhtctymz ljhfcne/