Иван ТургеневАх, давно ли гулял я с тобой

Иван Тургенев [turgenev]

Ах, давно ли гулял я с тобой!
Так отрадно шумели леса!
И глядел я с любовью немой
4 Все в твои голубые глаза.

И душа ликовала моя...
Разгоралась потухшая кровь
И цвела, расцветала земля,
8 И цвела, расцветала любовь.

День весенний, пленительный день!
Так приветно журчали ручьи,
А в лесу, в полусветлую тень
12 Так светло западали лучи!

Как роскошно струилась река!
Как легко трепетали листы!
Как блаженно неслись облака!
16 Как светло улыбалася ты!

Как я все, все другое забыл!
Как я был и задумчив и тих!
Как таинственно тронут я был!
20 Как я слез не стыдился моих!

А теперь этот день нам смешон,
И порывы любовной тоски
Нам смешны, как несбывшийся сон,
24 Как пустые, плохие стишки.

Другие анализы стихотворений Ивана Тургенева

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все любовь деть лес цвести смешной расцветать светло

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

676

Количество символов без пробелов

557

Количество слов

114

Количество уникальных слов

74

Количество значимых слов

36

Количество стоп-слов

48

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

68,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

2,63 %

деть

3

2,63 %

лес

2

1,75 %

любовь

2

1,75 %

расцветать

2

1,75 %

светло

2

1,75 %

смешной

2

1,75 %

цвести

2

1,75 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Akh, davno li gulyal ya s toboy

Ivan Turgenev

* * *

Akh, davno li gulyal ya s toboy!
Tak otradno shumeli lesa!
I glyadel ya s lyubovyu nemoy
Vse v tvoi golubye glaza.

I dusha likovala moya...
Razgoralas potukhshaya krov
I tsvela, rastsvetala zemlya,
I tsvela, rastsvetala lyubov.

Den vesenny, plenitelny den!
Tak privetno zhurchali ruchyi,
A v lesu, v polusvetluyu ten
Tak svetlo zapadali luchi!

Kak roskoshno struilas reka!
Kak legko trepetali listy!
Kak blazhenno neslis oblaka!
Kak svetlo ulybalasya ty!

Kak ya vse, vse drugoye zabyl!
Kak ya byl i zadumchiv i tikh!
Kak tainstvenno tronut ya byl!
Kak ya slez ne stydilsya moikh!

A teper etot den nam smeshon,
I poryvy lyubovnoy toski
Nam smeshny, kak nesbyvshysya son,
Kak pustye, plokhiye stishki.

F[, lfdyj kb uekzk z c nj,jq

Bdfy Nehutytd

* * *

F[, lfdyj kb uekzk z c nj,jq!
Nfr jnhflyj ievtkb ktcf!
B ukzltk z c k/,jdm/ ytvjq
Dct d ndjb ujke,st ukfpf/

B leif kbrjdfkf vjz///
Hfpujhfkfcm gjne[ifz rhjdm
B wdtkf, hfcwdtnfkf ptvkz,
B wdtkf, hfcwdtnfkf k/,jdm/

Ltym dtctyybq, gktybntkmysq ltym!
Nfr ghbdtnyj ;ehxfkb hexmb,
F d ktce, d gjkecdtnke/ ntym
Nfr cdtnkj pfgflfkb kexb!

Rfr hjcrjiyj cnhebkfcm htrf!
Rfr kturj nhtgtnfkb kbcns!
Rfr ,kf;tyyj ytckbcm j,kfrf!
Rfr cdtnkj eks,fkfcz ns!

Rfr z dct, dct lheujt pf,sk!
Rfr z ,sk b pflevxbd b nb[!
Rfr nfbycndtyyj nhjyen z ,sk!
Rfr z cktp yt cnslbkcz vjb[!

F ntgthm 'njn ltym yfv cvtijy,
B gjhsds k/,jdyjq njcrb
Yfv cvtiys, rfr ytc,sdibqcz cjy,
Rfr gecnst, gkj[bt cnbirb/