Василий ЖуковскийБезмолвное море, лазурное море (Море)

Василий Жуковский [zhukovsky]

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
4 Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокуютайну твою:
Что движет твое необьятное лоно?
8 Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое, светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
12 Ты чисто в присутствии чистом его.
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые
16 И радостно блещешь звездами его.
Когда же сбираются темные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя —
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
20 Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...
И мгла исчезает, и тучи уходят;
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
24 И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
28 Ты, небом любуясь, дрожишь за него.
Я Музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало
32 С небес, незванное, ко мне;
На все земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
36 Жизнь и Поэзия одно.

Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет В душе видений,
40 И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождатся ль мне когда опять?
Или навек моя утрата,
44 И вечно арфе не звучать?

Но все, что от времен прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Все, что от милых темных, ясных
48 Минувших дней я сохранил —
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы —
Кладу на твой алтарь священной,
52 О Гений чистой красоты!

Не знаю, светлых вдохновений
Когда воротится чреда —
Но ты знаком мне, чистый Гений!
56 И светит мне твоя звезда!
Пока еще ее сиянье
Душа умеет различать:
Не умерло очарованье!
60 Былое сбудется опять.

Другие анализы стихотворений Василия Жуковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все твой оно море небо бездна чистый безмолвный арфа вдохновение

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 777

Количество символов без пробелов

1 491

Количество слов

278

Количество уникальных слов

177

Количество значимых слов

86

Количество стоп-слов

93

Количество строк

60

Количество строф

4

Водность

69,1 %

Классическая тошнота

2,65

Академическая тошнота

8,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

7

2,52 %

твой

7

2,52 %

небо

5

1,80 %

море

4

1,44 %

чистый

4

1,44 %

все

3

1,08 %

арфа

2

0,72 %

бездна

2

0,72 %

безмолвный

2

0,72 %

вдохновение

2

0,72 %

волна

2

0,72 %

гений

2

0,72 %

дышать

2

0,72 %

звезда

2

0,72 %

лазурный

2

0,72 %

мгла

2

0,72 %

опять

2

0,72 %

полный

2

0,72 %

светлый

2

0,72 %

сладостный

2

0,72 %

темный

2

0,72 %

туча

2

0,72 %

цветок

2

0,72 %

ясный

2

0,72 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Bezmolvnoye more, lazurnoye more

Vasily Zhukovsky

More

Bezmolvnoye more, lazurnoye more,
Stoyu ocharovan nad bezdnoy tvoyey.
Ty zhivo; ty dyshish; smyatennoy lyubovyu,
Trevozhnoyu dumoy napolneno ty.
Bezmolvnoye more, lazurnoye more,
Otkroy mne glubokuyutaynu tvoyu:
Chto dvizhet tvoye neobyatnoye lono?
Chem dyshit tvoya napryazhennaya grud?
Il tyanet tebya iz zemnyya nevoli
Dalekoye, svetloye nebo k sebe?..
Tainstvennoy, sladostnoy polnoye zhizni,
Ty chisto v prisutstvii chistom yego.
Ty lyeshsya yego svetozarnoy lazuryu,
Vechernim i utrennim svetom gorish,
Laskayesh yego oblaka zolotye
I radostno bleshchesh zvezdami yego.
Kogda zhe sbirayutsya temnye tuchi,
Chtob yasnoye nebo otnyat u tebya —
Ty byeshsya, ty voyesh, ty volny podyemlesh,
Ty rvesh i terzayesh vrazhdebnuyu mglu...
I mgla ischezayet, i tuchi ukhodyat;
No, polnoye proshloy trevogi svoyey,
Ty dolgo vzdymayesh ispuganny volny,
I sladostny blesk vozvrashchennykh nebes
Ne vovse tebe tishinu vozvrashchayet;
Obmanchiv tvoyey nepodvizhnosti vid:
Ty v bezdne pokoynoy skryvayesh smyatenye,
Ty, nebom lyubuyas, drozhish za nego.
Ya Muzu yunuyu, byvalo,
Vstrechal v podlunnoy storone,
I Vdokhnoveniye letalo
S nebes, nezvannoye, ko mne;
Na vse zemnoye navodilo
Zhivotvoryashchy luch ono —
I dlya menya v to vremya bylo
Zhizn i Poezia odno.

No darovatel pesnopeny
Menya davno ne poseshchal;
Byvalykh net V dushe videny,
I golos arfy zamolchal.
Yego zhelannogo vozvrata
Dozhdatsya l mne kogda opyat?
Ili navek moya utrata,
I vechno arfe ne zvuchat?

No vse, chto ot vremen prekrasnykh,
Kogda on mne dostupen byl,
Vse, chto ot milykh temnykh, yasnykh
Minuvshikh dney ya sokhranil —
Tsvety mechty uyedinennoy
I zhizni luchshiye tsvety —
Kladu na tvoy altar svyashchennoy,
O Geny chistoy krasoty!

Ne znayu, svetlykh vdokhnoveny
Kogda vorotitsya chreda —
No ty znakom mne, chisty Geny!
I svetit mne tvoya zvezda!
Poka yeshche yee sianye
Dusha umeyet razlichat:
Ne umerlo ocharovanye!
Byloye sbudetsya opyat.

,tpvjkdyjt vjht, kfpehyjt vjht

Dfcbkbq ;erjdcrbq

Vjht

,tpvjkdyjt vjht, kfpehyjt vjht,
Cnj/ jxfhjdfy yfl ,tplyjq ndjtq/
Ns ;bdj; ns lsibim; cvzntyyjq k/,jdm/,
Nhtdj;yj/ levjq yfgjkytyj ns/
,tpvjkdyjt vjht, kfpehyjt vjht,
Jnrhjq vyt uke,jre/nfqye ndj/:
Xnj ldb;tn ndjt ytj,mznyjt kjyj?
Xtv lsibn ndjz yfghz;tyyfz uhelm?
Bkm nzytn nt,z bp ptvysz ytdjkb
Lfktrjt, cdtnkjt yt,j r ct,t?//
Nfbycndtyyjq, ckfljcnyjq gjkyjt ;bpyb,
Ns xbcnj d ghbcencndbb xbcnjv tuj/
Ns kmtimcz tuj cdtnjpfhyjq kfpehm/,
Dtxthybv b enhtyybv cdtnjv ujhbim,
Kfcrftim tuj j,kfrf pjkjnst
B hfljcnyj ,ktotim pdtplfvb tuj/
Rjulf ;t c,bhf/ncz ntvyst nexb,
Xnj, zcyjt yt,j jnyznm e nt,z —
Ns ,mtimcz, ns djtim, ns djkys gjl]tvktim,
Ns hdtim b nthpftim dhf;lt,ye/ vuke///
B vukf bcxtpftn, b nexb e[jlzn;
Yj, gjkyjt ghjikjq nhtdjub cdjtq,
Ns ljkuj dplsvftim bcgeufyys djkys,
B ckfljcnysq ,ktcr djpdhfotyys[ yt,tc
Yt djdct nt,t nbibye djpdhfoftn;
J,vfyxbd ndjtq ytgjldb;yjcnb dbl:
Ns d ,tplyt gjrjqyjq crhsdftim cvzntymt,
Ns, yt,jv k/,ezcm, lhj;bim pf ytuj/
Z Vepe /ye/, ,sdfkj,
Dcnhtxfk d gjlkeyyjq cnjhjyt,
B Dlj[yjdtybt ktnfkj
C yt,tc, ytpdfyyjt, rj vyt;
Yf dct ptvyjt yfdjlbkj
;bdjndjhzobq kex jyj —
B lkz vtyz d nj dhtvz ,skj
;bpym b Gj'pbz jlyj/

Yj lfhjdfntkm gtcyjgtybq
Vtyz lfdyj yt gjctofk;
,sdfks[ ytn D leit dbltybq,
B ujkjc fhas pfvjkxfk/
Tuj ;tkfyyjuj djpdhfnf
Lj;lfncz km vyt rjulf jgznm?
Bkb yfdtr vjz enhfnf,
B dtxyj fhat yt pdexfnm?

Yj dct, xnj jn dhtvty ghtrhfcys[,
Rjulf jy vyt ljcnegty ,sk,
Dct, xnj jn vbks[ ntvys[, zcys[
Vbyedib[ lytq z cj[hfybk —
Wdtns vtxns etlbytyyjq
B ;bpyb kexibt wdtns —
Rkfle yf ndjq fknfhm cdzotyyjq,
J Utybq xbcnjq rhfcjns!

Yt pyf/, cdtnks[ dlj[yjdtybq
Rjulf djhjnbncz xhtlf —
Yj ns pyfrjv vyt, xbcnsq Utybq!
B cdtnbn vyt ndjz pdtplf!
Gjrf tot tt cbzymt
Leif evttn hfpkbxfnm:
Yt evthkj jxfhjdfymt!
,skjt c,eltncz jgznm/