Константин БальмонтАнгелы опальные

Константин Бальмонт [balmont]

Ангелы опальные,
Светлые, печальные,
Блески погребальные
4 Тающих свечей; —
Грустные, безбольные,
Звоны колокольные,
Отзвуки невольные,
8 Отсветы лучей —
Взоры полусонные,
Нежные, влюбленные,
Дымкой окаймленные,
12 Тонкие черты,
То мои несмелые,
То воздушно-белые,
Сладко онемелые,
16 Легкие цветы.
Чувственно-неясные,
Девственно-прекрасные,
В страстности бесстрастные,
20 Тайны и слова; —
Шорох приближения,
Радость отражения,
Нежный грех внушения,
24 Дышащий едва; —
Зыбкие и странные,
Вкрадчиво-туманные,
В смелости нежданные,
28 Проблески огня, —
То мечты, что встретятся
С теми, кем отметятся,
И опять засветятся
32 Эхом для меня!

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

нежный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

614

Количество символов без пробелов

536

Количество слов

73

Количество уникальных слов

67

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

15

Количество строк

32

Количество строф

1

Водность

53,4 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

3,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

нежный

2

2,74 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Angely opalnye

Konstantin Balmont

* * *

Angely opalnye,
Svetlye, pechalnye,
Bleski pogrebalnye
Tayushchikh svechey; —
Grustnye, bezbolnye,
Zvony kolokolnye,
Otzvuki nevolnye,
Otsvety luchey —
Vzory polusonnye,
Nezhnye, vlyublennye,
Dymkoy okaymlennye,
Tonkiye cherty,
To moi nesmelye,
To vozdushno-belye,
Sladko onemelye,
Legkiye tsvety.
Chuvstvenno-neyasnye,
Devstvenno-prekrasnye,
V strastnosti besstrastnye,
Tayny i slova; —
Shorokh priblizhenia,
Radost otrazhenia,
Nezhny grekh vnushenia,
Dyshashchy yedva; —
Zybkiye i strannye,
Vkradchivo-tumannye,
V smelosti nezhdannye,
Probleski ognya, —
To mechty, chto vstretyatsya
S temi, kem otmetyatsya,
I opyat zasvetyatsya
Ekhom dlya menya!

Fyutks jgfkmyst

Rjycnfynby ,fkmvjyn

* * *

Fyutks jgfkmyst,
Cdtnkst, gtxfkmyst,
,ktcrb gjuht,fkmyst
Nf/ob[ cdtxtq; —
Uhecnyst, ,tp,jkmyst,
Pdjys rjkjrjkmyst,
Jnpderb ytdjkmyst,
Jncdtns kextq —
Dpjhs gjkecjyyst,
Yt;yst, dk/,ktyyst,
Lsvrjq jrfqvktyyst,
Njyrbt xthns,
Nj vjb ytcvtkst,
Nj djpleiyj-,tkst,
Ckflrj jytvtkst,
Kturbt wdtns/
Xedcndtyyj-ytzcyst,
Ltdcndtyyj-ghtrhfcyst,
D cnhfcnyjcnb ,tccnhfcnyst,
Nfqys b ckjdf; —
Ijhj[ ghb,kb;tybz,
Hfljcnm jnhf;tybz,
Yt;ysq uht[ dyeitybz,
Lsifobq tldf; —
Ps,rbt b cnhfyyst,
Drhflxbdj-nevfyyst,
D cvtkjcnb yt;lfyyst,
Ghj,ktcrb juyz, —
Nj vtxns, xnj dcnhtnzncz
C ntvb, rtv jnvtnzncz,
B jgznm pfcdtnzncz
'[jv lkz vtyz!