Николай ГумилевАх, иначе в былые года (Змей)

Николай Гумилев [gumilev]

Ах, иначе в былые года
Колдовала земля с небесами,
Дива дивные зрелись тогда,
4 Чуда чудные деялись сами...

Позабыв Золотую Орду,
Пестрый грохот равнины китайской,
Змей крылатый в пустынном саду
8 Часто прятался полночью майской.

Только девушки видеть луну
Выходили походкою статной, —
Он подхватывал быстро одну,
12 И взмывал, и стремился обратно.

Как сверкал, как слепил и горел
Медный панцирь под хищной луною,
Как серебряным звоном летел
16 Мерный клекот над Русью лесною:

«Я красавиц таких, лебедей
С белизною такою молочной,
Не встречал никогда и нигде,
20 Ни в заморской стране, ни в восточной.

Но еще ни одна не была
Во дворце моем пышном, в Лагоре:
Умирают в пути, и тела
24 Я бросаю в Каспийское Море.

Спать на дне, средь чудовищ морских,
Почему им, безумным, дороже,
Чем в могучих объятьях моих
28 На торжественном княжеском ложе?

И порой мне завидна судьба
Парня с белой пастушеской дудкой
На лугу, где девичья гурьба
32 Так довольна его прибауткой».

Эти крики заслышав, Вольга
Выходил и поглядывал хмуро,
Надевал тетиву на рога
36 Беловежского старого тура.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

один луна выходить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 054

Количество символов без пробелов

881

Количество слов

164

Количество уникальных слов

134

Количество значимых слов

63

Количество стоп-слов

55

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

61,6 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

3,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

выходить

2

1,22 %

луна

2

1,22 %

один

2

1,22 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Akh, inache v bylye goda

Nikolay Gumilev

Zmey

Akh, inache v bylye goda
Koldovala zemlya s nebesami,
Diva divnye zrelis togda,
Chuda chudnye deyalis sami...

Pozabyv Zolotuyu Ordu,
Pestry grokhot ravniny kitayskoy,
Zmey krylaty v pustynnom sadu
Chasto pryatalsya polnochyu mayskoy.

Tolko devushki videt lunu
Vykhodili pokhodkoyu statnoy, —
On podkhvatyval bystro odnu,
I vzmyval, i stremilsya obratno.

Kak sverkal, kak slepil i gorel
Medny pantsir pod khishchnoy lunoyu,
Kak serebryanym zvonom letel
Merny klekot nad Rusyu lesnoyu:

«Ya krasavits takikh, lebedey
S beliznoyu takoyu molochnoy,
Ne vstrechal nikogda i nigde,
Ni v zamorskoy strane, ni v vostochnoy.

No yeshche ni odna ne byla
Vo dvortse moyem pyshnom, v Lagore:
Umirayut v puti, i tela
Ya brosayu v Kaspyskoye More.

Spat na dne, sred chudovishch morskikh,
Pochemu im, bezumnym, dorozhe,
Chem v moguchikh obyatyakh moikh
Na torzhestvennom knyazheskom lozhe?

I poroy mne zavidna sudba
Parnya s beloy pastusheskoy dudkoy
Na lugu, gde devichya gurba
Tak dovolna yego pribautkoy».

Eti kriki zaslyshav, Volga
Vykhodil i poglyadyval khmuro,
Nadeval tetivu na roga
Belovezhskogo starogo tura.

F[, byfxt d ,skst ujlf

Ybrjkfq Uevbktd

Pvtq

F[, byfxt d ,skst ujlf
Rjkljdfkf ptvkz c yt,tcfvb,
Lbdf lbdyst phtkbcm njulf,
Xelf xelyst ltzkbcm cfvb///

Gjpf,sd Pjkjne/ Jhle,
Gtcnhsq uhj[jn hfdybys rbnfqcrjq,
Pvtq rhskfnsq d gecnsyyjv cfle
Xfcnj ghznfkcz gjkyjxm/ vfqcrjq/

Njkmrj ltdeirb dbltnm keye
Ds[jlbkb gj[jlrj/ cnfnyjq, —
Jy gjl[dfnsdfk ,scnhj jlye,
B dpvsdfk, b cnhtvbkcz j,hfnyj/

Rfr cdthrfk, rfr cktgbk b ujhtk
Vtlysq gfywbhm gjl [boyjq keyj/,
Rfr ctht,hzysv pdjyjv ktntk
Vthysq rktrjn yfl Hecm/ ktcyj/:

«Z rhfcfdbw nfrb[, kt,tltq
C ,tkbpyj/ nfrj/ vjkjxyjq,
Yt dcnhtxfk ybrjulf b ybult,
Yb d pfvjhcrjq cnhfyt, yb d djcnjxyjq/

Yj tot yb jlyf yt ,skf
Dj ldjhwt vjtv gsiyjv, d Kfujht:
Evbhf/n d genb, b ntkf
Z ,hjcf/ d Rfcgbqcrjt Vjht/

Cgfnm yf lyt, chtlm xeljdbo vjhcrb[,
Gjxtve bv, ,tpevysv, ljhj;t,
Xtv d vjuexb[ j,]znmz[ vjb[
Yf njh;tcndtyyjv ryz;tcrjv kj;t?

B gjhjq vyt pfdblyf celm,f
Gfhyz c ,tkjq gfcneitcrjq lelrjq
Yf keue, ult ltdbxmz uehm,f
Nfr ljdjkmyf tuj ghb,fenrjq»/

'nb rhbrb pfcksifd, Djkmuf
Ds[jlbk b gjukzlsdfk [vehj,
Yfltdfk ntnbde yf hjuf
,tkjdt;crjuj cnfhjuj nehf/