Марина ЦветаеваЧто нужно кусту от меня (Куст)

Марина Цветаева [tsvetayeva]

Что нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня
4 Которую — голову прячу

В него же (седей — день от дня!).
Сей мощи, и плещи, и гущи —
Что нужно кусту — от меня?
8 Имущему — от неимущей!

А нужно! иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
12 Мне прямо в разверстую душу,

Что только кустом не пуста:
Окном моих всех захолустий!
Что, полная чаша куста,
16 Находишь на сем — месте пусте?

Чего не видал (на ветвях
Твоих — хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
20 Сплошных препинания знаках?

Чего не слыхал (на ветвях
Молва не рождается в муках!),
В моих преткновения пнях,
24 Сплошных препинания звуках?

Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу, —
Да разве я то говорю,
28 Что знала, пока не раскрыла

Рта, знала еще на черте
Губ, той — за которой осколки...
И снова, во всей полноте,
32 Знать буду, как только умолкну.

Другие анализы стихотворений Марины Цветаевой

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

знать чего куст нужно ветвь пень препинание преткновение сплошной

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

883

Количество символов без пробелов

711

Количество слов

155

Количество уникальных слов

98

Количество значимых слов

39

Количество стоп-слов

75

Количество строк

32

Количество строф

8

Водность

74,8 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

10,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

куст

4

2,58 %

нужно

4

2,58 %

знать

3

1,94 %

ветвь

2

1,29 %

пень

2

1,29 %

препинание

2

1,29 %

преткновение

2

1,29 %

сплошной

2

1,29 %

чего

2

1,29 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Chto nuzhno kustu ot menya

Marina Tsvetayeva

Kust

Chto nuzhno kustu ot menya?
Ne rechi zh! Ne doli sobachyey
Moyey chelovechyey, klyanya
Kotoruyu — golovu pryachu

V nego zhe (sedey — den ot dnya!).
Sey moshchi, i pleshchi, i gushchi —
Chto nuzhno kustu — ot menya?
Imushchemu — ot neimushchey!

A nuzhno! inache b ne shel
Mne v ochi, i v mysli, i v ushi.
Ne nuzhno b — togda by ne tsvel
Mne pryamo v razverstuyu dushu,

Chto tolko kustom ne pusta:
Oknom moikh vsekh zakholusty!
Chto, polnaya chasha kusta,
Nakhodish na sem — meste puste?

Chego ne vidal (na vetvyakh
Tvoikh — khot by list odinakov!)
V moikh pretknovenia pnyakh,
Sploshnykh prepinania znakakh?

Chego ne slykhal (na vetvyakh
Molva ne rozhdayetsya v mukakh!),
V moikh pretknovenia pnyakh,
Sploshnykh prepinania zvukakh?

Da vot i seychas, slovaryu
Pridavshi bessmertnuyu silu, —
Da razve ya to govoryu,
Chto znala, poka ne raskryla

Rta, znala yeshche na cherte
Gub, toy — za kotoroy oskolki...
I snova, vo vsey polnote,
Znat budu, kak tolko umolknu.

Xnj ye;yj recne jn vtyz

Vfhbyf Wdtnftdf

Recn

Xnj ye;yj recne jn vtyz?
Yt htxb ;! Yt ljkb cj,fxmtq
Vjtq xtkjdtxmtq, rkzyz
Rjnjhe/ — ujkjde ghzxe

D ytuj ;t (ctltq — ltym jn lyz!)/
Ctq vjob, b gktob, b ueob —
Xnj ye;yj recne — jn vtyz?
Bveotve — jn ytbveotq!

F ye;yj! byfxt , yt itk
Vyt d jxb, b d vsckb, b d eib/
Yt ye;yj , — njulf ,s yt wdtk
Vyt ghzvj d hfpdthcne/ leie,

Xnj njkmrj recnjv yt gecnf:
Jryjv vjb[ dct[ pf[jkecnbq!
Xnj, gjkyfz xfif recnf,
Yf[jlbim yf ctv — vtcnt gecnt?

Xtuj yt dblfk (yf dtndz[
Ndjb[ — [jnm ,s kbcn jlbyfrjd!)
D vjb[ ghtnryjdtybz gyz[,
Cgkjiys[ ghtgbyfybz pyfrf[?

Xtuj yt cks[fk (yf dtndz[
Vjkdf yt hj;lftncz d verf[!),
D vjb[ ghtnryjdtybz gyz[,
Cgkjiys[ ghtgbyfybz pderf[?

Lf djn b ctqxfc, ckjdfh/
Ghblfdib ,tccvthnye/ cbke, —
Lf hfpdt z nj ujdjh/,
Xnj pyfkf, gjrf yt hfcrhskf

Hnf, pyfkf tot yf xthnt
Ue,, njq — pf rjnjhjq jcrjkrb///
B cyjdf, dj dctq gjkyjnt,
Pyfnm ,ele, rfr njkmrj evjkrye/