Василий ЖуковскийЧто наш язык земной перед дивною природой (Невыразимое)

Василий Жуковский [zhukovsky]

Что наш язык земной перед дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
4 И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва, едва одну ее черту
С усилием поймоть удастся вдохновенью...
8 Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
12 Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья —
Когда душа сметенная полна
Пророчеством великого виденья
16 И в беспредельное унесена —
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать —
20 И обессиленно безмолствует искусство!
Что видимо очам — сей пламень облаков,
По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
24 Сии картины берегов
В пожаре пышного заката —
Сии столь яркие черты —
Легко их ловит мысль крылата,
28 И есть слова для их блестящей красоты.
Но то, слито с сей блестящей красотою —
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою
32 Обворожающего глас,
Сие к далекому стремленье,
Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее незапно дуновенье)
36 (От луга родины, где был когда-то цвет)
(Святая молодость, где жило упованье),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
40 Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие создателя в созданье —
Какой для них язык?.. Гор«е душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
44 И лишь молчание понятно говорит.

Другие анализы стихотворений Василия Жуковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

душа один лететь лишь сей едва красота блестеть создание столь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 468

Количество символов без пробелов

1 245

Количество слов

216

Количество уникальных слов

159

Количество значимых слов

67

Количество стоп-слов

66

Количество строк

44

Количество строф

1

Водность

69,0 %

Классическая тошнота

3,46

Академическая тошнота

9,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

сей

12

5,56 %

блестеть

3

1,39 %

душа

3

1,39 %

красота

3

1,39 %

едва

2

0,93 %

лететь

2

0,93 %

лишь

2

0,93 %

один

2

0,93 %

создание

2

0,93 %

столь

2

0,93 %

язык

2

0,93 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Chto nash yazyk zemnoy pered divnoyu prirodoy

Vasily Zhukovsky

Nevyrazimoye

Chto nash yazyk zemnoy pered divnoyu prirodoy?
S kakoy nebrezhnoyu i legkoyu svobodoy
Ona rassypala povsyudu krasotu
I raznovidnoye s yedinstvom soglasila!
No gde, kakaya kist yee izobrazila?
Yedva, yedva odnu yee chertu
S usiliyem poymot udastsya vdokhnovenyu...
No lzya li v mertvoye zhivoye peredat?
Kto mog sozdaniye v slovakh peresozdat?
Nevyrazimoye podvlastno l vyrazhenyu?..
Svyatye tainstva, lish serdtse znayet vas.
Ne chasto li v velichestvenny chas
Vechernego zemli preobrazhenya —
Kogda dusha smetennaya polna
Prorochestvom velikogo videnya
I v bespredelnoye unesena —
Spirayetsya v grudi boleznennoye chuvstvo,
Khotim prekrasnoye v polete uderzhat,
Nenarechennomu khotim nazvanye dat —
I obessilenno bezmolstvuyet iskusstvo!
Chto vidimo ocham — sey plamen oblakov,
Po nebu tikhomu letyashchikh,
Siye drozhanye vod blestyashchikh,
Sii kartiny beregov
V pozhare pyshnogo zakata —
Sii stol yarkiye cherty —
Legko ikh lovit mysl krylata,
I yest slova dlya ikh blestyashchey krasoty.
No to, slito s sey blestyashchey krasotoyu —
Siye stol smutnoye, volnuyushcheye nas,
Sey vnemlemy odnoy dushoyu
Obvorozhayushchego glas,
Siye k dalekomu stremlenye,
Sey minovavshego privet
(Kak priletevsheye nezapno dunovenye)
(Ot luga rodiny, gde byl kogda-to tsvet)
(Svyataya molodost, gde zhilo upovanye),
Siye shepnuvsheye dushe vospominanye
O milom radostnom i skorbnom stariny,
Sia skhodyashchaya svyatynya s vyshiny,
Siye prisutstviye sozdatelya v sozdanye —
Kakoy dlya nikh yazyk?.. Gor«ye dusha letit,
Vse neobyatnoye v yediny vzdokh tesnitsya,
I lish molchaniye ponyatno govorit.

Xnj yfi zpsr ptvyjq gthtl lbdyj/ ghbhjljq

Dfcbkbq ;erjdcrbq

Ytdshfpbvjt

Xnj yfi zpsr ptvyjq gthtl lbdyj/ ghbhjljq?
C rfrjq yt,ht;yj/ b kturj/ cdj,jljq
Jyf hfccsgfkf gjdc/le rhfcjne
B hfpyjdblyjt c tlbycndjv cjukfcbkf!
Yj ult, rfrfz rbcnm tt bpj,hfpbkf?
Tldf, tldf jlye tt xthne
C ecbkbtv gjqvjnm elfcncz dlj[yjdtym////
Yj kmpz kb d vthndjt ;bdjt gthtlfnm?
Rnj vju cjplfybt d ckjdf[ gthtcjplfnm?
Ytdshfpbvjt gjldkfcnyj km dshf;tym/?//
Cdznst nfbycndf, kbim cthlwt pyftn dfc/
Yt xfcnj kb d dtkbxtcndtyysq xfc
Dtxthytuj ptvkb ghtj,hf;tymz —
Rjulf leif cvtntyyfz gjkyf
Ghjhjxtcndjv dtkbrjuj dbltymz
B d ,tcghtltkmyjt eytctyf —
Cgbhftncz d uhelb ,jktpytyyjt xedcndj,
[jnbv ghtrhfcyjt d gjktnt elth;fnm,
Ytyfhtxtyyjve [jnbv yfpdfymt lfnm —
B j,tccbktyyj ,tpvjkcndetn bcreccndj!
Xnj dblbvj jxfv — ctq gkfvtym j,kfrjd,
Gj yt,e nb[jve ktnzob[,
Cbt lhj;fymt djl ,ktcnzob[,
Cbb rfhnbys ,thtujd
D gj;fht gsiyjuj pfrfnf —
Cbb cnjkm zhrbt xthns —
Kturj b[ kjdbn vsckm rhskfnf,
B tcnm ckjdf lkz b[ ,ktcnzotq rhfcjns/
Yj nj, ckbnj c ctq ,ktcnzotq rhfcjnj/ —
Cbt cnjkm cvenyjt, djkye/ott yfc,
Ctq dytvktvsq jlyjq leij/
J,djhj;f/otuj ukfc,
Cbt r lfktrjve cnhtvktymt,
Ctq vbyjdfdituj ghbdtn
(Rfr ghbktntditt ytpfgyj leyjdtymt)
(Jn keuf hjlbys, ult ,sk rjulf-nj wdtn)
(Cdznfz vjkjljcnm, ult ;bkj egjdfymt),
Cbt itgyeditt leit djcgjvbyfymt
J vbkjv hfljcnyjv b crjh,yjv cnfhbys,
Cbz c[jlzofz cdznsyz c dsibys,
Cbt ghbcencndbt cjplfntkz d cjplfymt —
Rfrjq lkz yb[ zpsr?// Ujh«t leif ktnbn,
Dct ytj,]znyjt d tlbysq dplj[ ntcybncz,
B kbim vjkxfybt gjyznyj ujdjhbn/