Иван БунинБушует полая вода

Иван Бунин [bunin]

Бушует полая вода,
Шумит и глухо, и протяжно.
Грачей пролетные стада
4 Кричат и весело, и важно.
Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
8 Напоены теплом и светом.
А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
12 По залу «зайчики» трепещут.
Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковое греет
16 В затишье гумен и дворов.
Весна, весна! И все ей радо.
Как в забытьи каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
20 И теплый запах талых крыш.
Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
24 Глаза тихонько закрывает.

Другие анализы стихотворений Ивана Бунина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

запах весна вода теплый

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

614

Количество символов без пробелов

512

Количество слов

102

Количество уникальных слов

82

Количество значимых слов

36

Количество стоп-слов

28

Количество строк

24

Количество строф

1

Водность

64,7 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

5,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

весна

2

1,96 %

вода

2

1,96 %

запах

2

1,96 %

теплый

2

1,96 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Bushuyet polaya voda

Ivan Bunin

* * *

Bushuyet polaya voda,
Shumit i glukho, i protyazhno.
Grachey proletnye stada
Krichat i veselo, i vazhno.
Dymyatsya chernye bugry,
I utrom v vozdukhe nagretom
Gustye belye pary
Napoyeny teplom i svetom.
A v polden luzhi pod oknom
Tak razlivayutsya i bleshchut,
Chto yarkim solnechnym pyatnom
Po zalu «zaychiki» trepeshchut.
Mezh kruglykh rykhlykh oblakov
Nevinno nebo golubeyet,
I solntse laskovoye greyet
V zatishye gumen i dvorov.
Vesna, vesna! I vse yey rado.
Kak v zabytyi kakom stoish
I slyshish svezhy zapakh sada
I teply zapakh talykh krysh.
Krugom voda zhurchit, sverkayet,
Krik petukhov zvuchit poroy,
A veter, myagky i syroy,
Glaza tikhonko zakryvayet.

,eietn gjkfz djlf

Bdfy ,eyby

* * *

,eietn gjkfz djlf,
Ievbn b uke[j, b ghjnz;yj/
Uhfxtq ghjktnyst cnflf
Rhbxfn b dtctkj, b df;yj/
Lsvzncz xthyst ,euhs,
B enhjv d djple[t yfuhtnjv
Uecnst ,tkst gfhs
Yfgjtys ntgkjv b cdtnjv/
F d gjkltym ke;b gjl jryjv
Nfr hfpkbdf/ncz b ,ktoen,
Xnj zhrbv cjkytxysv gznyjv
Gj pfke «pfqxbrb» nhtgtoen/
Vt; rheuks[ hs[ks[ j,kfrjd
Ytdbyyj yt,j ujke,ttn,
B cjkywt kfcrjdjt uhttn
D pfnbimt uevty b ldjhjd/
Dtcyf, dtcyf! B dct tq hflj/
Rfr d pf,snmb rfrjv cnjbim
B cksibim cdt;bq pfgf[ cflf
B ntgksq pfgf[ nfks[ rhsi/
Rheujv djlf ;ehxbn, cdthrftn,
Rhbr gtne[jd pdexbn gjhjq,
F dtnth, vzurbq b cshjq,
Ukfpf nb[jymrj pfrhsdftn/