Анна АхматоваБелорученька моя, чернокнижница (Поздний ответ)

Анна Ахматова [akhmatova]

Белорученька моя, чернокнижница...
Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
4 То забьешься в дырявый скворечник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
8 Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом».
12 Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
16 А вокруг погребальные звоны,
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.

Другие анализы стихотворений Анны Ахматовой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сегодня

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

535

Количество символов без пробелов

458

Количество слов

77

Количество уникальных слов

66

Количество значимых слов

30

Количество стоп-слов

31

Количество строк

18

Количество строф

1

Водность

61,0 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

сегодня

2

2,60 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Beloruchenka moya, chernoknizhnitsa

Anna Akhmatova

Pozdny otvet

Beloruchenka moya, chernoknizhnitsa...
Nevidimka, dvoynik, peresmeshnik,
Chto ty pryacheshsya v chernykh kustakh,
To zabyeshsya v dyryavy skvorechnik,
To melknesh na pogibshikh krestakh,
To krichish iz Marinkinoy bashni:
«Ya segodnya vernulas domoy.
Polyubuytes, rodimye pashni,
Chto za eto sluchilos so mnoy.
Poglotila lyubimykh puchina,
I razrushen roditelsky dom».
My s toboyu segodnya, Marina,
Po stolitse polnochnoy idem,
A za nami takikh milliony,
I bezmolvneye shestvia net,
A vokrug pogrebalnye zvony,
Da moskovskiye dikiye stony
Vyugi, nash zametayushchey sled.

,tkjhextymrf vjz, xthyjryb;ybwf

Fyyf F[vfnjdf

Gjplybq jndtn

,tkjhextymrf vjz, xthyjryb;ybwf///
Ytdblbvrf, ldjqybr, gthtcvtiybr,
Xnj ns ghzxtimcz d xthys[ recnf[,
Nj pf,mtimcz d lshzdsq crdjhtxybr,
Nj vtkmrytim yf gjub,ib[ rhtcnf[,
Nj rhbxbim bp Vfhbyrbyjq ,fiyb:
«Z ctujlyz dthyekfcm ljvjq/
Gjk/,eqntcm, hjlbvst gfiyb,
Xnj pf 'nj ckexbkjcm cj vyjq/
Gjukjnbkf k/,bvs[ gexbyf,
B hfpheity hjlbntkmcrbq ljv»/
Vs c nj,j/ ctujlyz, Vfhbyf,
Gj cnjkbwt gjkyjxyjq bltv,
F pf yfvb nfrb[ vbkkbjys,
B ,tpvjkdytt itcndbz ytn,
F djrheu gjuht,fkmyst pdjys,
Lf vjcrjdcrbt lbrbt cnjys
Dm/ub, yfi pfvtnf/otq cktl/