Николай НекрасовБелый день занялся над столицей (Маша)

Николай Некрасов [nekrasov]

Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена,
Только труженик муж бледнолицый
4 Не ложится — ему не до сна!

Завтра Маше подруга покажет
Дорогой и красивый наряд...
Ничего ему Маша не скажет,
8 Только взглянет... убийственный взгляд!

В ней одной его жизни отрада,
Так пускай в нем не видит врага:
Два таких он ей купит наряда.
12 А столичная жизнь дорога!

Есть, конечно, прекрасное средство:
Под рукою казенный сундук;
Но испорчен он был с малолетства
16 Изученьем опасных наук.

Человек он был новой породы:
Исключительно честь понимал
И безгрешные даже доходы
20 Называл воровством, либерал!

Лучше жить бы хотел он попроще,
Не франтить, не тянуться бы в свет, —
Да обидно покажется теще,
24 Да осудит богатый сосед!

Все бы вздор... только с Машей не сладишь,
Не втолкуешь — глупа, молода!
Скажет: «Так за любовь мою платишь!»
28 Нет! упреки тошнее труда!

И кипит-поспевает работа,
И болит-надрывается грудь...
Наконец наступила суббота:
32 Вот и праздник — пора отдохнуть!

Он лелеет красавицу Машу,
Выпив полную чашу труда,
Наслаждения полную чашу
36 Жадно пьет... и он счастлив тогда!

Если дни его полны печали,
То минуты порой хороши,
Но и самая радость едва ли
40 Не вредна для усталой души.

Скоро в гроб его Маша уложит,
Проклянет свой сиротский удел
И, бедняжка! ума не приложит:
44 Отчего он так скоро сгорел?

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно скорый полный труд наряд чаша маша

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 308

Количество символов без пробелов

1 089

Количество слов

205

Количество уникальных слов

151

Количество значимых слов

56

Количество стоп-слов

79

Количество строк

44

Количество строф

11

Водность

72,7 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

7,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

6

2,93 %

маша

5

2,44 %

полный

3

1,46 %

наряд

2

0,98 %

скорый

2

0,98 %

труд

2

0,98 %

чаша

2

0,98 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Bely den zanyalsya nad stolitsey

Nikolay Nekrasov

Masha

Bely den zanyalsya nad stolitsey,
Sladko spit molodaya zhena,
Tolko truzhenik muzh blednolitsy
Ne lozhitsya — yemu ne do sna!

Zavtra Mashe podruga pokazhet
Dorogoy i krasivy naryad...
Nichego yemu Masha ne skazhet,
Tolko vzglyanet... ubystvenny vzglyad!

V ney odnoy yego zhizni otrada,
Tak puskay v nem ne vidit vraga:
Dva takikh on yey kupit naryada.
A stolichnaya zhizn doroga!

Yest, konechno, prekrasnoye sredstvo:
Pod rukoyu kazenny sunduk;
No isporchen on byl s maloletstva
Izuchenyem opasnykh nauk.

Chelovek on byl novoy porody:
Isklyuchitelno chest ponimal
I bezgreshnye dazhe dokhody
Nazyval vorovstvom, liberal!

Luchshe zhit by khotel on poproshche,
Ne frantit, ne tyanutsya by v svet, —
Da obidno pokazhetsya teshche,
Da osudit bogaty sosed!

Vse by vzdor... tolko s Mashey ne sladish,
Ne vtolkuyesh — glupa, moloda!
Skazhet: «Tak za lyubov moyu platish!»
Net! upreki toshneye truda!

I kipit-pospevayet rabota,
I bolit-nadryvayetsya grud...
Nakonets nastupila subbota:
Vot i prazdnik — pora otdokhnut!

On leleyet krasavitsu Mashu,
Vypiv polnuyu chashu truda,
Naslazhdenia polnuyu chashu
Zhadno pyet... i on schastliv togda!

Yesli dni yego polny pechali,
To minuty poroy khoroshi,
No i samaya radost yedva li
Ne vredna dlya ustaloy dushi.

Skoro v grob yego Masha ulozhit,
Proklyanet svoy sirotsky udel
I, bednyazhka! uma ne prilozhit:
Otchego on tak skoro sgorel?

,tksq ltym pfyzkcz yfl cnjkbwtq

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Vfif

,tksq ltym pfyzkcz yfl cnjkbwtq,
Ckflrj cgbn vjkjlfz ;tyf,
Njkmrj nhe;tybr ve; ,ktlyjkbwsq
Yt kj;bncz — tve yt lj cyf!

Pfdnhf Vfit gjlheuf gjrf;tn
Ljhjujq b rhfcbdsq yfhzl///
Ybxtuj tve Vfif yt crf;tn,
Njkmrj dpukzytn/// e,bqcndtyysq dpukzl!

D ytq jlyjq tuj ;bpyb jnhflf,
Nfr gecrfq d ytv yt dblbn dhfuf:
Ldf nfrb[ jy tq regbn yfhzlf/
F cnjkbxyfz ;bpym ljhjuf!

Tcnm, rjytxyj, ghtrhfcyjt chtlcndj:
Gjl herj/ rfptyysq ceyler;
Yj bcgjhxty jy ,sk c vfkjktncndf
Bpextymtv jgfcys[ yfer/

Xtkjdtr jy ,sk yjdjq gjhjls:
Bcrk/xbntkmyj xtcnm gjybvfk
B ,tpuhtiyst lf;t lj[jls
Yfpsdfk djhjdcndjv, kb,thfk!

Kexit ;bnm ,s [jntk jy gjghjot,
Yt ahfynbnm, yt nzyenmcz ,s d cdtn, —
Lf j,blyj gjrf;tncz ntot,
Lf jcelbn ,jufnsq cjctl!

Dct ,s dpljh/// njkmrj c Vfitq yt ckflbim,
Yt dnjkretim — ukegf, vjkjlf!
Crf;tn: «Nfr pf k/,jdm vj/ gkfnbim!»
Ytn! eghtrb njiytt nhelf!

B rbgbn-gjcgtdftn hf,jnf,
B ,jkbn-yflhsdftncz uhelm///
Yfrjytw yfcnegbkf ce,,jnf:
Djn b ghfplybr — gjhf jnlj[yenm!

Jy ktkttn rhfcfdbwe Vfie,
Dsgbd gjkye/ xfie nhelf,
Yfckf;ltybz gjkye/ xfie
;flyj gmtn/// b jy cxfcnkbd njulf!

Tckb lyb tuj gjkys gtxfkb,
Nj vbyens gjhjq [jhjib,
Yj b cfvfz hfljcnm tldf kb
Yt dhtlyf lkz ecnfkjq leib/

Crjhj d uhj, tuj Vfif ekj;bn,
Ghjrkzytn cdjq cbhjncrbq eltk
B, ,tlyz;rf! evf yt ghbkj;bn:
Jnxtuj jy nfr crjhj cujhtk?