Сергей ЕсенинЧего же мне (Письмо от матери)

Сергей Есенин [yesenin]

Чего же мне
Еще теперь придумать,
О чем теперь
4 Еще мне написать?
Передо мной
На столике угрюмом
Лежит письмо,
8 Что мне прислала мать.

Она мне пишет:
«Если можешь ты,
То приезжай, голубчик,
12 К нам на святки.
Купи мне шаль,
Отцу купи порты,
У нас в дому
16 Большие недостатки.
Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
20 С славою плохою.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

24 Стара я стала
И совсем плоха,
Но если б дома
Был ты изначала,
28 То у меня
Была б теперь сноха
И на ноге
Внучонка я качала.

32 Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
36 И без семьи, без дружбы,
Без причал
Ты с головой
Ушел в кабацкий омут.

40 Любимый сын мой,
Что с тобой?
Ты был так кроток,
Был так смиренен.
44 И говорил все наперебой:
Какой счастливый
Александр Есенин!

В тебе надежды наши
48 Не сбылись,
И на душе
С того больней и горше,
Что у отца
52 Была напрасной мысль,
Чтоб за стихи
Ты денег брал побольше.

Хоть сколько б ты
56 Ни брал,
Ты не пошлешь их в дом,
И потому так горько
Речи льются,
60 Что знаю я
На опыте твоем:
Поэтам деньги не даются.

Мне страх не нравится,
64 Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохою.
Гораздо лучше б
68 С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Теперь сплошная грусть,
Живем мы, как во тьме.
72 У нас нет лошади.
Но если б был ты в доме,
То было б все,
И при твоем уме —
76 Пост председателя
В волисполкоме.
Тогда б жилось смелей,
Никто б нас не тянул,
80 И ты б не знал
Ненужную усталость,
Я б заставляла
Прясть
84 Твою жену,
А ты, как сын,
Покоил нашу старость».
Я комкаю письмо,
88 Я погружаюсь в жуть.
Ужель нет выхода
В моем пути заветном?
Но все, что думаю,
92 Я после расскажу.
Я расскажу
В письме ответном...

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все твой знать письмо поэт жена гораздо брать плохой купить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 634

Количество символов без пробелов

1 314

Количество слов

311

Количество уникальных слов

160

Количество значимых слов

57

Количество стоп-слов

176

Количество строк

94

Количество строф

9

Водность

81,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

0,96 %

письмо

3

0,96 %

плохой

3

0,96 %

поэт

3

0,96 %

твой

3

0,96 %

брать

2

0,64 %

гораздо

2

0,64 %

жена

2

0,64 %

знать

2

0,64 %

купить

2

0,64 %

лучше

2

0,64 %

малый

2

0,64 %

нравиться

2

0,64 %

отец

2

0,64 %

поля

2

0,64 %

рассказать

2

0,64 %

сдружиться

2

0,64 %

слава

2

0,64 %

соха

2

0,64 %

страх

2

0,64 %

сын

2

0,64 %

ходить

2

0,64 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Chego zhe mne

Sergey Yesenin

Pismo ot materi

Chego zhe mne
Yeshche teper pridumat,
O chem teper
Yeshche mne napisat?
Peredo mnoy
Na stolike ugryumom
Lezhit pismo,
Chto mne prislala mat.

Ona mne pishet:
«Yesli mozhesh ty,
To priyezzhay, golubchik,
K nam na svyatki.
Kupi mne shal,
Ottsu kupi porty,
U nas v domu
Bolshiye nedostatki.
Mne strakh ne nravitsya,
Chto ty poet,
Chto ty sdruzhilsya
S slavoyu plokhoyu.
Gorazdo luchshe b
S malykh let
Khodil ty v pole za sokhoyu.

Stara ya stala
I sovsem plokha,
No yesli b doma
Byl ty iznachala,
To u menya
Byla b teper snokha
I na noge
Vnuchonka ya kachala.

No ty detey
Po svetu rasteryal,
Svoyu zhenu
Legko otdal drugomu,
I bez semyi, bez druzhby,
Bez prichal
Ty s golovoy
Ushel v kabatsky omut.

Lyubimy syn moy,
Chto s toboy?
Ty byl tak krotok,
Byl tak smirenen.
I govoril vse napereboy:
Kakoy schastlivy
Aleksandr Yesenin!

V tebe nadezhdy nashi
Ne sbylis,
I na dushe
S togo bolney i gorshe,
Chto u ottsa
Byla naprasnoy mysl,
Chtob za stikhi
Ty deneg bral pobolshe.

Khot skolko b ty
Ni bral,
Ty ne poshlesh ikh v dom,
I potomu tak gorko
Rechi lyutsya,
Chto znayu ya
Na opyte tvoyem:
Poetam dengi ne dayutsya.

Mne strakh ne nravitsya,
Chto ty poet,
Chto ty sdruzhilsya
S slavoyu plokhoyu.
Gorazdo luchshe b
S malykh let
Khodil ty v pole za sokhoyu.

Teper sploshnaya grust,
Zhivem my, kak vo tme.
U nas net loshadi.
No yesli b byl ty v dome,
To bylo b vse,
I pri tvoyem ume —
Post predsedatelya
V volispolkome.
Togda b zhilos smeley,
Nikto b nas ne tyanul,
I ty b ne znal
Nenuzhnuyu ustalost,
Ya b zastavlyala
Pryast
Tvoyu zhenu,
A ty, kak syn,
Pokoil nashu starost».
Ya komkayu pismo,
Ya pogruzhayus v zhut.
Uzhel net vykhoda
V moyem puti zavetnom?
No vse, chto dumayu,
Ya posle rasskazhu.
Ya rasskazhu
V pisme otvetnom...

Xtuj ;t vyt

Cthutq Tctyby

Gbcmvj jn vfnthb

Xtuj ;t vyt
Tot ntgthm ghblevfnm,
J xtv ntgthm
Tot vyt yfgbcfnm?
Gthtlj vyjq
Yf cnjkbrt euh/vjv
Kt;bn gbcmvj,
Xnj vyt ghbckfkf vfnm/

Jyf vyt gbitn:
«Tckb vj;tim ns,
Nj ghbtp;fq, ujke,xbr,
R yfv yf cdznrb/
Regb vyt ifkm,
Jnwe regb gjhns,
E yfc d ljve
,jkmibt ytljcnfnrb/
Vyt cnhf[ yt yhfdbncz,
Xnj ns gj'n,
Xnj ns clhe;bkcz
C ckfdj/ gkj[j//
Ujhfplj kexit ,
C vfks[ ktn
[jlbk ns d gjkt pf cj[j//

Cnfhf z cnfkf
B cjdctv gkj[f,
Yj tckb , ljvf
,sk ns bpyfxfkf,
Nj e vtyz
,skf , ntgthm cyj[f
B yf yjut
Dyexjyrf z rfxfkf/

Yj ns ltntq
Gj cdtne hfcnthzk,
Cdj/ ;tye
Kturj jnlfk lheujve,
B ,tp ctvmb, ,tp lhe;,s,
,tp ghbxfk
Ns c ujkjdjq
Eitk d rf,fwrbq jven/

K/,bvsq csy vjq,
Xnj c nj,jq?
Ns ,sk nfr rhjnjr,
,sk nfr cvbhtyty/
B ujdjhbk dct yfgtht,jq:
Rfrjq cxfcnkbdsq
Fktrcfylh Tctyby!

D nt,t yflt;ls yfib
Yt c,skbcm,
B yf leit
C njuj ,jkmytq b ujhit,
Xnj e jnwf
,skf yfghfcyjq vsckm,
Xnj, pf cnb[b
Ns ltytu ,hfk gj,jkmit/

[jnm crjkmrj , ns
Yb ,hfk,
Ns yt gjiktim b[ d ljv,
B gjnjve nfr ujhmrj
Htxb km/ncz,
Xnj pyf/ z
Yf jgsnt ndjtv:
Gj'nfv ltymub yt lf/ncz/

Vyt cnhf[ yt yhfdbncz,
Xnj ns gj'n,
Xnj ns clhe;bkcz
C ckfdj/ gkj[j//
Ujhfplj kexit ,
C vfks[ ktn
[jlbk ns d gjkt pf cj[j//

Ntgthm cgkjiyfz uhecnm,
;bdtv vs, rfr dj nmvt/
E yfc ytn kjiflb/
Yj tckb , ,sk ns d ljvt,
Nj ,skj , dct,
B ghb ndjtv evt —
Gjcn ghtlctlfntkz
D djkbcgjkrjvt/
Njulf , ;bkjcm cvtktq,
Ybrnj , yfc yt nzyek,
B ns , yt pyfk
Ytye;ye/ ecnfkjcnm,
Z , pfcnfdkzkf
Ghzcnm
Ndj/ ;tye,
F ns, rfr csy,
Gjrjbk yfie cnfhjcnm»/
Z rjvrf/ gbcmvj,
Z gjuhe;f/cm d ;enm/
E;tkm ytn ds[jlf
D vjtv genb pfdtnyjv?
Yj dct, xnj levf/,
Z gjckt hfccrf;e/
Z hfccrf;e
D gbcmvt jndtnyjv///