Владимир МаяковскийБили копыта. Пели будто (Хорошее отношение к лошадям)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Били копыта. Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
4 Гроб.
Груб. —

Ветром опита,
льдом обута,
8 улица скользила,
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
12 за зевакой, зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клешить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
16 — Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
20 голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

24 Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
28 по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
32 плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
36 чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
40 Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
44 только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
48 ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
52 Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
56 и стоило жить,
и работать стоило.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все иза может казаться подойти лошадь зевака каплища кузнецкий по-свое

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

979

Количество символов без пробелов

815

Количество слов

150

Количество уникальных слов

104

Количество значимых слов

49

Количество стоп-слов

50

Количество строк

57

Количество строф

4

Водность

67,3 %

Классическая тошнота

2,83

Академическая тошнота

10,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

лошадь

8

5,33 %

все

2

1,33 %

зевака

2

1,33 %

иза

2

1,33 %

казаться

2

1,33 %

каплища

2

1,33 %

кузнецкий

2

1,33 %

может

2

1,33 %

по-свое

2

1,33 %

подойти

2

1,33 %

пошлый

2

1,33 %

стоить

2

1,33 %

улица

2

1,33 %

упасть

2

1,33 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Bili kopyta. Peli budto

Vladimir Mayakovsky

Khorosheye otnosheniye k loshadyam

Bili kopyta. Peli budto:
— Grib.
Grab.
Grob.
Grub. —

Vetrom opita,
ldom obuta,
ulitsa skolzila,
Loshad na krup
grokhnulas,
i srazu
za zevakoy, zevaka,
shtany prishedshiye Kuznetskim kleshit,
sgrudilis,
smekh zazvenel i zazvyakal:
— Loshad upala! —
— Upala loshad! —
Smeyalsya Kuznetsky.
Lish odin ya
golos svoy ne vmeshival v voy yemu.
Podoshel
i vizhu
glaza loshadinye...

Ulitsa oprokinulas,
techet po-svoyemu...
Podoshel i vizhu —
za kaplishchey kaplishcha
po morde katitsya,
pryachetsya v shersti...

I kakaya-to obshchaya
zverinaya toska
pleshcha vylilas iz menya
i rasplylas v sheleste.
«Loshad, ne nado.
Loshad, slushayte —
chego vy dumayete, chto vy ikh ploshe?
Detochka,
vse my nemnozhko loshadi,
kazhdy iz nas po-svoyemu loshad».
Mozhet byt
— staraya —
i ne nuzhdalas v nyanke,
mozhet byt, i mysl yey moya kazalas poshla,
tolko
loshad
rvanulas,
vstala na nogi,
rzhanula
i poshla.
Khvostom pomakhivala.
Ryzhy rebenok.
Prishla veselaya,
stala v stoylo.
I vse yey kazalos —
ona zherebenok,
i stoilo zhit,
i rabotat stoilo.

,bkb rjgsnf/ Gtkb ,elnj

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

[jhjitt jnyjitybt r kjiflzv

,bkb rjgsnf/ Gtkb ,elnj:
— Uhb,/
Uhf,m/
Uhj,/
Uhe,/ —

Dtnhjv jgbnf,
kmljv j,enf,
ekbwf crjkmpbkf,
Kjiflm yf rheg
uhj[yekfcm,
b chfpe
pf ptdfrjq, ptdfrf,
infys ghbitlibt Repytwrbv rktibnm,
cuhelbkbcm,
cvt[ pfpdtytk b pfpdzrfk:
— Kjiflm egfkf! —
— Egfkf kjiflm! —
Cvtzkcz Repytwrbq/
Kbim jlby z
ujkjc cdjq yt dvtibdfk d djq tve/
Gjljitk
b db;e
ukfpf kjiflbyst///

Ekbwf jghjrbyekfcm,
ntxtn gj-cdjtve///
Gjljitk b db;e —
pf rfgkbotq rfgkbof
gj vjhlt rfnbncz,
ghzxtncz d ithcnb///

B rfrfz-nj j,ofz
pdthbyfz njcrf
gktof dskbkfcm bp vtyz
b hfcgkskfcm d itktcnt/
«Kjiflm, yt yflj/
Kjiflm, ckeifqnt —
xtuj ds levftnt, xnj ds b[ gkjit?
Ltnjxrf,
dct vs ytvyj;rj kjiflb,
rf;lsq bp yfc gj-cdjtve kjiflm»/
Vj;tn ,snm
— cnfhfz —
b yt ye;lfkfcm d yzymrt,
vj;tn ,snm, b vsckm tq vjz rfpfkfcm gjikf,
njkmrj
kjiflm
hdfyekfcm,
dcnfkf yf yjub,
h;fyekf
b gjikf/
[djcnjv gjvf[bdfkf/
Hs;bq ht,tyjr/
Ghbikf dtctkfz,
cnfkf d cnjqkj/
B dct tq rfpfkjcm —
jyf ;tht,tyjr,
b cnjbkj ;bnm,
b hf,jnfnm cnjbkj/