Иван КрыловБеда, коль пироги начнет печи сапожник (Щука и кот)

Иван Крылов [krylov]

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
4 Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
8 И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.

12 Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
16 Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить.
«Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? —
20 Стал Щуке Васька говорить. —
Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Недаром говорится,
Что дело мастера боится».
24 «И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей».
«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот,
28 И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот, —
И крысы хвост у ней отъели.
Тут, видя, что куме совсем не в силу труд,
32 Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
36 И за мышами не ходить.

Другие анализы стихотворений Ивана Крылова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать пойти деть иль полно кот щука кума мышей ремесло

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 105

Количество символов без пробелов

914

Количество слов

187

Количество уникальных слов

136

Количество значимых слов

74

Количество стоп-слов

72

Количество строк

36

Количество строф

2

Водность

60,4 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

щука

4

2,14 %

деть

3

1,60 %

знать

2

1,07 %

иль

2

1,07 %

кот

2

1,07 %

кума

2

1,07 %

мышей

2

1,07 %

пойти

2

1,07 %

полно

2

1,07 %

ремесло

2

1,07 %

света

2

1,07 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Beda, kol pirogi nachnet pechi sapozhnik

Ivan Krylov

Shchuka i kot

Beda, kol pirogi nachnet pechi sapozhnik,
A sapogi tachat pirozhnik,
I delo ne poydet na lad.
Da i primecheno stokrat,
Chto kto za remeslo chuzhoye bratsya lyubit.
Tot zavsegda drugikh upryamey i vzdorney;
On luchshe delo vse pogubit
I rad skorey
Posmeshishchem stat sveta,
Chem u chestnykh i znayushchikh lyudey
Sprosit il vyslushat razumnogo soveta.

Zubastoy Shchuke v mysl prishlo
Za koshachye prinyatsya remeslo.
Ne znayu: zavistyu l yee lukavy muchil,
Il, mozhet byt, yey rybny stol naskuchil?
No tolko vzdumala Kota ona prosit,
Chtob vzyal yee s soboy on na okhotu,
Myshey v anbare polovit.
«Da, polno, znayesh li ty etu, svet, rabotu? —
Stal Shchuke Vaska govorit. —
Smotri, kuma, chtoby ne osramitsya:
Nedarom govoritsya,
Chto delo mastera boitsya».
«I, polno, kumanek! Vot nevidal: myshey!
My lavlivali i yershey».
«Tak v dobry chas, poydem!» Poshli, zaseli.
Nateshilsya, nayelsya Kot,
I kumushku provedat on idet;
A Shchuka, chut zhiva, lezhit, razinuv rot, —
I krysy khvost u ney otyeli.
Tut, vidya, chto kume sovsem ne v silu trud,
Kum zamertvo stashchil yee obratno v prud.
I delno! Eto, Shchuka,
Tebe nauka:
Vpered umneye byt
I za myshami ne khodit.

,tlf, rjkm gbhjub yfxytn gtxb cfgj;ybr

Bdfy Rhskjd

Oerf b rjn

,tlf, rjkm gbhjub yfxytn gtxb cfgj;ybr,
F cfgjub nfxfnm gbhj;ybr,
B ltkj yt gjqltn yf kfl/
Lf b ghbvtxtyj cnjrhfn,
Xnj rnj pf htvtckj xe;jt ,hfnmcz k/,bn/
Njn pfdctulf lheub[ eghzvtq b dpljhytq;
Jy kexit ltkj dct gjue,bn
B hfl crjhtq
Gjcvtibotv cnfnm cdtnf,
Xtv e xtcnys[ b pyf/ob[ k/ltq
Cghjcbnm bkm dsckeifnm hfpevyjuj cjdtnf/

Pe,fcnjq Oert d vsckm ghbikj
Pf rjifxmt ghbyznmcz htvtckj/
Yt pyf/: pfdbcnm/ km tt kerfdsq vexbk,
Bkm, vj;tn ,snm, tq hs,ysq cnjk yfcrexbk?
Yj njkmrj dplevfkf Rjnf jyf ghjcbnm,
Xnj, dpzk tt c cj,jq jy yf j[jne,
Vsitq d fy,fht gjkjdbnm/
«Lf, gjkyj, pyftim kb ns 'ne, cdtn, hf,jne? —
Cnfk Oert Dfcmrf ujdjhbnm/ —
Cvjnhb, revf, xnj,s yt jchfvbnmcz:
Ytlfhjv ujdjhbncz,
Xnj ltkj vfcnthf ,jbncz»/
«B, gjkyj, revfytr! Djn ytdblfkm: vsitq!
Vs kfdkbdfkb b thitq»/
«Nfr d lj,hsq xfc, gjqltv!» Gjikb, pfctkb/
Yfntibkcz, yftkcz Rjn,
B reveire ghjdtlfnm jy bltn;
F Oerf, xenm ;bdf, kt;bn, hfpbyed hjn, —
B rhscs [djcn e ytq jn]tkb/
Nen, dblz, xnj revt cjdctv yt d cbke nhel,
Rev pfvthndj cnfobk tt j,hfnyj d ghel/
B ltkmyj! 'nj, Oerf,
Nt,t yferf:
Dgthtl evytt ,snm
B pf vsifvb yt [jlbnm/